Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Gustaf Pacchalenius Gustavus Thomæ, Australis 2318. Vht: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679) ja Kristina Agricola. Ylioppilas Turussa kl. 1674 [Pacchalenius] Gustav: [Thomæ Austr: _ 115]. — Apulaispappi Kirkkonummella (coadjutor, 1688), vt. kirkkoherra (1693), kirkkoherra 1701. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1694, puhuja pappeinkokouksessa 1697, saarnaaja 1701. † Kirkkonummella 1704.

Pso: Anna Isaksdotter Hermainen (jäi leskeksi).

Appi: Kirkkonummen kirkkoherra Isak Hermainen 511 (yo 1645/46, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; KA valtakunnanregistratuura 15.5.1701 f. 382 (Kyrkioherde fullmackt för Gustaf Pachalenius ... medelst Isac Hermainens 511 dödelige frånfälle, Kyrkioherde Embetet uti Kyrckslätt Sochn i Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt), 23.12.1704 f. 100 (Kyrckioherde fullmackt för Anders Muur 3971 ... medelst Gustaff Pacchalenii dödelige frånfälle, Kyrckslätts pastorat i Åbo Stifft är kåmmit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1748 (cc 8) Kiskon ja Kiikalan käräjät 23.–24.1.1679 f. 6 (Å Pastoris i Kisko H:r Thomæ Pacchalænij wägna hans son Studiosus Gustavus Pacchalænius tiltaladhe ...); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 12.–13.3.1684 f. 20 (Emedan Studiosus D:nus Gustavus Pacchalenius tillbödh Bengt Jöransson ifrån Karis Eedh, om han haf:r efter Häradz Rättens för detta uthslagh instält sig i Åbo att göra sig uhr tiufwa för ett paar Strumpor som Bengt misstänckes före hafwa bortstulit af hans Pacchalenij kista hwilcken Eed han och nu præsterade); KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan ja Kiskon käräjät 24.–26.10.1679 s. 158 (Kyrckioheerdens nu Sahl: mehra H:r Thomas Packaleni Son, Stud: Mons:r Gustaff Pachalenius sig öfwer 2:ne dreng:r Lars Andersson och Hendrich Matzson Högl:n besswärade, angående hästz förderfuande, som igenom deras wållande haf:r Een tijdh sedhan hendt); KA mf. ES 1885 (ll 8) Kirkkonummen käräjät 16.–17.11.1688 f. 289v (Öfwersteleutnanten welb: Hindrich Nassaken, och hederlig och wällärde H:r Gustaf Pacchalenius Coadjutor uti Kyrkslät försambling, beswärade sig öfwer h:o Maria Ståkman för dett hon 3 böndagar på radh absenterat sig ifrån Kyrrkian); KA mf. ES 1885 (ll 9) Kirkkonummen käräjät 11.–12.3.1689 f. 60v, 65v; KA mf. ES 1886 (ll 10) Kirkkonummen käräjät 22.–23.3.1693 s. 145 (vice Pastoren Wyrdige och Wäll:de H:r Gustaff Paccalenius, å sin Swärfaders Kyrkioheerdens wegnar); KA mf. ES 1886 (ll 11) Kirkkonummen käräjät 22.–23.6.1694 s. 396 (Dhet Upwijste Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Gustaf Pachalenius Ven: Consistorj Resolution af d: 22. Maij 1692. hwar Uthinnan förmähles, att Frantz Stockmans Kohna Margeta Hansdotter, som han skilt ifrån sigh allenast till een Fierde dehls Mijhl på ett ödes hemman, måtte flyttia sig lengre bortt); KA mf. ES 1886 (ll 12) Kirkkonummen käräjät 24.–25.5.1695 s. 300, Kirkkonummen käräjät 21.–22.10.1695 s. 542 (Dhet Upwijste Vice Pastoren i Kyrckslett Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gustaf Pacchalenius, ett kiöpe bref af Framledne hustru Elin Erichzdotter Hermainen, af d: 8 sidstledne Aprilis, der igenom hon, för Ett Tusend D:r Kopp:r m:t Uplåter och försällier honom des Börde och Rustningz hemman Långstrand, med alle äger och tillhörigheeter, sampt Complett Munstering, begierandes H:r Vice Pastoren der å Uplysning); KA mf. ES 1887 (ll 13) Kirkkonummen käräjät 2.–3.3.1696 s. 187 (Långstrand), Kirkkonummen käräjät 19.–20.6.1696 s. 385, Espoon käräjät 22.–23.6.1696 s. 402 (Kyrckioherdens i Kyrckslett Ehrewyrdige och Wällärde H:r Isac Hermainens wegnar des Swär Son Vice Pastoren dersammastädes Wyrdige och Wällärde H:r Gustaf Pacchalenius); KA mf. ES 1888 (ll 16) Kirkkonummen käräjät 16.–17.2.1699 s. 221 (Såsom Vice Pastoren Wyrdige och Wähl Lärde H:r Gustaf Pacchalenius hafwer efter meddehlt Köpebreef af d: 27. förl: Sept: till Sign:r Joachim Thauwonius, försålt honom Skatte Rusthållet Långstrand för 650. D:r K:m:t), Kirkkonummen käräjät 5.–6.6.1699 s. 507 (Effter Vice Pastorens Ehrewördige och Wähllerde H: Gustaf Pacchalenij anhållan, blef Bondarby Skatte Rusthåld, som han köpt af förra Ägaren Jacob Jacobson, och den afhandling derom dem emellan skiett, nu andra Resan uplyst, deremot ingen klandrade); KA mf. ES 1888 (ll 17) Kirkkonummen käräjät 15.–16.3.1700 s. 178 (Bondarby), Kirkkonummen käräjät 4.–6.10.1700 s. 463 (Dhet förekom Manhafftigh Jacob Jacobson Frijs från Bondarby); KA mf. ES 1889 (ll 18) Kirkkonummen käräjät 5.–6.6.1701 s. 408 (Dhet inkom Isaak Frijs och protesterade å sine och sine Syskons wegnar emot den afhandling som skiedt emellan Kyrckioherden ehrewyrdige och Wällärde H:r Gustaf Pacchalenius och bem: Frijs Fader Manhafftig Jacob Jacobssonn Frijs angående Bondarby Rusthålld, det denne Frijs Fader öfwerdraget Kyrckioherden), Kirkkonummen käräjät 30.9.–1.10.1701 s. 473 (Bondarby); KA mf. ES 1889 (ll 21) Lohjan käräjät 27.–28.5.1704 s. 266 (Borgen för Crono Befallningz Mannen Wählbetrodde Erich Sparrman i nu mera Framl. Kyrkioherdens H:r Gustaf Pacchalenii stelle), Kirkkonummen käräjät 10.–11.6.1704 s. 295 (Bondarby Rusthåld); KA mf. ES 1890 (ll 22) Kirkkonummen käräjät 15.–16.5.1705 s. 264 (Kyrkioheerdens Sahl: herr Gustaf Pacchalenij Enkia Anna Hermainen); KA mf. ES 1891 (ll 25) Kirkkonummen käräjät 8.–9.6.1708 s. 492; KA mf. ES 1891 (ll 26) Kirkkonummen käräjät 20.–21.5.1709 s. 288 (Uppå Ryttmestarens Wälb: Reinholt Joh: Buures begieran, Upbödz andre gången Bondarby Skatte börde Rusthåld, som han den 2 Nowembr: 1707 tillhandlat sig af Kyrckoherdens framl: H:r Gustaf Pacchalenii Encka Anna Hermainen ... hwar emot bem: Kyrckoherdes Son Sergianten Isac Pacchalenius protesterade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 277, 282, 284. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 363; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #990G, 2175D, 4197G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2492.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2318>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.