Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Isak Hermainen Isaacus Abrahami, Nylandus 511. Vht: Kirkkonummen kirkkoherra Abraham Hermainen (Abrahamus Olai, † 1672) ja Margareta Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Hermainen] Isaac. [Abrahami _ 26]. Näytteli Fysiikan roolia Chronanderin ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647. Respondentti 3.5.1656, pr. Eskil Petraeus U1. — Kirkkonummen kirkkoherran (isänsä) apulainen 1652, kappalainen (1667), kirkkoherra 1676. † Kirkkonummella 1700.

Pso: Anna Jakobsdotter Friis (jäi leskeksi).

Veli: Kirkkonummen kirkkoherra Erik Hermainen 510 (yo 1645/46, † 1675).

Poika: ylioppilas Jakob Hermainen 4003 (yo 1693/94, † 1694).

Vävy: Kirkkonummen kirkkoherra Gustaf Pacchalenius 2318 (yo 1674, † 1704).

Vävy: Rymättylän kappalainen Gustaf Fontelius 4059 (yo 1694, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; KA valtakunnanregistratuura 2.11.1672 f. 383 (Confirmation för Isac Hermainen på Rustningz hållet för hemmanet Gestarby ... Breffwijsare och Capellan i Kyrkioslätt Sochn uthi Nylandh, Wällärde Isacus Hermainen), 26.11.1690 f. 675 (Till Stats Contoiret för Hustro Helena Gröön ... Såssom Hustru Helena Gröön har at fordra ett nådåhr effter des framl. Man, Fältwäbeln under Öfwerste Sasses anförtrodde Regemente Isac Olsson Gilberg, huilken afled uti Nyen Skantz A:o 1677), 15.5.1701 f. 382 (Kyrkioherde fullmackt för Gustaf Pachalenius 2318 ... medelst Isac Hermainens dödelige frånfälle, Kyrkioherde Embetet uti Kyrckslätt Sochn i Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1882 (ll 4) Kirkkonummen käräjät 22.–23.7.1667 f. 20 (Effter Caplans Wällärde H:r Isakz Hermainen begäran); KA mf. ES 1882 (ll 5) Kirkkonummen käräjät 30.–31.8.1669 f. 17 (Caplan H:r Isaak Abrahami); KA mf. ES 1883 (ll 6) Kirkkonummen käräjät 30.6.–1.7.1674 s. 62 (Cappellanen i Kyrckslät wällärde H:r Isaacus Hermainen), Kirkkonummen käräjät 29.–31.5.1678 s. 175 (Kyrckioheerden wyrdige och Wällärdhe H:r Isaach Hermainen), Kirkkonummen käräjät 18.–19.10.1680 f. 79v; KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 10.9.1685 f. 124v (Corporalen Manhafftigh Abraham Hermainen ... Corporalens Modher, dygdesam Matrona Anna Jacobzdotter), Kirkkonummen käräjät 16.–17.11.1688 f. 288; KA mf. ES 1886 (ll 10) Kirkkonummen käräjät 27.–28.7.1693 s. 442 (Kyrkioheerden härsammastädes Wyrdige och wällärde H:r Isack Hermanen lät anhålla om ett lagl: arfskiffte effter des Swärfader framl: Ryttmästaren Edell och Manhafftigh Jacob Ehrsson, det hans Swåger, Cornetten Edell och Manhafftigh Jacob Jacobsson Frijs förmente wara onödigt och Kyrkioheerden eij hafwa fogh till, effter som redan A:o 1679 d: 30 Octob:, nu warande Landz Secreterare Wälbet:de Pähr Stolpe i Cornettens och Cappellans Sahl: Daniel Hagerus å Kyrkioheerdens weg:r, dem emellan skifftat, som Instrumentet af samma dato uthwijsar); KA mf. ES 1887 (ll 13) Kirkkonummen käräjät 5.–6.10.1696 s. 479 (Emedan Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Isac Hermainen, eij war Uppå Undfången Laga Stembning, effter des egen Swär Sons Vice Pastorens H:r Gustaf Pacchalenij tillstående ... tillstädes, att swara H:r Brukzförwaltaren Petter Thorwöst om ingången Caution för Kyrckioherdens Son, Corporalen Abraham Hermainen), 481; KA mf. ES 1888 (ll 18) Kirkkonummen käräjät 18.–19.1.1701 s. 11 (Kyrckioherde Enckian dygdesamme Anna Jacobzdotter klagade, att dhe Estby boer ... hafwa förledne Sommars med deres Boskap och Hästar wåldbett hennes eller Kyrckslett Prästegårdz Eng som hon innehafwer wid bem: Estby benembd Dårakall); KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 8.–10.2.1702 s. 102 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Isaac Hermainens Enckia dygdesamme Anna Jacobzdotter och deres Son Isaac Hermainen, klagade att Bonden Thomas Mårtensonn i Jollkby hade förtalt bem: Kyrckioherde å des döda mull); KA mf. ES 1891 (ll 24) Kirkkonummen käräjät 20.–21.6.1707 s. 504 (förra Pastoris Enckior Anna Hermainen och hennes Moder Anna Frijs nekade sig hafwa eller weta af någre Presteboletz Documenter eller sådanne Skriffter som des ägor angå, andre eller flere än bem:te Hustru Anna Frijs, redan upwijst Kyrckoherden i Giesterby, och gifwet honom Communication af ... Sonen Israel Hermainen, hwilken Rusthållet med Modren beboor); KA mf. ES 1891 (ll 25) Kirkkonummen käräjät 27.–29.1.1708 s. 135 (framl: Jacob Frijses dotter i Bondarby, Maria Frijs ... Maria Frijs Man Ryttaren Erich Mattsson ... Frijses andre dotter Lisken Frijs, som är boende i Hellsingfors); KA mf. ES 1891 (ll 26) Kirkkonummen käräjät 20.–21.5.1709 s. 299 (Såssom Länsmannen framl: Isac Gillberg lembnadt effter sig twenne omyndige Barn en Son Petter och een dotter Margreta; Altså och emedan deres iembwähl afledne Moders Syster Man H:r Gustaf Fontelius och Fader Systermannen Eric Hinderson i Danskarby, föreslås till deres Förmyndare, och eij någon annan tienligare eller nermare i orthen nu uthsees kunde, ty blifwa de der till Constituerade ... skolandes de som gådt öfwer Länsmans Gillbergz qwarlåtenskap, och hafft den under händer, som i synnerheet nu warande Länsman Samuel Ollenquist, Jungfru Margreta Hermainen och Gillbergz Brors Encka Brita Örn, dhet dem och nu nerwarande tillsades, Upretta och till nästa ting inkomma med så richtige Inventariuer der öfwer som dhe dem hwar för sig, så wijda de med samma Qwarlåtenskap sig befattadt ... de små och omyndige Barnen, som deres Moder Moder Kyrckoherde Enckan dygdesamme Anna Jacobzdotter, taget till sig wid Giesterby), 303 (Länsmans Gillbergz Faders framl: Peer Olofssons Gield hoos bem: des Son ... Per Olofssons andre Sons framl: Johan Gilbergz Encka Brita Örn. Vertaa (ll 3) Kirkkonummen käräjät 22.6.1663 f. 67 Sig:r Petrus Olavi af Gillobacka. Hänen isänsä oli Kirkkonummen kappalainen Olaus Petri). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 289; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (20), 90, 157; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 278; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #19. — J. Chronander, Surge (1647); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 363; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2875R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2878R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Hermainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=511>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.