Helsingin yliopisto

Tiedot

12.9.1674 Jonas Nicander Jonas Magni, Smolandus 2348. Vht: Hovmantorpin kirkkoherra Magnus Nicander (Magnus Petri, ehkä yo Uppsalassa 6.1627, † 1677) ja Kerstin Jonsdotter. Jönköpingin koulun oppilas (1666). Växjön lukion oppilas 1670–74. Ylioppilas Turussa 12.9.1674. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1674] d. 12 septembr. Jonas Magni Nicander. Junecop. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1678. Oraatio 9.10.1677. Respondentti 15.6.1678 pro exercitio, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1679 – sl. 1679. FK 1679 (karkasi maisteripromootiosta 27.11. s.v. maanmiehensä Ulmgreenin jälkeen). Respondentti 19.11.1679 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. Vihitty papiksi Växjön hiippakunnassa 12.2.1688. — Växjön lukion apulainen 1682, historian ja runousopin lehtori 1686, kaunopuheisuuden lehtori 1689. Samalla Kronobergin läänin maaherran vapaaherra Åke Ulfsparren kotisaarnaaja 1688. † Odensjössä 1690.

Pso: 1686 Brita Pettersdotter Påfve.

Veli: Näshultin kirkkoherra, FM Magnus Nicander 2557 (yo 1677, † 1709).

Veli: Växjön lukion apulainen Bengt Nicander 2663 (yo 1678, † 1689).

Veli: Helsingin triviaalikoulun ent. rehtori Per Nicander 2667 (yo 1678, † 1701).

Lanko: Hovmanstorpin kirkkoherra Isak Widbeckius, myöh. Widebeck 1233 (yo 1658, † 1687).

Vertaa: Ljungbyn kirkkoherra, FK Lars Ölmstadius, v:sta 1677 Ulmgreen 2338 (yo 1674, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #189; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kalannin ylim. käräjät 20.10.1680 f. 58–61v (Emedhan det wyrdige doom Capitlet i Åbo, hijt till denne Rätten skutet hafwer att cognosceras och omdömas hwem Fadren till det barnet wara kan som Catharina Brunnera (vertaa 1629) födt hafwer, hon Candidaten Dn: Jonas Nicandrum beskyller före, och han uthi sine breff medh sine brödher, såsom optagne Fullmächtige förneeka ... brödher Dn. Petrus och Dn: Magnus Nicander ... Seijandes honom 1:o aldrig tillsagt henne Echtenskap, 2:o aldrig under Echtenskapz lofwen kötzligen ingådt till henne, och 3:o att han aldrig hafwer hindrat hennes och Måns Meijers Echtenskap ... Dns: Petrus [Nicander] påminte att Dns: Ericus Eek 2795 och Dns: Johannes Sebenius 2643, som nu äre i Prestegården inthet comparera, oachtadt dem sådant aff Rectore Magnifico och Senatu Academico pålagt är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 339, 344, 363, 430, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 15, 17, 32; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 8, 10; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #189; G. G. Molin, Jönköpings skolbok (Liber Scholæ Jenecopensis) 1666–1681 (1951) s. 23. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 326; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VII (1932) s. 335; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 393 (Supplement); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2181R, 3801R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 115; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1041, 1929, 1948, 2198, 2330R, 2712, 3528R, 3958H (prom. 1679), 4265H (prom. 1679).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Nicander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2348>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nicander, Jonas Magni Junecop. Sm. 189: 12.9. – Son af kmn i Jönköping, sedan kh i Hofmantorp Magn. Petri Nicander († 1689). Respondens 1677 och 15.6.1678 u. Svenonius, 19.11.1679 pro gradu u. Laurbecchius. Magister 1679*). Lektor i Vexiö gymn. 1686. Död 1690. Höll 1677 i Åbo en Or. papæ et papalium tenebras comprehendens. — *) I prot. 6.12.1679 läses, att vid sista prom. d. 27 Nov. (ej d. 24 såsom ofta uppges) 2 kandidater Smolandi Nicander och Ulmgren „utan procession bortrymt, emedan Ulmgren skulle locum penultimum beträda och efter hans undanrymning Nicander, som a latere var“. De förbjudas resa från staden, innan de förklarat sig. Vidare i prot. 11.12.1679, att båda „öfver arresten äro förresta“; hvarom skulle skrifvas till kansler.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150.