Helsingin yliopisto

Tiedot

7.10.1678 Per Nicander Petrus Magni, Smolandus 2667. Vht: Hovmantorpin kirkkoherra Magnus Nicander (Magnus Petri, † 1677) ja Kerstin Jonsdotter. Ylioppilas Lundissa 1668 Petrus Magni Nicander depositus [17 Sept. a:o 1668]. Oraatio Lundissa 11.6.1670. Komministeri Ozeliuksen palveluksessa (kotiopettajana?) Rådassa (Göteborgin hiippak.) 1672. Växjön tuomiokapitulin puhuttelussa salavuoteuden takia 1673. Ylioppilas Turussa 7.10.1678 [Nicander] Petr. Smol _ 138. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1678] inscriptus Aboæ d. 7 Octobr. Petrus Nicander. Londini depositus. — Viipurin ratsuväkirykmentin everstin Berndt Mellinin hovisaarnaaja 1680-luvun alussa. Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1687, rehtori 1697, erotettu 1701. † Helsingissä 3.5.1701.

Pso: Margareta Ithimaeus (jäi leskeksi).

Veli: Växjön lukion lehtori, FK Jonas Nicander 2348 (yo 1674, † 1690).

Tyttärenpoika: Kerimäen kappalainen Gustaf Hobin 7362 (yo 1748, † 1780).

Lanko: Valkealan kirkkoherra Bertil Ithimaeus 3884 (yo 1692, † 1705).

Vävy: Jämsän kirkkoherra Gabriel Castelius 4102 (yo 1695, † 1726).

Vävy: Jämsän kirkkoherra, FM Petter Ignatius 4834 (yo 1704, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Smål. osak. matr. #226; Ritva Jurvasen tiedonanto 6.2.2010 (Lähteenä KA jj 24, Viipurin, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 17 H:r Per Nicandrj klagann. Leski Margareta Ithimaea asui Valkealassa ainakin vuodesta 1707 lähtien, jolloin hänet mainitaan siellä ensimmäisen kerran kastetodistajana, esimerkiksi 7.7.1707 Mad. Margaretha Ithimaea, Sahl: H:r Pähr Nicandri En:); Ritva Jurvasen tiedonanto 16.12.2013 (Pehr Nicander mainitaan Viipurin raastuvanoikeuden kokouksessa 1683 (Digitaaliarkisto (x 27) Viipurin RO 17.11.1683 s. 235) eversti Berndt Mellinin U175 leskirouvan (Catharina Creutzin) ent. hovisaarnaajana (s. 237)); KA valtakunnanregistratuura 4.10.1697 f. 627 (Rectors fulmackt i Helsingfors för Pet. Nicander ... medelst Mag. Georg Kijhls 3182 befordran till kyrkioherde Embetet uti Jämse Pastorat, Rectoratet wed Skolan i Helsingfors är kommit at blifwaa ledigt), 18.3.1701 f. 209 (Til Consistorium i Wiborg angående Rector Scholæ Petrus Nicander ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige skrifwelse, dat. d. 12 hujus, hwar utinnan i andrage, hurusom Rector wid Helsingfors Schola Petrus Nicander medelst eftersättiande af des Studier samt försummelse i des Embetes förrättningar och oanständigt förhållande i des lefwerne giör sig alldeles owärdig til at widare förwalta samma beställning, hemställandes I fördenskull Wårt Nådige Wälbehag, om icke bem:te Rector må afsättias ifrån sådan sin beställning och dhen samma updragas Candidaten Abraham Carstenio U528. Men som Wij finne at Biskopen intet har underskrifwit åfwanber:de Eder skrifwelse, så förwänte Wij om han där wid må hafwa något at påminna, innan Wij därpå Resolvere), 25.4.1701 f. 316 (Rectors fullmackt wijd Helsingforss Skola för Abraham Carstenius U528 ... medelst Petter Nicanders afgång för dess försummelse och oanständige förhållande däss härtills förträdde Rectors beställning wijd Scholan i Helsingforss är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1722 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 29.–30.8.1687 s. 147 (Opå Lectoris och Kyrckioheerdens H:r Mag: Magni Lages 1759 wägnar ... Fullmechtigen Conrector H: Petrus Nicander); KA mf. ES 1725 (bb 17) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 58; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 17 (Ehuruwähl att Johann Jacobsonn Pålak i Lijkiläjerfwj, emoth H:r Per Nicandrj klagann, om dess honom för trodde hästs förfarande, wille inwenda, sigh intet emot tagit samma häst ...); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 18.2.1689 (Conrectoren H:r Pehr Nicander framwijste et gårdz köp bref af Dato d: 16 sidstledne Febr: af Lars Johansson Grane, Johan Anderson Ram och Conrect:n sielf underskrifwit, hwar medelst Lars Johanson updrager och försäljer honom den gården, som han nu utj boor medh de wilckor och förmåhner, som sielfwa brefwet Exprimerar, begierandes Conrectoren att bem:te Gårdz kiöp måtte lagligen och medh Borgmästare och Rådz Skiöötningh Confirmerat blifwa, katso 1176), Helsingin RO 9.9.1689 (Collega Wällärde H:r Nicolaus Burtz 2826 Inlade i rätten H:s Högwördigheetz Doct: och Biskoppens höghlärde H: Petri Bångz Citation af d: 19 Aug: Nästledne hwar i han Burtzen Citerat at swara H:r Conrectoren Per Nicander d: 13 och 14 hujus till de swåra widlöfftigheter som Burtzen skall honom uth bracht, i det Burtzen genom sijne Swågrar och adhærenter upweklat hehla Staden emot honom ...); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 5.4.1690; KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 16.2.1691; KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 8, Helsingin RO 23.4.1692 s. 60, Helsingin RO 27.4.1692 s. 84; KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 16.1.1693 s. 2, Helsingin RO 13.3.1693 s. 74–120 (Conrectoren Wyrdige och wähllärde H:r Peer Nicander kom för Rätta och beswärade sig öfwer Cembnähren Wählachtat Samuel Forsman (katso 4771) att han d: 28 Februarij sidstl: skall honom in för Cembnährs Rätten medh skiäldz ordh hafwa öfwerfallit ...); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 5.3.1694 s. 5; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 9. ja 16.3.1695 s. 17; KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 8.2.1696 s. 49, Helsingin RO 23.3.1696 s. 80; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 21.5.1698 s. 118, 127; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 13.5.1699 s. 174, Helsingin RO 18.6.1699 s. 183 (Effter dett Ven: Consistorii i Wijborgh, ankombne bref, Så är nu mera een Relation upsatt angående Rectorens H:r Pehr Nicandrj förde lefwerna), Helsingin RO 19.6.1699 s. 204 (Rectoren wid Trivial Scholan härsammastedes Wellärde H:r Pehr Nicander föredrog skrifftel: dett Probsten och Kyrckioherden härstedes högwällärde H:r Andreas Ignatius haf:r d: 14 nästl: hujus i Scholan ransakat och undersöcht om den försummelsse och Insufficientia, som ifrån Åbo skall wara öf:r klagat, widh hwilcken undersöckning icke den ringast misstienst skall wara befunnit); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 14.2.1700 s. 36, Helsingin RO 5.12.1700 s. 205, Helsingin KämnO 23.11.1700 s. 101 (Rectorens H:r Petri Nicanders Hustru dygdesamme Hust: Margareta Carlsd:r); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.6.1687, Helsingin KämnO 17.6.1687, Helsingin KämnO 13.5.1690, Helsingin KämnO 28.2.1695; KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 7.2.1699 s. 15, Helsingin KämnO 21.3.1699 s. 51; KA mf. ES 1265 (g 111) Helsingin KämnO 11.12.1702 s. 191 (ett Sanfärdigt Attestatum det iagh sedt uti H:r Magister Biurbäcks 3591 Cammare som då hos Sahl: Nicanders Logerade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 175 (XXXIX); C. Sjöström (†), Smålands nation i Lund 1668–1921 (1922) s. 31 #12; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 59 (I 23.2.1681 Smol.: "Petrus Nicander i Tafwasteland hoos Mollijn [Mellin]"); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 7; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #226. — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 119; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241, 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4192G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #12, 1948.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Nicander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2667>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.