Helsingin yliopisto

Tiedot

21.10.1674 Erik Ljustadius, myöhemmin Ljufstadius Ericus Erici, Luviensis 2357. * noin 1654. Vht mahdollisesti: Luvian Liustan kartanonvouti Erik Tomasson ja N.N. Ylioppilas Turussa 21.10.1674 Ljustadius Eric. Erici Luviens _ 116. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1674] d. 21. Oct. Ericus Erici Luistadius. Lufviensis. dub. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Ericus Liu|f|stadius. | sacellanus in Lufwio. — Eurajoen Luvian pitäjänapulainen (1685), kappalainen 1689. † Luvialla 10.2.1716.

Pso: 1:o Elisabet Horning tämän 2. avioliitossa († ~1694); 2:o (jo 1700) Anna Fischovius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661).

Veli(?): Johan Ljustadius 2311 (yo 1673/74).

Lanko: hovimestari Johan Fischovius 2236 (yo 1672/73).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #204; HYK ms., Viip. osak. matr. I #101; KA mf. OS 489 (1a) Eurajoen käräjät 23.–24.7.1677 f. 96 (D:nus Ericus Erici opå sin Sahl: fadhers wegnar); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Eurajoen käräjät 31.8.–3.9.1685 f. 90v (Coadjutoren widh Lufwia Cappellgeldh H:r Ericus Liufstadius anhöllt nu om et Ödhes hemmans i Handby beskaffenheet dhet Mårten Matsson senast åbodt om skatt 4 ö: 2/3 Mantahl, Lagl:n att ransakas, emedhan han föresatt sig hooss herrskapet, i ödmiukheet omsökia att få tillståndh dher at boo, emedhan han intet Booställe annorstädess haf:r); KA mf. ES 1926 (mm 13) Eurajoen käräjät 7.–9.10.1686 f. 907 (Coadjutoris H:r Erici Liufstadij Attest af d: 30 Septembr: 1686); KA mf. ES 1928 (mm 21) Eurajoen käräjät 12.–14.9.1691 s. 355 (Cappellanen widh Lufwia Cappell wällärde H:r Erich Liufstadius androg Rätten, dett opå indeelte Cappellans bohlet Sittlax eller Skogzby ben:d wara myckitt ringa och swaga ägor); KA mf. ES 1930 (mm 32) Eurajoen käräjät 6.–9.2.1697 s. 39 (Cappellanen i Lufwia Wällärde H:r Erich Liufstadius ... sin Sahl: Faders hoos denne Pentilän pantsatte Sölfskeed); KA mf. ES 1931 (mm 35) Eurajoen käräjät 16.–17.2.1699 s. 223 (Cappellanen i Lufwia Wähl Lärde H:r Erich Liufstadius föredrogh Rätten sigh blifwit af sine Swågrar H:r Johan Laihiander 2900 och Johan Escholijn till detta Tingh kallad. Jatkuu 21.–23.11.1699 s. 1039 Uti saken emellan Cappellanens Sahl: H:r Niels Eskolins 49 Enckia dygdesamme Hustru Elisabeta Ekman, och dess Måg nu warande Cappellan, Wähllärde H:r Erich Liustadius, angående ett af bem:te Enckias sahl: Man opå Cappellanens Bohl i Lufwia Cappellgield och Skogzby, af berörde Cappellans Bohletz Skog, opsatt Bodh, den H:r Erich sedermehra, som dess Rija 1697 afbrunnit, till Rija transporterat, hwarföre han till sidstl: Wintter ting d: 16 och 17 Februarii, af berörde Enckias nu mehra afledne Måg H:r Johan Laihiander och dess Sohn Johan Eskolin blif:t instämbd ja (mm 36) Eurajoen käräjät 29.9.–2.10.1700 s. 897). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #204; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 15. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219, 220; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 148.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ljufstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2357>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.