Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Nils Escholenius Nicolaus Marci, Euraboensis 49. Vht: Eurajoen Kainun kylän Eskolan talollinen Markus Eskilsson († 1620-luvun alussa) ja Margeta Mattsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Euraboensis Nic. Marci _ 3. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Nicolaus Marci Euraënsis | Sacell. in Luwia Obiit 1688. — Apulaispappi Eurajoella (1650). Eurajoen Luvian kappalainen (1664). Oli viimein kivulloinen. † Luvialla 1688.

Pso: Elisabet Kaspersdotter Eichman tämän 2. avioliitossa (elossa 1705).

Pson edell. aviomies: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661).

Poika: Uskelan kirkkoherra Gabriel Escholin 3320 (yo 1686, † 1732).

Lanko: Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Vävy: Johan Laihiander 2900 (yo 1680/81, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #9; KA mf. ES 1921 (mm 5) Eurajoen käräjät 11.–13.11.1642 f. 252 (Framträdde för Rethen Eskell Markussons i Cainus broder een student ifrå Åbo Academian Nicolaus Marcj be:d och anklagade [H:s N:dz Christina Brahes] Befalningzman Anders Peersson); KA mf. ES 1922 (mm 7) Eurajoen käräjät 28.–29.6.1650 f. 49v (Coadjutor H:r Nills), Eurajoen käräjät 27.–28.2.1651 f. 138 (Imponeras Madz Jörensson i Caino, Eskell Ambrusiuss: i Caukamäckj at Utmäta, coadjuctorens Nicolai Magni witterligidh giäldh af Marcus Nielss: i Kyrkioby, Anders Kopoij och Brita Jörensdotter i Cannis by), Eurajoen käräjät 18.–19.6.1652 f. 414v (Å satte tingh Caplan H:r Nils kärde till Maijssa Ambrosiussdotter i Caino för det att hennes Häst hadhe bittit H:r Nils Häst till lyter och Lam); KA mf. ES 1923 (mm 8) Eurajoen käräjät 23.–24.5.1653 f. 63 (Coadjutor H:r Nills opå Kyrkioherdens Wällärde H:r Johann wägna), Eurajoen käräjät 28.9.1654 f. 226v (Coadjutorens H:r Nilsses witterligh gieldh); KA mf. ES 1923 (mm 9) Eurajoen käräjät 9.–10.11.1655 f. 96v (coadjutor Wällärde H:r Nills Marci Upå Kyrckioherden H:r Johans wägna), Eurajoen käräjät 16.–17.10.1656 f. 271 (Medh hielparen Wällärde Her Nils upå Kyrckioherdens H: Johans wegna), Eurajoen käräjät 25.6.1657 f. 404v (Wijdare beswärade sig H:r Nilss Nicolai opå Kyrckioherdens wägnar); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 18.–20.12.1675 f. 46 (Dns: Johannes Hörling 1543 opå sin Stiuf Fadhers Wällärde H:r Nicolai Æscolænij wegnar fordradhe nu hoos Markus Styrman i Haukela 2 pund Ost som han uthaf honom emot tagit till Stockholm att öfwerföra); KA mf. ES 1925 (mm 12) Eurajoen käräjät 17.–18.3.1681 s. 93 (Cappellanens i Lufwia wällärde H:r Nicolai Æscolenij hustro, dygdesamma Elisabeta Eekman ... H:r Nicolai Broder Matz Markusson i Cainu), 99, Eurajoen käräjät 17.–18.10.1681 s. 531 (Cappellanens her i Sochnen Wällärde H:r Nicolai Marci /: then ther för tijden ligger siuk :/ hustro, dygdesamma hust:o Elisabetha Eekman, förekom nu och opå bem:te sin Mans wägnar, kärde till hans broder Eskill Markusson i Cainu, om hans Arf efter dheras FörEldrar i löst och fast af Eskola hemman ib:m, som sigh efter fordom Häredzdoomarens Sahl: Johan Simonssons oprettade bytes breef Dat: d: 20 Decemb: 1664, opå hans, så wähl som andre brödernes andeel belöpar D:r 162: 13 ö: Kopp: M:t. Myös 9.–10.2.1682 f. 76); KA mf. ES 1926 (mm 13) Eurajoen käräjät 12.–13.3.1683 f. 378v (Nembd sade honom H: Nils hafwa ringa Lägenheet, och han sielf nu ifrån sistledne Höst på fierde Åhret Legat siuk till Sängz, så at han moste Leija een annan Präst uthi sit stelle at förrätta Gudz tiensten), Euran käräjät 12.–14.11.1683 f. 457v; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Eurajoen käräjät 2.–4.3.1685 f. 45, Eurajoen käräjät 31.8.–3.9.1685 f. 90; KA mf. ES 1926 (mm 14) Eurajoen käräjät 29.10.–3.11.1687 s. 495; KA mf. ES 1927 (mm 18) Eurajoen käräjät 28.–30.1.1689 s. 22 (Cappellanens Sahl: H:r Nils Æscholenij arfwingar); KA mf. ES 1931 (mm 35) Eurajoen käräjät 21.–23.11.1699 s. 1039 (Cappellanens Sahl: H:r Niels Eskolins Enckia dygdesamme Hustru Elisabeta Ekman, katso 2357); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 27.2.1689 (Nils Nilsson Æscholin, barnfödd i Lufwia, och sigh her i Staden giffta ährnat, aflade nu sin Bårgare Edh, och stälte för sig bårgan Erich Uta och Jöran Rijman, hwilken Edh han förmantes noga i hugh komma), Uudenkaupungin RO 16.7.1691 (Hederligh och Wällärdhe H:r Johan Aurelius 3068 ifrån Eufra Sochn förmedelst Laga föregången Citation fordrade af Borgaren Nils Escholin effter des egen obligation af d: 27 Januarij 1691 ...); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 22.8.1692 (Johan Ruokolax lätt opbiuda Niels Escholins Een swart Klädes Råck, Psalterium Romanorum, och huus Påstilla första gången för H:r Johan Aurelij 3068 fordran, hwilken sigh bestijger tiugu dal:r 2 ö: kopp:r m:t), Uudenkaupungin RO 2.11.1692; KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 30.3.1695 (Besökiaren Niels Escholijn); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 25.8.1700 (Michell Jacobson en Borgare Enckias Son if:n Raumo Stadh kärde till sin Swåger Johan Escholijn om 150 D:r K:r M:t), Uudenkaupungin RO 9.3.1701 (Fordom Borgarens j Raumo Sahl: Jacob Jacobsons Heikiläs Enckia hustru Anna Clemetz dotter, giorde för Rätta Ansökningh, att såsom hennes dotter Borgarens här j Staden Johan Escholijns hustru Anna Jacobz dotter nyligen medelst döden afgångit, henne måtte effterlåtas, att des qwarblefne Omyndige dotter Anna af förra gifftet medh Sahl: Niels Henrichson Puskoi medh sigh här ifrån taga ...), Uudenkaupungin RO 2.5.1701, Uudenkaupungin RO 4.5.1701; KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 1.7.1703 (Tull-Besökarens Sahl: Niels Escholins Enckia Anna Hans dotter); KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 7.5.1704 (... han [Borgaren Johan Escholin] är Sahl: Kyrckioherdens 1266 Syster Son); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 10.12.1706 (Dett förehöltz Borgarens Sahl: Johan Surickalas Enckia hustru Lijsa Mattz dotter, jämte des nu närwarande Son Henrich Johanson och dotter Borgarens Henrich Michelsons hustru Brita Johans dotter och Mågh Johan Escholin ... Stärbhuuset ...); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 10.5.1711 (Emedan Borgarne Johan Escholin och Johan Lindqvist (katso 8075) nu anhöllo om Dilation j Saken medh deras Swåger Henrich Johanson Surikala, angående hwarjehanda som han af sina Medarfwingar fordrar till dehlning effter deras framledne Moder hustru Lijsa Mattz dotter), Uudenkaupungin RO 2.12.1711 (Rådman Johan Bursman och Borgaren Johan Escholin emoth Erich Widman (katso 4931) om en dem tillhörig Faarkåst som Fienden j Råstock bårttagit medh mera), Uudenkaupungin RO 9.12.1711; KA mf. ES 1396 (r 8) Rauman RO 29.4.1704 (Johan Eskolin ... arf effter sin framledne hustru ... Anna Jacobzdotter Häikala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 228; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 322, 490–491, 510; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #9. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219, 220; V. Nissilä, Escholenius- ja Nordlund-sukujen talonpoikaiset juuret. Orpana 1/2010 s. 13.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Escholenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=49>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.