Helsingin yliopisto

Tiedot

1641/42 Gabriel Gronovius Gabriel Christophori, Ostrobotniensis 236. * noin 1623. Vht: Lapuan kirkkoherra Kristoffer Gronovius (Christophorus Johannis, † 1652) ja Magdalena. Ylioppilas Turussa 1641/42 [Granovius]‹¿› Gabr. Christophori [_ 12]. — Lapuan pitäjänapulainen 1646, vt. kirkkoherra (1654), kappalainen (1655). ‡ Lapualla 26.5.1695.

Pso: 1:o mahdollisesti N.N. Kristoffersdotter Granqvist; 2:o Katarina Markusdotter Neostadius (jäi leskeksi).

Veli: Mårten Gronovius 235 (yo 1641/42).

Poika: Lapuan kirkkoherra Markus Gronovius 2506 (yo 1677, † 1697).

Poika: Sulvan kappalainen Gustaf Gronovius 2507 (yo 1677, † 1697).

Lanko: Kokkolan kappalainen, rehtori Kasper Neostadius 1016 (yo 1653/54, † 1679).

Lanko(?): Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74b; Tito Gronowin tiedonanto 8.8.2005 (korjaus äidin ja puolisoiden tietoihin, lähteenä Lapuan tuomiokirjat ja maakirjat sekä Eteläpohjalaiset Juuret -lehti 3/2004); KA mf. ES 2077 (ss 1) Lapuan käräjät 10.–12.1.1664 (Dömbdes Johan Jöransson i Kurtane att betala till H:r Gabriell Gronovio 1 D:r 3 öhre K: M:t, och ½ lb: Humbla för den Räst Johan H:r Gabrielj Fadher Sahl: H:r Christopher för Påske Peng:r och andre preste Räntor Skylldigh blefwet), Lapuan käräjät 25.–27.10.1664; KA mf. ES 2078 (ss 1) Lapuan käräjät 10.–11.2.1665 s. 7 (Eskill Mårthensson i Hapakåskj inlade een Köpeskrifft oprettat d: 7 Feb: 1665 emellan honom och Cappelanen H:r Gabriel Gronovium Angående twenne Engier), Lapuan käräjät 2.–5.9.1665 s. 6, 10, Lapuan käräjät 14.–16.2.1666 s. 6, 11, 14, Lapuan käräjät 12.–14.9.1666 s. 3, Lapuan käräjät 7.–10.10.1667 s. 34 (Effter Cappelans H:r Gabriels begeran förordnades af retten H:r Körkioherden och Brusius Nyrhinen, att deela och skiffta Arf hoos be:te H:r Gabriel, emellan sigh och sin barn, effter Hans förre Hustru, det ännu hoos H:r Gabriel inneståår och oskifftat ähr), 34 (H:r Gabriel i Alakyllä), 37; KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 21.–24.2.1668 s. 12 (Caplanerne H:r Johannem Gronovium, och H:r Gabrielem emellan), Lapuan käräjät 17.–21.10.1668 s. 20, Lapuan käräjät 9.–12.10.1669 s. 42, Lapuan käräjät 5.–8.3.1670 f. 6 (H:r Gabriel Lett andre gången uplyssa Antila Hemman om Eett Halfft Man:ll Nästom Frendom Till Lösen, men ingen war som klandradhe); KA mf. ES 2079 (ss 2) Lapuan käräjät 19.–23.10.1672 f. 18v (Sacellanus Locj wähllärde H:r Gabriel Gronovius gaff rätten klageligen tillkenna sigh igenom een häfftigh wådheldh bortmist een Stuga med twenne kammar werderade för 150 d:r k: m:t, För uthan hans böcker, Sängh och Lijnekläder, teen och koppar ... Brandstudz hiälp); KA mf. ES 2079 (ss 3) Lapuan käräjät 15.–18.10.1673 f. 16v, Lapuan käräjät 23.–27.3.1674 s. 64 (Præsenterades nu som till förenne för redta een aff wittringz och Skifftes Längdh emellan wördigh och wällärdhe H:r Gabriel Gronovium och Hans Barn aff förrigha Kullan A:o 1667 den 2 Novemb: oprättat), 90, Lapuan käräjät 9.–12.2.1675 s. 109 (Sahl: Isaak Rysses Son Grels leth oplysa andra gången den Sölfkanna som uthpantat är af H:r Gabriel Gronovio för geldh, den H:r Gabriel låfwade medh dedt forderligest igen löösa); KA mf. ES 2026 (qq 1) Lapuan käräjät 23.–25.9.1678 f. 174 (Capplan H:r Gabriel Gronovius kerdhe till Carl Brusiusson i Cyrkioby om Yhlenefwa ängh som för Tiugo åhr sehn ähr kiöpewiss kommen ifrån hans hemman Andila, Och den der wnder igen begerte få till träda, Carl tillstoodh ängen wara kiöpt af H:r Gabriels Moor, men begierthe dhe der före wthgifne 75 D:r K:m:t igenbekomma); KA mf. ES 2026 (qq 2) Lapuan käräjät 3.–5.3.1679 #79; KA mf. ES 2027 (qq 3) Lapuan käräjät 13.–16.2.1680 s. 28; KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapuan käräjät 25.–29.8.1683 s. 108; KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 22.–23.2.1684 s. 151, Lapuan käräjät 23.–24.7.1684 s. 27; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 113; KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 2.1688 f. 22 (Företredde Cappellanen i denne Sochen, Wördige och wellerde H:r Gabriel Gronovius tillijka medh sin Mågh Leutnanten Manhafftigh Henrich Faber, insinuerandes effterfölliande, sins emellan aff ett berådt modh fölliande förlijkningh, som war således Ordh ifrån ordh lydande: Ehuruwehl Jagh Gabriel Gronovius Cappellan Uthj Lappå Sochen allareda åhr 1667 d: 2 Novemb: föreenttes medh mina 3:ne barn Nembl: Maria Malin och Gabriel Gronovij af förra Kullan, utj deres förmyndares och Ehrewördige H:r Kyrckioherdens Närwaro, Sålunda, att ...); KA mf. ES 2083 (ss 12) Lapuan käräjät 24.–28.7.1690 s. 78 (Cappellanen wördigh och wällärde H:r Gabriel Gronovius opwijste Hans Nådes Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Resolution af d: 30 Maij sidstledne att Sätelä Hemman uthj Kyrckioby belägit ähr Honom till Cappellans Stombn indeelt, Hwilket Hemman een bonde benembd Carl Brusiusson nu bebor, beklagandes att Carl icke will till honom afstå Hemmanet); KA mf. ES 2083 (ss 13) Lapuan käräjät 13.–16.2.1691 s. 254 (Cappellans bohl), Lapuan käräjät 17.8.1691 s. 233; KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 7.6.1692 s. 84 (Carl Brusiusson i Kyrckby ... wedh samma tillfälle föreslog Carl, att Jacob Sirinens ½ Mantals Crono hemman är när Kyrckian belägit och derföre tienligt till Cappellans hemman), Lapuan ylim. käräjät 16.7.1692 s. 316 (Capellanen Wördige och Wällärde H:r Gabriel Gronovius, begiärtte Rättens Attestatum, huru medh Setälä hemman, som honom till Capellans bohl anslagit är, antingen såsom Crono- eller Börde-hemman procederat är?); KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 4.–5.9.1693 s. 455 (Effter Cappellanens wyrdige och wällerde her Gabriel Gronovij begieran pålades Lenssman Jöran Johansson att uttaga af Bonden Jacob Sijrinen sine så wähl ordinarie som extraordinarie Ränttor och tillstella dem Sacellanen, emedan Sijrinens hemman honom till Cappellans bohl är anslagen); KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan käräjät 27.1.1694 s. 215 (Sacellanen Ehrewördige och Wällerde H:r Gabriel Gronovius beswärade sigh öfwer Caspar Marssan, för det han bytt een häst med des Sonn Christopher); KA mf. ES 2086 (ss 19) Lapuan käräjät 30.1.1697 s. 149 (Lefwererade till Sacellani Sahl: H:r Gabriels Gronovii Enkia, effter Sijrilä haar warit hennes Man till Capellans boohl Anslagit); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 94 (een attest, aff den 2 passato, huar medelst Sahl: Caplans H:r Gabriel Gronovii Enckia, dygdesamme hustru Catharina Neostadia, sampt Caplanen H:r Gustaff Bäck wittna); KA mf. ES 2029 (rr 8) Lapuan käräjät 8.–9.3.1653 f. 53, Lapuan käräjät 23.–24.8.1653 f. 145 (Tedde sigh för Rätten nu som wedh Förre Tinget H: Gabriel Christopheri och Angaf Simon Bertillsson i Kyrkåby det han gänom Olaga Pantsätningh Innehade och Häfdade en Engh be:dh Ylinäfuå wnder det Hemman som H: Gabriell eller dess Moder för detta Sahl: Kyrkoherdens Enkia possiderer), Lapuan käräjät 7.3.1654 f. 327v, 329, 330v, 332 (Vice Pastor H:r Gabriel Christopherj tilkenna gaff at hans Sahl: Fadher fordom genom byte hafwer bekommit Hyriniemj Hemman i Kårdane); KA mf. ES 2030 (rr 9) Lapuan käräjät 2.–4.4.1655 f. 117v (Caplanen i Lapo sochn Wällärde her Gabriel Christophori fordrade och krafde aff her Johan Sacellano [Lapuan kappalainen Johannes Johannis Gronovius] medh hans gifne handskrifft de dato den 20 Aprilis åhr 1636 ett Sölffbältte, som her Johan då hafwer tagit af sin brodher d:no Christophoro, denne her Gabriels Fadher); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapuan käräjät 13.–14.8.1657 f. 66v, 67v (Proubsten Ehrwördige Her Jacobus Brennerus gaff sist till kenna, Her Grelss [Raumannus] hafua skrifwit honom till det Her Johan [Wallenius] hadhe rest till Stockholm uthan Pastoris Lof och wetenskaph, och lemnat så församblingen wthan Gudz tienst och när Pastor i medlertijdh hadhe warit der och hållit gudz tiensten, hadhe Kauhaiocki boerna alle samptligen warit i den mehningh att begera antingen Herr Zachariam Jacobi 631 ifrå Illmola eller Gabrielem Christopheri till sin Sielsöriare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 196–197, 204–205, 207, 211; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 424; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 238. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 108, 110; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2126.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gronovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=236>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.