Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Kasper Neostadius Casparus Marci, Fenno 1016. * noin 1636. Vht: uusikaarlepyyläinen kauppias, raatimies ja valtiopäivämies Markus Andersson († 1644) ja Margareta Kaspersdotter Alstadius. Ylioppilas Turussa 1653/54 [Neostadius] Caspar. Marci Fenn _ 50. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Casparus Marci Neostadius. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun alempi kollega 1654. Kokkolan pedagogion rehtori 1661, samalla kappalainen s.v. † Kokkolassa keväällä 1679.

Pso: Elisabet Eriksdotter Falander († 1714).

Serkku: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Veli: Uudenkaarlepyyn kappalainen Gustaf Neostadius 1649 (yo 1663, † 1702).

Lanko: Lapuan kappalainen Gabriel Gronovius 236 (yo 1641/42, † 1695).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Bor. osak. matr. #75; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1675 f. 423 (katso U70); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kälviän käräjät 22.8.1678 f. 107v (dhe Sochnemennen Hwilka wid begynnelsen warit inse at begera H:r Casper Neostadium till sin Kyrkioheerdhe), 107v (Olof Påhlsson Riska Fordrar betahlning af Kelfwio Sochn för Eethundradhe dahl:r K:rm:t som han medh een Borgmestarens Welb: Andreas Mathesij d: 18 Octobris 1677 gifne Zedhel upteer opå Kelfwio Sochns Wegnar wara gifne at inlössa H:r Caspers Kyrkioheerdhe Fullmacht), 108, Kokkolan käräjät 23.–27.8.1678 f. 114v (Winikala Hemman som Cappellanen Well:de H:r Casper Neostadius nu Åboor); KA mf. ES 2027 (qq 2) Kokkolan käräjät 3.–4.10.1679 s. 850 (Fordom Cappellanens Sahl: H:r Caspari Neostadj Enckia dygdesamme Hustru Elisabeta Falander Let nu Insinuera och publicera dett Testamente som Hennes Sahl:e Man och Hoon d: 22 Martij 1677 utj Wittnens Probstens Wel:de H:r Jacobi Brenneri Cronones Befal:s Welb: Albrecht Gerdens och Hospitalsförståndarens Wel:t Zachriss Erichssons Nerwaro och Wittnandhe sin Emellan ingått, att såsom dhe inge barn samman bekommit och dhe eij heller någott ärfft, hafwa dhe hwar andra allan qwarlåtenskap oqwaldt att åtthniutha opdragit ... hennes Brodher Abraham Falander); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kokkolan käräjät 2.–3.3.1680 s. 86 (Testamente ... H:r Casper 1679 om wåhren igenom döden affgången ähr); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapuan käräjät 19.–20.1.1657 f. 53 (Här Casparus Marci ... på sijne Moders wägnar); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 27.–28.8.1669 f. 343v (Lill Wins hemmanedt uplystes andre gångon som H:r Caspar Marci af Probsten Ehrewördigh H:r Jacobus Brennerus (katso 1537) kiöpt hafwer, för 150 D:r Sölf:r Myntt Arfwingomen till lösn, och war eij någon som klandrade), Kokkolan käräjät 7.2.1670 f. 380v, Kokkolan käräjät 15.–17.8.1671 f. 726 (Lille Wins Hemmanet); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kokkolan käräjät 30.5.–2.6.1673 f. 227v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Kokkolan ja Kälviän käräjät 21.–23.3.1681 s. 436 (katso 2166); KA mf. ES 2035 (rr 21) Kokkolan ja Kälviän käräjät 10.–12.1.1684 s. 20 (Ehreboren och Gudhfruchtigh Hustro Elisabeth Erichz dotter Falandra, Sahl: Capplans H:r Caspers Neostadij Enckia, Inladhe j Rätten dess klageskrifft om dedh ½ Manttals Hemman Wijnäs, som hon måste Skatta före, och finnes inga Ägor der till Effter dedh j forna tijdher för fiske Waten wore skattlagder, dedh nu alt oplandat ähr, och ellacka Odugeliga Måssa Engiar, Ringa Åker på een hårdh elak Steenbacka, af speekleer grundh, dedh Nembden och Tingzlaget intygadhe och wittnadhe j sanningh wara, adt der under icke för 1/4 Mant:ls Skatt ägor wara skulle. Thy begärthe Enckian heruthinnan Rättens bewijs, Som henne her medh meddeeltes, Adt j Ödhmiukheet sökjia Hans Nådhe, Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen H:r Didrich Wrangell om förskoningh och Lindringh herutinnan); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kokkolan ja Kälviän käräjät 15.–17.3.1686 s. 208; KA mf. ES 2036 (rr 24) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 18.3.1687 s. 307; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 221; KA mf. ES 2037 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 20 (Ehrewördige herren Kyrckioheerden Mag:r Jacob Falander 2166 i Cronoby, anhölte af Rätten dedh Retten wille Ransacka och förnimma om hans Systers Sahl: Caplans H:r Casper Neostadj Enckias hustru Elisabeta Falandras tillståndh och wilckor, Och honom derpå Rettens bewijs meddela, effter hon wore råckader i stoor rest och skuldh hoos Cronan och andre); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.1.1692 s. 16 (Ehreboren och dygdesamme hustro Elisabeta Falandras kiöpebreeff med Heradzhöfdingen, Högachtad Anders Mathesius 1791 om Winnicka hemman i Närfwilä by och G: Carleby Sochn, Oplystes andra gången klanderlöst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 481; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 385; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 182. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 122, 124, 291; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 391 (Elfving Taulu 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 218; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2125.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1016>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.