Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Jeremias Roos Jeremias Johannis, Keuruensis 2388. Vht: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660) ja Maria Wisius tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 23.3.1672 (in cl. rect. circ. super., Jeremias Johannis Roos Euraensis) – 14.5.1675 (test., dep.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 Roos Jerem. [Keuroens _ 117]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Jeremias Roos. | sacellanus in Tyrfwis. — Tyrvään pitäjänapulainen 1678, kappalainen 1685. † Tyrväällä 1695.

Pso: Elisabet Tomasdotter Rajalenius tämän 1. avioliitossa († 1707).

Pson seur. aviomies: Tyrvään kappalainen Johan Anchaerus 2913 (yo 1681, † 1707).

Appi: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688).

Vävy: luutnantti Petter Collinus, myöh. Collin 4314 (yo 1698).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #207; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 7.–11.1.1686 s. 1, 12 (Capellanen Wällärde H:r Jeremias Roos), Tyrvään käräjät 31.10.–4.11.1687 s. 490 (Capellanen Wörd: H:r Jeremias Roos Probstens [Ehrew:ge H:r Thomas Rajalenij] Mååg), Tyrvään käräjät 10.–14.2.1688 s. 607 (Capellanen Vörd:e H: Jeremias Rooss kom nu för Rätta och begiärte laga Ransaakning om Raua hem:n, uthi Calliala by, tillstånd, som ähr om 3½ ö: skatt 1/3 mantahl, /: lijkmätigt höghvälb:ne H: Landzhöfdingens in loco höghrättvijsa resolution af d: 16 Aug: 1687 :/ som Erich Påvelson Raua tillförene åbot, och nu ähr förmåt i Tyrfvis Capellaner till Capellans bohl), Tyrvään käräjät 14.–15.9.1688 s. 725, 731; KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1169, 1172; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 29.10.–2.11.1691 s. 398, 401 (katso 627); KA mf. ES 1967 (nn 9) Tyrvään käräjät 24.–25.10.1692 f. 359v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 258 (På fordom Capellanens Sahl: H:r Jeremias Roos Änckias dygdesamma hustru Elisabetha Rajalenij wägnar fordrade Henricus Mullerus 2441 af hustru Lisa Hendersdotter ifrån Calliala Een Sölfwerskeedh); KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 104v (Till att afwittra Egendomen effter fordom Capellanen Sahl: Jeremias Roos Effterlåtne Enkia dygdesamma Hustru Elisabetha Rajalenia och hennes Barn emellan förordnades effter Enkians begäran ...), 115; KA mf. ES 1976 (nn 28) Tyrvään käräjät 4.–5.2.1709 s. 140 (Corporalen Jeremias Roos kärde till des Swåger Studenten Petter Collin, om hoos honom innestående Fäder- och Mödernes Arf, efter Fadren framledne Cappellan Jeremias Roos och Modren Elisabetha Rajalenia, hwilcken senare 1707 om Wåhren afsomnat, Opwijsandes derjämpte Cappellanens i Mouhijärfwj H:r Henrich Anckerij, honom d: 26 passato meddelte fullmacht å des egne sampt Siukliga Modrens Elisabetha Henrichzdotters wägnar, att giöra åtahl på Arf efter Ankerij Broder och Elisabetz Son, framledne Cappellan Johan Ankerus 2913, med hwilken Rajalenia sig efter Caplan Roos A:o 1697 utj ächtenskap inlåtit, efter dhe inga barn utj deras Ächtenskap med hwar andra haft; Studenten Collin opwijste här emoth den Inwentering, som framledne Landz Fiscalen Engelbrecht Stare A:o 1697 D: 9 april oprättat öfwer Qwarlåtenskapen efter framl:ne Cappellan Roos, hwar af befinnes Barnens, som äro Joh: Roos, nu för tijden stadder i fällt, sampt Käranden och Liskin, hwilcken Swaranden haf:r till ächta, jämpte Carin Roos, nu frånwarande, på deras Fäderne hwardera tillfallit 39 D:r 10 3/4 ö: K:m:t, skolandes både Jeremias och Carin på sine andelar af qwarlåtenskapen allareda hwariehanda opburit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 11, 703 (tillägg och rättelser); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #207; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 158 (1672:II), 159 (1673:I), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 243, 244; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1097 (Roos I. Satakunnan suku. Taulu 17).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jeremias Roos. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2388>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.