Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Tomas Rajalenius Thomas Bartholdi, Hvittensis 22. Vht: Raijalan Mattilan talollinen Huittisissa Bertil Mattsson ja Margareta Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Raja Thom. Bartholli _ 2. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Thomas Rajalenius. Hvittensis. | Præp. et Pastor Tyrvensis. Obiit A:o 1688. — Porin triviaalikoulun kollega (1642). Huittisten kappalainen 1645. Tyrvään kirkkoherra 1665. Lääninrovasti 1680–86. † Tyrväällä 23.1.1688.

Pso: (jo 1643) Katarina Klemetsdotter Mulinus (jäi leskeksi).

Poika: Karkun kappalainen Johan Rajalenius 1583 (yo 1662/63, † 1686).

Poika: Rauman ent. kirkkoherra Bertil Rajalenius 2229 (yo 1672/73, † 1704).

Poika: Tyrvään kappalainen Tomas Rajalenius 2505 (yo 1676/77, † 1715).

Veljenpoika: Tomas Rajalenius 3183 (yo 1684, † 1710).

Lanko: Teiskon kappalainen Simon Mulinus 328 (yo 1643, † 1691).

Vävy: Lempäälän kappalainen Tomas Liuhander 955 (yo 1652/53, † 1699).

Vävy: Tyrvään kirkkoherra Olof Hartman 1829 (yo 1665/66, † 1695).

Vävy: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Vävy: Tyrvään kappalainen Jeremias Roos 2388 (yo 1675, † 1695).

Vävy: Tyrvään kappalainen Johan Anchaerus 2913 (yo 1681, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #5; KA mf. ES 1921 (mm 5) Huittisten käräjät 13.–15.3.1643 f. 300v (Dömdes her Thommas Collæga i Biörneborg Rogh 26 Ca:r af Markus Markusson i Talala), Huittisten käräjät 23.–25.11.1643 f. 369 (her Thomas Bartholli Collega i Biörnborgh); KA mf. ES 1922 (mm 6) Huittisten käräjät 4.–5.6.1646 f. 144, Huittisten käräjät 2.–4.11.1648 f. 475v (Caplan i Hwittis Sochn, hedherligh och wällärde her Thomas Bartholli); KA mf. FR 198 (Bielkesaml. 24) Huittisten käräjät 18.–19.4.1651 (om watu quarn i Maurula forss); KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 5.–7.7.1652 f. 437 (Caplan H:r Thomas Bartholli i Mauriala), Huittisten käräjät 18.–20.11.1652 f. 518v (Framstegh Caplan Wällärdh H:r Thomas Bartholli rätten förkunnade sigh haffwa Maurila Uhrminnes gambla Skatte hemman af S:gh Simon Thomass: sigh till handlat och kiöp:); KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 20.–22.11.1656 f. 342v (Her Thomas Swer Fader); KA mf. ES 1923 (mm 10) Huittisten käräjät 5.–7.8.1658 f. 98 (Caplans Wällärde her Thomas Barthollj Raijalanj witnesschrifft), Huittisten käräjät 12.–15.11.1658 f. 146v (Thomas Bartholli Raialanus); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten ylim. LO 1.6.1665 (Kyrckioheerden i Tyrwis Wyrdige och Wäll:de H:r Thomas Rajalenius föredrogh saaken emoot Befallningzmannen Wel:t Henrich Påfwelsson (katso 2607), Angående några Nootewarp uthj Murilax fårss), Huittisten käräjät 19.–24.4.1666; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 17.–19.1.1670 f. 14v, Huittisten käräjät 30.5.–2.6.1670 f. 30v, 42v; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 34v; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 13.–16.1.1677 f. 16v; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 10.–12.6.1678 f. 30v (Medhielparens Sal: H:r Matthiæ Georgij 1254 Enckia hustro Ingeborg Thomasdotter förekom nu och gaff Retten tillkenna, huruledes henne ähr förekommit, som skall Kyrckioheerden i Tyrfwis Wyrdig och Wällärde H: Thomas Raijalenius fordra); KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 22.–23.5.1679 f. 32 (Mauriala); KA mf. ES 1925 (mm 13) Huittisten käräjät 22.–25.2.1682 f. 102 (Mauriala Ryttare hemman); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 2.–5.12.1682 f. 213v (Dn: Thomas Rajalenius opå sin faders Probstens och Kyrckioherdens uthi Tyrfwis Ehrewyrd: och Wällärde H: Thomæ Rajalenij wegnar beswärade sig öfwer Landbo Hustron Lijsa Peersdotter i Mauriala ... Fönsterglaset sade hon D:n Rajalenij Syster J: Anna Rajaleniam sönderstödt); KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 17.–21.2.1688 s. 110 (Sigfred Christiersson ifrån Mattickala gaf Rätten tillkiänna huruledes han wore sinnadt att tillträda ett Rustienstz tilldehlningz hemman i Hwittisby, Räckola ben:d som Coadjutoren Matthias Coskilenius 1254 tillförenne åbodt, om ½ Mant:l och 3 ö:s skatt Sahl: Probstens och Kyrckioherdens uti Törfwis Änckia hust: Catharina Mullina tillhörigt); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.9.1665 f. 803 (Företredde Kyrkioheerden H:r Thomas Raijalenius tilkenna gifuandes huru Såsom uthi Kyrkiones book iblandh andra Prestegårdtz Inventarij Huuss, ähr en hiulquarn stelle infördt, Och emedhan wedh Prestebohlet ingen quarn finnes, ahnhöltte Fördenskul be:te Kyrkioheerdhe at Sochnen skulle een quarn igen Upbyggia), Tyrvään käräjät 21.–22.6.1666 f. 994, 995; KA mf. ES 2001 (nn 62) Tyrvään käräjät 26.–27.2.1667 f. 1041, Tyrvään käräjät 15.–16.7.1667 f. 1087v, Tyrvään käräjät 29.–30.10.1667 f. 1125v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–13.10.1669 f. 123v, Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 150, Tyrvään käräjät 8.–9.11.1671 f. 398v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 13.–16.9.1675 f. 96v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 4.–6.11.1680 f. 898; KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 4.–6.7.1681 s. 270 (Probsten och Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H: Thomas Rajalenius), 290; KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 3.–8.3.1683 s. 1013, Oriveden käräjät 18.8.1684 s. 1481 (katso 1822); KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 14.–15.9.1688 s. 726 (Till Wördige och Wällärde H:r Johan Roianij 2764 begäran, tillsades Nembden och Säxmännerne hwar å sin ort, det dhe ähre Sahl: Kyrckioherdens och Probstens Enckia utj Tyrfwis dygdesamme Hustru Catharina Molina behielpelige att Utfordra hwadh opå hennes Sahl: Mans, fordom Probstens och Kyrckioherdens hersammestädes Ehrewörd:ge H:r Thomæ Rajalænij Pastoralier, sampt annan gield kan effter Sahl: Probsten her i Sochnen hoos en eller annan innestå); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1173 (dygdes: Modren Sahl: Probstens Enckia, dygdes: hust: Karin Clemetzdotter); KA mf. ES 1968 (nn 11) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 23.–26.3.1694 f. 161 (Crono Befallningzmans Fullmächtige Isach Ersson begiärte att Mauriala Börde och Rustningz hemman 3:die gången lagligen måtte oplysas moth den Balance, som för detta Crono Befallningzmännerne Erich Larson j Halicko och Simon Careel j Masko Häradh till Kongl: Maij:t heftar och Sahl: Probsten j Tyrfwis H:r Thomas Rajalenius Caverat före. Sahl: Probstens Sohn Kyrkioheerden j Raumo Ehrewyrdige H:r Berthil Rajalenius sade att hans Moder efter Sahl: Landt Cammarerarens Anders Banges giorde fördehlninge Cautionisterne emellan 1687 d: 17 Augustj betalt sin andehl, Nembl:n 71 D:r S:m:t); KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 21 (Mauriala); KA mf. ES 1971 (nn 17) Huittisten käräjät 18.–19.2.1701 s. 77 (ett Contract ... angående herr Lauræi 3582 börde Rusthåldz Mauriala); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 11.1.1686 (katso 2328); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 26.2.1692. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 5; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 24–25, 67–68, 90, 117, 140, 168–169, 171, 186, 224, 227; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 263, 326–327; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 195 #149 (7.11.1661); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #5. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 320; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 223, 224, 241; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 276; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #167D, 736D, 873D, 969D, 2824D, 2849D, 2918D, 3910D, 4420D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #822G, 3138, 3139; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 58.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=22>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.