Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Johan Urenius Johannes Andreæ, Virmoensis 2392. Vht: Mynämäen Häntilän ratsutilallinen, Vehmaan kihlakunnan kruununvouti Anders Jonsson († 1673) ja Margeta Josefsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Johannes Andreae Wirmoensis) – 14.5.1675 (Johannes Andreae Uronius Wirmoensis depositus accepto testim.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 Urenius Joh. Andreæ Virm _ 117. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Johannes And: Urenius, Wirmoensis. | ‹Teksti Sacell. in Pijckis obiit on pyyhitty pois.›. — Apulaispappi Uudessakaupungissa 1681–89, samalla pedagogin apulainen siellä. ‡ Uudessakaupungissa 3.10.1689.

Pso: noin 1684 Elisabet Tammelinus tämän 1. avioliitossa († 1739).

Appi: Tammelan kirkkoherra Isak Tammelinus 822 (yo (1651), † 1693).

Veli: Jonas Urenius 2260 (yo 1673).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYK ms., Bor. osak. matr. #148; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; Esko Karisalmen tiedonanto 11.10.2012 (Tieto Johan Ureniuksen puolisosta, lähteinä SSHY Tammelan ja Someron käräjien ilmoitusasiain pöytäkirja 26.–28.3.1713 s. 119 Opbödz första reesan halfwa Häifwiä hemman, som Kyrkioherden i Mouhijärfwi Ährewördig H:r Matthias Tammelinus 2953 emoot Etthundrade D:r K:m:t opdraget skreddaren Hindrich Thomasson [jonka pso Margareta Johansdotter], emedan 1:o Han är den andra hälfftens af samma hem:n possessorskas, Hust: Elisabeth Tammelinas äldsta måg ... Hindrich Thomass:s Styfswärfader Johan Jöransson, SSHY Tammelan ja Someron käräjien ilmoitusasiat 24.10.1728 s. 233 Blef den halfwa dehl af Häifwiä Skatte Hemman, som Bondens Johan Jöranssons Hustru Elisabeth Tammelina, hwilcken tillförene warit gift med framledne Coadjutoren Johan Nurenius, igenom Testamente likmätigt Häradsdomen af den 27. etc: Febr: 1696 blifwit till erkiändt, och hon till des äldsta Son af des senare gifte Jöran Johansson afstådt och opdragit, bem:te des Son till säkerhet på hennes begiäran första gången opbudit, som skiedde utan klander ja SSHY Tammelan ja Someron ilmoitusasiat 10.–12.6.1729 tredie gången); KA mf. ES 1927 (mm 15) Kalannin käräjät 12.–16.2.1687 s. 67; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 14.8.1682 (Scholmestaren H:r Johan Ulmstadius 131 angaf nu för retta, at såsom Contractet emel:n honom och hans Collega H:r Johan Urenius nu expirerar, beswärandes och Scholmestaren at be:te Urenius alt försummeligt är in docendo, at ungdomen inthet stoort derigenom opkommit, hwilket och Stadzrätten sampt Borgerskapet myket illa tyckte wara och sig jämwäl der öfwer beswärade, seijandes och Scholmestaren H:r Ulmstadius att han allena inthet kan för sin ålderdoms skuldh ungdomen förestå uthan wille nu reesa till Åbo och sökia sig en annan Collegam el:r och annan lägenheet; hwilket således ad notam togz, och kunde rätten her till inthet giöra emedan Urenius intet war tilstädes), Uudenkaupungin RO 31.3.1683 (H:r Johan Urenius blef effterlåtit att hyra Scholegården och derutj bruka en kryddgård sigh til nytta); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 24.11.1686 (Scholmestaren H:r Johan Ulmstadius 131 inladhe i Rätten sin medharbetares i Skolan H:r Johannis Urenij skrifftelige obligation af d: 8 Aug: 1685), Uudenkaupungin RO 13.5.1689 (Emedan Sal: H:r Johan Urenius, som warit Collega her i Nystadz Schola, är förmedelst den timmeliga döden afgången, altså haf:a Samptl: Stadzens Bårgerskap och inwåhnare omtänckte warit och för heel nödigt skattat, att en annor redelig Prestman i den aflednas ställe ehrsättias måste, katso 2832). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 163 (1675:I, pro vale).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Urenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2392>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.