Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1680 Pehr Boelius Petrus Zachariæ, Neostadiensis 2832. * noin 1666. Vht: Uudenkaupungin ent. pormestari Zachris Boelius 1552 (yo 1662, † ~1697) ja Anna Maria Giöödh. Turun katedraalikoulun oppilas 10.2.1679 (in cl. rect. circ. infer., Petrus Zachariae Bodelius, consulis Filius Neostadiensis). Ylioppilas Turussa kl. 1680 [Boëlius] Petr. Zachariæ Neostad _ 145. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Petrus Zachariæ Boëlius, Neostad: | Sacell. in Letala. Oraatio s.d. — Hovisaarnaaja. Uudenkaupungin pedagogi 1689. Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1691, ero 1702. Samalla Ahlaisten kappalainen 1695. Laitilan kappalainen 1701, vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1703. ‡ Laitilassa 15.9.1723.

Pso: 1:o (jo 1689) Anna Katarina Berner († ~1701); 2:o (jo 1703) Anna Salander († 1713); 3:o 1714 Magdalena Borgerus tämän 1. avioliitossa († 1747).

Appi: rykmentinpastori Gabriel Borgerus 2259 (yo 1673, † 1687).

Poika: Laitilan kappalainen Zachris Boelius 5221 (yo 1712/13, † 1731).

Poika: Hinnerjoen kappalainen Vilhelm Boelius 5665 (yo 1729, † 1773).

Vävy: Euran kappalainen Johan Tenlenius 5183 (yo 1712, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; HYK ms., Bor. osak. matr. #175, tilikirja s. 24 (1680. 11. Febr. Petrus Zachariæ Boëlius.); TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; KA valtakunnanregistratuura 23.9.1691 f. 463 (Fullmakt för H:r Per Boelius at wara Esquadron Präst under Biörneborgs lähns Infanterie Regemente ... såsom förmedelst Esquadrons Prästens H. Johan Gottlebens 2897 befordran och avancement, ett ställe ibland Esquadrons Predikanterne under Wårt Biörneborgs lähns Infanterie Regemente är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1847 (kk 10) Laitilan ja Pyhämaan käräjät 9.–10.2.1691 f. 53v (Dett beswärade Scholemestaren i Nystadh Wällärde herr Petrus Boëlius öfwer denne Lethala Sochns Inwånare, för dett dhe uthi den bewilliade diekne Ränttans ehrläggiande wijsa sigh mycket tröge och moothwillige, hwarföre han så wähl som dess antecessores warit ...); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1699 s. 517 (Esqvadrons Predikanten H:r Pehr Boelius); KA mf. ES 1934 (mm 42) Laitilan käräjät 28.–29.1.1704 s. 143 (Cappellanen H:r Peer Boelius kom för Rätta medh dess Collegas Cappellanens H:r Erich Rithovii 2630 Käreste hustru Anna Meijer, klagandes att hon om honom H:r Peer skall tahlt som skulle han tagit förähring Nembl: 1 Koo för een Lyssning, hwarigenom han uti ondt rychte kommit om kring heela Landet); KA mf. ES 1935 (mm 44) Kalannin käräjät 2.–4.11.1705 f. 515v (Cappellanen i Letala Försambling Erewyrdige och Wällärde H:r Pehr Boelius berättade sig i anledning af dess Swågers Munsterskrif:n Erich Salanders honom meddelte Fulmacht dat: Riga d: 16 Junj 1704 ... Cappellanens Kärsta Mad: Anna Salandra); KA mf. ES 1936 (mm 46) Laitilan käräjät 15.10.1707 f. 524v (Sandala, katso 2737); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 24.7.1686 (Bårgmest:n Zacharias Boëlius föredrog nu för rätta, det hans Son Petrus, oppå Furumans begieran hemptadh ifrån Lybek ett Oxehofd franst wijn til Kyrckian för den gield bem:te Furuman till Kyrckian skyldigh är), Uudenkaupungin RO 13.5.1689 (Emedan Sal: H:r Johan Urenius 2392, som warit Collega her i Nystadz Schola, är förmedelst den timmeliga döden afgången, altså haf:a Samptl: Stadzens Bårgerskap och inwåhnare omtänckte warit och för heel nödigt skattat, att en annor redelig Prestman i den aflednas ställe ehrsättias måste, som ungdomen och Stadzens Barn medh frucht informerandes worde ... Fördenskull Bårgmest: och Rådh och samptl: Bårgerskapet her medh enhälleligen fält sina tanckar till en skickelig och wällärd Prestman, som för detta warit hoffpredikant hoos Kongl: Cammar Rådhet nu mehra hoos Gudh Sal: Wälborne H:r Gustaf Palmqvist, hwarifrån han H:r Boelius medh gådt afskeedh d: 13 Martij sidstledne blifwit försedd, det och nu her på denne Allmenne Rådstugu dagh publice opläsit blef; och såsom han H:r Boëlius tilförende utj några åhrs tijd her i Nystadz Kyrckia wäl och berömmeligen så på Swenska som på Finska esomoftast Predijkat, hwilka stoore gåfwor äro berömwärdhe, dragandes wij i dy dhe ofehlbara tanckar /: fast detta Collegatet el:r Schomestare Embetet är ringa :/ lärer ber:de H:r Per Boëlius, som än i Stockholm stadd är, denne wår wälmente vocation och kallelsse eij uthslå, uthan sigh medh aldraförsta hem förfoga, och administrationem Scholæ sig påtaga at förestå, helst emedan den gl: Scholmestaren Wördige och Wällärde H:r Johan Ulmstadius 131 är nu mehra in docendo heel oförmögen, Ja trött och mätter af ålder och lefwande, som består öfwer 80 åhrs ålder), Uudenkaupungin RO 26.4.1690 (Director Scholæ Wällärde H:r Per Boëlius inlade utj Rätten en skrifft deruthinnan han begierar att Borgerskapet lijkmätigt Dråttningh Christinas samptl: Presterskapet gifne Privilegier A:o 1650 och sedermehra 1675 d: 1 Oct: af Wår allernådigste nu regerande Konungh och herre på Ubsala Rijkzdagh confirmerade, wille försee Scholmestaren medh en Gårdh i Staden, äfwen som Kyrckioherderne och Caplanerne i Städerne hafwa), Uudenkaupungin RO 26.6.1690 (Rector Scholæ Wällärde H:r Per Boëlius trädde och begierade nu at få weta hwem Staden till Caplans tiensten eska och begiera wille, effter han förnummet det Sal: Kyrckioherdens tilkommande mågh Studenten Dns: Salomon Tumulin 3069, wore icke allenast af Ven: Consistorio förordnadt att Predijka Nåde Åhret, uthan och Succedera Caplans tiensten, förmeenandes H:r Per at han wore så när att Succedera Caplans tiensten som någon annan fremmande den der icke än Präst wigder är, doch sade sigh sielf der om ingen ansökning giort el:r bem:te tienst sökia, så frampt ingen bättre än han ber:de tienst Succedera skulle; Och såsom om Successionen ingen wissheet ännu är, blef sådant remitterat til det höghwördiga Consistorij gottfinnande), Uudenkaupungin RO 28.7.1690, Uudenkaupungin RO 20.10.1690 (Director Scholæ Wällärde H:r Per Boelius trädde nu för Rätta och begierade ett attestatum, på hwadh tijdh han begynt gå i Scholan och informera ungdomen, och om Gl: Scholmestaren H:r Ulmstadius 131 förledet åhr i Scholan gådt och något arbete medh ungdomens informerande der hafft; Tillspordes altså Borgerskapet som nu i Rådhstugun församblade woro, om gl: Scholmestaren H:r Johan Ulmstadius förledet åhr i Scholan gådt och informerat Barnen, der till dhe swarade och sade att gl: Scholmestaren H:r Ulmstadius hwarken förledet åhr el:r detta åhr i Scholan gådt, eij heller ungdomen informerat, uthan H:r Pehr Boëlius allena Barnen informerat och om dem mödha och arbete hafft, hwilket således H:r Pehr Boëlio till ett attestatum meddeelt blef), Uudenkaupungin RO 26.10.1690, Uudenkaupungin RO 27.4.1691 (Director Scholæ Wördige och Wällärde H:r Peer Boëlius trädde nu för Rätta begiärandes denne Stadz Rättens Attestatum om des här förhållande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 410, 413, 419, 426; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 21. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 187, 204; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 293; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #13G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 174; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 131; T. Mikonmäki, Pormestari Zacharias Boeliuksen suku. SSV 43 (1993) s. 42; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #653.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Boelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2832>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.