Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Ulmstadius Johannes Petri, Smolandus 131. Kotoisin Ölmstadista. Visingsön koulun oppilas 1637 Johannes Petri Vlmstadius. | Rector Neostadii in Finlandia. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Ulmstadius Joh. Petri _ 8. — Uudenkaupungin pedagogi noin 1641. Rehtorin arvonimi. ‡ Uudessakaupungissa 17.4.1692.

Pso: 1:o Karin Nilsdotter (Neocleander) tämän 2. avioliitossa (elossa 1669); 2:o noin 1675 Valborg Michelsdotter († 1692).

Poikapuoli: Uudenkaupungin kirkkoherra Johan Lepus 1111 (yo 1655/56, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2 (Han har varit Paedagogus i 51 år och något för sin död hedrad med Rectoris Titul); KA mf. ES 1925 (mm 12) Laitilan käräjät 28.2.–1.3.1681 f. 9v; KA mf. ES 1929 (mm 26) Kalannin käräjät 14.–15.5.1694 s. 129 (Scholmästaren i Nystadh fordom H:r Johannes Ulmstadius som warit Kärandernes hustrus Mor Mors Karins andra Man, katso 1043); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 2.8.1648 (H:r Johan Skolmestare tillsporde Rätten och heela menigheeten om han sigh någon måtto hafuer förseedt uthi sitt kall och lärande medh Skolpoikar, begärandes ett bewijss af Rätten på det han sigh här hållit hafuer, doch war ingen som wiste med honom annat som ähra och gått och hållit sigh altijdh wäll uthi leffwerne och umgenge, warit ochså flijtigh uthi sitt kall och lärande medh dieknepoikar derföre alle tackadhe honom), Uudenkaupungin RO 26.11.1649 (Skolmestaren Dns: Johannes beswärade sig der uthöfwer adt han inthz kan uthbekomma sin dieckne Penningar af Staden efter den Ordning som der på af höge öfuerheeten uthgången är); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 4.3.1650 (Skolmestaren wällärde h:r Johan kärde till S: Peer Karstis Enckia h: Margetha om några Partzeler som han hafuer leffwererat hennes S: man), Uudenkaupungin RO 4.5.1650 (Skolmestaren h:r Johan kärde till Erich Hend:sson Runoj om en sölfskedh, som är bårtkommen i fiord om wintras uthur hans huuss, hwilcket hörer hans stiufbarn till. Erich Hendricksson bekände sigh hafwa köpt samma skedhen af h:r Johans Swåger Johan Nilsson), Uudenkaupungin RO 3.10.1653 (Skoollmester her Johan Wlmstadius hafwer låthit upbiudha första gången een lijthen Siöbodh, som af Sal: Peer Karstj Enkia hustru Margreta för 10 daler Kåpar Peningar ähr honom till wärdherath), Uudenkaupungin RO 27.2.1654 (Scholmestare her Johan Ulmstadius lätt inläggia een Rästelängdh opå sijne Rästerande dieckne Penningar af Borgerskapet för 1649, 1650, 1651 och 1652), Uudenkaupungin RO 22.7.1654 (Borgmestaren Casper Eichman præsenterade i Rätten Johannis Helgonis testimonium, datum Wäxiö den 2 Junij Anno 1653 wndherskriffwin af D:no M: Nicolao Domnæro Lectori Eloquentiæ et pro tempore Rectore Gymnasij Wexioënsis, förmälande, honom haffwa medh Bookliga konsters öfningh j förbemelte Gymnasio giordt sin flijtt, såsom och stältt sigh där ährligen och Wääl, dy bleff han nu af samptelige Rätten antagen för een Cämmenär, Accijs och Tolagskrijffware här j Stadhen, och lofuades honom till löhn om åhret, så mykitt hans anticessor för honom för samme tiensten hafft haffwer), Uudenkaupungin RO 31.7.1654 (Johannes Helgonis afladhe sin Eedh, att han sitt tillbetrodde Cämnärs kall och Stadzens wpbördher rättrådeligen och troligen förestå skall), Uudenkaupungin RO 21.10.1654 (Skoollmestaren här i Stadhen Wäll: her Johannes Petrj Vlmstadius presenterade j Rätten, dett högwördige Consistorij breeff, Dat: Åbo den 10 Octob: 1654 ...), Uudenkaupungin RO 22.8.1655 (Cämmenären Johan Hellgeson ... Och effter såsom han nu hadhe ährnadt sigh att begifua uthj een annan tienst här j stadhen, badh han fördy Rätten om eett gunstigt förloff, afskeedh och testimonium), Uudenkaupungin RO 7.1.1656 (Tollskrifwaren Johan Helgesson pålades att han klockan 4 om mårgånen öpnar och om afftonen klockan 8 tillsluther Tollporthen), Uudenkaupungin RO 15.3.1656 (Dn: Johannes Petri Sckolemestare framlade i Rätten Landzhöffdingens Wällborne H:r Erich Von der Linders förmaningz breeff, af dato den 9 Martij 1656 Angåande, om dee diekne Peningar af öfuerheeten, honom her af stadhen för sitt omak och tienst Deputerade ähre), Uudenkaupungin RO 1.9.1656 (Skollmestaren her Johannes Petri jnladhe sin skrifftelige jnlagho, förmälande, att Sal: Anders Angara, hafuer A:o 1640 blifuit hans hustru skyldigh Kåper peng: 11 dal:r), Uudenkaupungin RO 26.11.1656 (diekne peng:r), Uudenkaupungin RO 17.8.1657 (Johan Helgesson ... afskeedh och testimonium), Uudenkaupungin RO 22.5.1658 (Johan Helgeson afladhe sin Bårgare eedh, och stälte för sigh j Bårgen Borgmestaren Casper Eickman och stadzskrifuaren Erlandh Håkansson); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 22.2.1675, Uudenkaupungin RO 15.9.1675 (Johan Jörenson Wijckman lätt Citera Nielss Wehmais hustro Karin Bertills d:r fordrandes af hänne 10 D:r K:r m.t för det han haf:r informerat hännes Son j bocklige kånster i 7 månadz tijdh, och förlicktes in för Rätta om Fyra D:r dito m:t med handsträchningh), Uudenkaupungin RO 22.9.1675 (H:r Johan Petri Ulmstadium proponerade och angaff några borgare tillijcka medh Tullnähren Wälbetrodde Elias Matzon som skulle dhe honom Ulmstadium hafwa hårdeligen angifwit i Dom Capitlet uthi Åbo), Uudenkaupungin RO 25.10.1675 (H:r Johan Ulmstadius proponerade och sigh högeligen beswärar öf:r Johan Jöranson Wickman, at han haf:r fallit uthj hans Embete), Uudenkaupungin RO 14.1.1681, Uudenkaupungin RO 14.8.1682 (Scholmestaren H:r Johan Ulmstadius angaf nu för retta, at såsom Contractet emel:n honom och hans Collega H:r Johan Urenius nu expirerar, beswärandes och Scholmestaren at be:te Urenius 2392 alt försummeligt är in docendo, at ungdomen inthet stoort derigenom opkommit, hwilket och Stadzrätten sampt Borgerskapet myket illa tyckte wara och sig jämwäl der öfwer beswärade, seijandes och Scholmestaren H:r Ulmstadius att han allena inthet kan för sin ålderdoms skuldh ungdomen förestå uthan wille nu reesa till Åbo och sökia sig en annan Collegam el:r och annan lägenheet; hwilket således ad notam togz, och kunde rätten her till inthet giöra emedan Urenius intet war tilstädes), Uudenkaupungin RO 27.10.1684 (Företogz Scholmestarens H:r Ulmstadij och Tullskrifwarens Erich Pålssons saak angående den gåse trätan de sin emel:n hafwa ... Rådhmannen Aron Josephsson (katso 1111) i denne sak opstodh ifrån sitt säte, effter han Scholmestarens Stiufsson är, och altså i denne action intet sittia wille; Scholmestarens Ulmstadij hustro inständigt påstodh samme gås, som de nu twista om, wara fullkombl:n hennes egen), Uudenkaupungin RO 3.11.1684 (Scholmestarens H:r Johan Ulmstadij hustro Walborg Michelsdott:r opkom nu medh sine Edhgerdz qwinnor, Rådhmans Michel Jöranssons hustro Margeta Henrichzdott:r och för detta Bårgarens Sal: Matz Nokalis E: Kirstin Jöransdott:r, effter henne wedh senaste Rådhstugu dagh pålagdhe Edhgångh, om be:te twistige gåsens til sigh kännande), Uudenkaupungin RO 5.11.1684; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 24.11.1686 (Scholmestaren H:r Johan Ulmstadius inladhe i Rätten sin medharbetares i Skolan H:r Johannis Urenij 2392 skrifftelige obligation af d: 8 Aug: 1685), Uudenkaupungin RO 20.4.1689 (Om Caplans huusens bygningh, Jämwäl Scholestuguns och Prästegårdz huusens reparationer blef omtalt), Uudenkaupungin RO 13.5.1689 (... den gl: Scholmestaren Wördige och Wällärde H:r Johan Ulmstadius är nu mehra in docendo heel oförmögen, Ja trött och mätter af ålder och lefwande, som består öfwer 80 åhrs ålder, katso 2832), Uudenkaupungin RO 20.10.1690 (... gl: Scholmestaren H:r Ulmstadius hwarken förledet åhr el:r detta åhr i Scholan gådt, eij heller ungdomen informerat, uthan [Director Scholæ] H:r Pehr Boëlius 2832 allena Barnen informerat och om dem mödha och arbete hafft), Uudenkaupungin RO 30.3.1691 (Oplystes förste gången Jören Hilis Enkias Gårdh den hon till H:r Schollmest: Ulmstadium för 120 D:r K:r m:t försålt), Uudenkaupungin RO 9.12.1691; KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 18.1.1692 (Såssom Fordom Borgarens Jöran Tåfweros Enckia Margeta Nills dotter hafwer sin gårdh Försåldt, belägen wedh Sal: Johan Simonssons Gårdh, till Skohlmestaren Wyrdige och Wällärde H:r Johan Ulmstadium för Etthundrade trettijo dal:r kopp:r m:t, warandes desse huus een bakerstugu, medh en lijten Cammar, 2 st: bodhar, Ett Fäähuus, sampt brunn, en grindh och ett portskull; och detta på terminer att betalas som köpebrefwet af d: 29 Martij A:o 1691 medh dhess underskriffter betyga; Afhender Fördenskull sigh och sijne, och tillägnar bemelte Gårdz huus nu på tijden Sal: H:r Johan Ulmstadi effterlefwerska dygdesamme h: Walbor Michels dotter dess barn och Arfwingar som en Lagh och wälfången Egendom nu och i tillkommande tijder att possidera, och emedan detta kiöp är man å Rådstugu Lagl: upbudet, och intet klander mellan kommit, dömbdes det stadigt och fast att stånda wedh hwars och eens 40 m:r S:m:t för domqwal den wijdare här å ycker), Uudenkaupungin RO 11.5.1692 (Effter förgången Laga Stembning till Tullskrifwaren Johan Mellenius, hwilken för kårt, till Ähta tagit Sahl: Skohlmestarens H:r Johannis Ulmstadi dotter, tilltahlte honom Rådmannen Oloff Snellman om något åtherstående Arff, som bem:te Snellmans Swärfader Sahl: Tullnären Erich Christersson [Tullinhoitaja Erik Kristersson Kempen perintöä käsiteltiin Uudenkaupungin RO:ssa vuosina 1674 ja 1675] benämb, Tullskrifwarens Mellenj Swär Fader H:r Ulmstadj qwarlåtenskap skulle hafwa att fordra, i Lijka måtto giorde och sammaledes Notarien Gustaf Wessel (katso 1125), som till hustru äger fordom Befallningzmans Christoffer Enkels (katso 2329) dotter, på ähn innestående och resterande Arffz Prætention som alt wijdare anledning gifwer Arfskifftes Instrumentet A:o 1673 d: 10, 11 och 12 Maij oprättat, begiärandes bägge att blifwa till det befordrade som bytes längden uthwijsar. Här på swarade Johannes Mellenius sigh icke åthkomma några Sterbhusetz Skriffter eller handlingar, uthan dhe wara under Tullnährs (katso 6470) hans Broders Låås och Nyklar, begiärte fördenskull medh wijdare Förklaring, emoth desse bägge Parter Dilation till Tullnärens hemkombst); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 20.11.1695; KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 16.3.1696 (Rådman Oloff Snellmans Hustru dygdesamme Margeta Kempe); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 27.1.1697 (Borgmestaren som tagit till sig Action, angående Arff och gieldh Saken emellan Rådman Oloff Snellman och Gustaf Wessell (katso 1125) kärande, och Tullskrifwaren Johan Andersson Swarande, sade sig längst för detta skickat till bägge Parterne Interrogatorier om denna Saak, och gifwit dhem Termijn till dhenna dag, oc hnu frågade om dhe oppå dhem swara kunde. Tullnären och Rådman Mellenius (katso 6470) som sin Broors Johan Andersson Fullmächtige, inlade Skrifftel:n, dett han ingen effterrättelse bekommit j handlingarna som efter Sahl: Scholmest: H: Johan Ulmstadius än qware äro, Emedan mästa Documenterna j Branden omkombne äro, och Saken är så gammal, att ingen kan där om nu mehra gifwa Beskedh, hwarföre begärte han om Sluth j Saken ...), Uudenkaupungin RO 15.2.1697 (... af samptel: Rådmännerne intygat, dett ifrån dhen tijden Scholan här j Staden bleff inrättadh, skola Studente Peng:r Scholmestaren till dess ringa Löhns Förbättring anslagne warit, hwar emot Scholmestaren Alla dhe högtijdz dagar, då slijke Peng:r colligeres, warit plichtig att hålla en Swänsk Predijkning j Församblingen, och där emot skall Församblingen j förra tijder, för andra Studente peng:s ehrläggiande warit förskont, katso U1124); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 5.3.1698 (Enckian hustru Hebla Kempe (katso 1630) begärte att blif:a dehlachtig utj en graff j Kyrckian som hennes Syster Man Rådman Oloff Snellman effter dheras Sahl: Fader och Swärfader Sal: Tullnären Erich Christerson Kempe possiderar; men sådant kunde henne så mycket mindre bewiljas, som dett högl: kongl: Cammar Collegium sidst d: 4 Septemb: 1697 anbefalt, dett bem:te Tullnärs Egendom skulle tagas j affbetahlning på dhen Balance han till Kongl: Maij:tt och Cronan häftar före), Uudenkaupungin RO 19.5.1698; KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 24.4.1699 (Rådman Oloff Snellmans käresta hustru Margareta Kempe ... hustru Margetas Fader Sahl: Tullnären Erich Christerson Kempe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 11 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21, 95; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 254, 504; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 15; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #659. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 183; A. Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. Genos 5 (1934) s. 97; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 125; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2814D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #653D, 2257D, 2258D, 2259D, 2647D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ulmstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=131>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.