Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Jonas Thorinus Jonas Andreæ, Nylandus 2428. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 1675/76 Torinus Jonas Andreæ Nyl _ 120. Oraatio 16.12.1677. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1679 – kl. 1680. — Viipurin triviaalikoulun konrehtori. Uudenkirkon Vl. kirkkoherra 1686. † Uudellakirkolla Vl. alkuvuodesta 1690.

Pso: 1:o Elisabet Rundelius; 2:o 1686 Katarina Gutrath tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Nils Nycopensis 1135 (yo (1656), † ~1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 22.7.1686 f. 385 (Kyrkioheerde Fullmacht för H. Jona Thorino på Nykyrkia Pastorat), 22.7.1686 f. 386 (katso 2498); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1685 s. 470 (Uppå wederbörandens ankombne begiäran, förehöltz dhe wedh detta tillfelle tillstädes warande Nykyrkio-Sochne-Männ, huru dhe endtel:n ähre sinnade, om dett hoos dem öpet-stående Kyrkioherde wahlet, och hwadh tankar dhe fattadt, om denn af wördige Doom Capit: j synnerheet Recommenderade, Mag: Johann Auricola 2498? Dhe fåå som nu wedh handen woro, förklarade sigh att enähr Wälbem: Consistorium försender dem någon, med hwilkens predikan dhe finna sigh förnögde, wille dhe wähl den antaga, H:r Ryttmest: Knorring på minte dem, om den förre Kyrkioherdens 1135 Enkias försöriande, Nembnandes der wedh H:r Jonam Torinum, men Bönderne willde dett intet bifalla, serdeles för någon orooligheet, som dhe af H:r Torino skulle försport; Ryttmestaren sade att icke heller han, eller någon af Frelse-bönderne samtycker till någon annan, för änn han bekommer swahr, ifrån Swerige, på sine der hänn affärdade skrifwelser, hwilket således wederböranden till swarss skall Communiceras), 4.5.1690 f. 276 (Collation för H:r Oloff Quast 2641 på Nykyrkie Pastorat ... såsom Nykyrkie Pastorat uti Eurepä härad förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes H:r Jonæ Thorini dödel:e afgång är blifwit ledigt); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 22 (Kyrkioheerdens H:r Jonas Thorini, och Cappellanens H:r Hindrick Elimæj Attest); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 11.–13.3.1690 s. 286 (det nylig:n ledig blefne Pastorat, I Nykyrckio Sochn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 158 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 423, 432 (Jonas Thorn), 433, 474, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 110; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 317 (22.7.1686, Kyrckioheerde fullmacht), 318 (22.7.1686, ... will försöria den förra Pastorens Enckia ...), 345 (15.3.1690, †); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #136; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 179 (30.3.1690, Pastor i Nykyrckia H:r Jonas Thorinus begrafwen dersammastädes. För Båretäcket och Klädet 12: 16.); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 162 (1674:II, Jonas Andreae ‹Tämä?›), 164 (1675:II), 165 (1676:I, pro vale). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 327; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 105; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1923, 3793.

Doria gratulantti

Päivitetty 23.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Thorinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2428>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.