Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Johan Auricola Johannes Josephi, Nylandus 2498. Vht: Helsingin kappalainen, vuodesta 1688 Lammin kirkkoherra Josef Auricola (Josephus, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1676 Auricola Joh. Josephi Nyl _ 126. Respondentti 12.1678, pr. Petter Laurbecchius 914. Ylioppilas Uppsalassa 30.1.1681 Johannes Auricola Nylandus ex Academia Aboënsi. Respondentti 12.11.1681, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 24.11.1682 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. FM Turussa 7.12.1682. — Viipurin lukion ylim. lehtori (1686). Kymin kirkkoherra 1688. † Kymissä 1694.

Pso: Sara Abrahamsdotter Thauvonius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Vehkalahden kirkkoherra Nils Barck 1740 (yo 1664/65, † 1708).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Velipuoli: Hangvarin kirkkoherra, FM Magnus Auricola 4187 (yo 1695/96, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; KA valtakunnanregistratuura 22.7.1686 f. 386 (Till biskopen och Consistorium i Wijborg at H. Joon Thorin 2428 är förordnat till Kyrkioherde uthi Nykyrkio, och Mag. Joh. Auricola skall ihugkommas med först fallande), 18.8.1688 f. 528 (Till Consistorium i Wijborg om Kymmenegårdz Pastorat ...Wij hafwe bekommit Edert underdånige Förklaring af d. 21 Maij sidstl. ang:de dhem i samptel. Sochnemännernes Nampn af Kymmenegårdz lähn till Eder remitterade Supplique och ansökning för en Prästman be:d H. Simon Erici [Pieksämäen kirkkoherra Simon Ericius, † 1694] om Successionen till Pastoratet uti dhen afledne H. Andreæ Agandri stelle, seendes Wij uthur dhen samma huruledes I tagandes anledning af wårt till Eder afgångne bref af d. 22 Julij 1686 samma Pastorat Mag. Johanni Auricolæ updragit hafwe, Nu lembne Wij fuller det dher wid, att bem:te Mag. Auricola må förblifwa wid samma Pastorat i anseende dhertill att han tillförene undfått wårt nådige breef om sin befordran, och befinnes dher till för sin skickeligheet både i lähra och lefwerne förtiänt och wärdig ...), 8.2.1692 f. 62 (Till Consistorium i Wijborg, om Thom. Florini 960 befordring ... Wij hafwe bekommit Eder underd. Skrifuelse daterat d. 21 passato, och see däruthur, hurusom Kyrkioheerden i Lampis församblingh H. Joseph Auricola, förmedelst dess Ålderdombs swagheet är så wanföhr och af sig kommen, at han wijdare intet förmår Gudztiensten wederbörligen uppehålla), 8.2.1692 f. 63, 21.2.1694 f. 145 (Till Landzh. Lindehielm om Eric Hammerman 2825 ... Wij see af eder underd. skrifwelse, dat. d. 15 hujus, at Kyrkioherden uti Kymene Sochn nyligen med döden är afgången); KA mf. ES 1722 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–19.8.1687 s. 63 (uthi Ven: Consistorij fullmechtiges Capelans wördige och wällärde H:r Josephi Auricolæ närwaro); KA mf. ES 1723 (bb 13) Lammin käräjät 22.–23.1.1691 s. 14 (protest emoth H:r Kyrckioheerden Mag: Johannem Aurecolam angående det han skulle af sin Fader uthwerckat Cartta blanck medh des nampns underskrift, anttingen att wela der medh sökia hans Kongl: Maij:t om Succession till Lampis Pastorat, eller och torde der insatta det som länder lilla Sonen [Magnus Auricola] till præjuditz), Lammin käräjät 15.–16.9.1692 s. 226 (aff Sahl: Kyrckioheerdens Josephi Auricolæ egendom); KA mf. ES 1724 (bb 14) Lammin käräjät 2.–3.3.1693 s. 162; KA mf. ES 1725 (bb 17) Lammin käräjät 16.–17.3.1696 s. 101; KA mf. ES 1815 (ii 6) Vehkalahden ja Kymin käräjät 1.–2.8.1689 f. 383v (Pastoris i Kymmene Sochn Sahl: H: Andreæ Agandri Enkia dygdesamme hustro Maria Jabell ... Kyrkioheerden Mag: Johan Auricola); KA mf. ES 1815 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 15.–16.2.1690 f. 31v (Kyrkioheerdens i Kymmene Sahl: H: Andreæ Agandri Enkia dygdesamme hustro Maria Jabell ... Kyrkioheerden Mag: Johan Auricola omtahlt att Enkian hadhe förblandat Kyrkiowijnet, det församblingens lemmar sagdt wara obewijsligit. Jatkuu 25.–27.6.1690 f. 75v), Vehkalahden ja Kymin käräjät 17.–20.10.1690 f. 89v; KA mf. ES 1816 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 7.–9.2.1691 f. 275, Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–4.2.1693 f. 606 (Soldatens Arfwedh Larssons hustro Hebla Nilsdotter ifrån Hellby och Kymmene Sochn förekom och beswäradesig öfwer Kyrkioheerden i Kymmene Mag:r Johan Auricola som skall han i förleden Wåhras Åhr sedan hemma hoos sig slagit henne 7 blånader ... producerandes förr detta Pastoris i Kymmene H:r Anders Florini Enkia Catharina Lindormia till witne i denne Saak), 608v (Aldenstund Capit: Lieut: Johan Jacobson som bodt i Kymmene S:n är så wäl som hans hust:o Nyligen genom döden afgångne, och ingen sades wara af deras Slächt och anförwanter som kunde ehrkennes att wara Capabel förmyndare för deras efterlembnade 3 Omyndige barn, dy i förmågo af d: 13 p: i förmyndare Ordningen, Åligger Arrendatoren Starck tillijka medh Kyrkioherden Mag:r Johan Auricola som är testamentarius Tutor herutinnan, att wara förmyndare); KA mf. ES 1816 (ii 8) Vehkalahden ja Kymin käräjät 10.–11.11.1693 s. 121; KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 20.–21.6.1694 f. 114v (Arrendatoren Wälbet:de Jören Starck förekom och gaaf Rätten tillkänna huru som han efter denne Rättens imposition af d: 3 Februarij 1693 haar jempte Sahl: Kyrkioherden i Kymmene Försambling Wähllärde H:r Mag:r Johan Auricola måst åtaga sigh förmyndareskapet för Sal: Capit: Lieut:s Johan Jacobsons Omyndige barn ... 2:o Är dem emellan i disput dhe kåstpenningar som Arrendatoren Starck graverar Sterbhuuset före och Sal: H:r Johans 959 Enkia dygdesamme hust: Chatarina Nielsdotter skall bekommit betaalning för dhet hon i 8 Månaders tijdh hafft Een Sal: Capit Lieut:s Lilla Sohn hoos sigh i kåst och lärt honom läsa i book), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.–26.6.1694 f. 144v, Vehkalahden ja Kymin käräjät 17.–18.10.1694 f. 231v; KA mf. ES 1818 (ii 16) Pyhtään käräjät 29.1.1698 f. 49; KA mf. ES 1819 (ii 18) Vehkalahden ja Kymin käräjät 30.–31.10.1699 s. 407; KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1685 s. 470 (Uppå wederbörandens ankombne begiäran, förehöltz dhe wedh detta tillfelle tillstädes warande Nykyrkio-Sochne-Männ, huru dhe endtel:n ähre sinnade, om dett hoos dem öpet-stående Kyrkioherde wahlet, och hwadh tankar dhe fattadt, om denn af wördige Doom Capit: j synnerheet Recommenderade, Mag: Johann Auricola? Katso 2428); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 21.2.1657 (Kyrckioheerden wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlander (katso 1292) läth præsentera uthi Rätten wällärde H:r Josephi Auricolæ breff angående Sacellaniam härsammastädes, hwilken tillbiuder sigh att blifwa Cappellan härsammastädes, medh frågan om dhe ähre medh honom åthnögde? Där oppå Borgerskapet swarade, att dhe heemskiuta detta ärendet uthi Borgmästares och Rådhz godhtyckandes där han kunde komma hijt och giöra sin prof Predikan, då syntes dett dhem godt och rådeligast), Helsingin RO 23.3.1657 (Elliest bleff och i hogkommit om Stadz Cappellanen, medh frågan, om icke Borgerskapet är nögdh med dhen hederlige och wyrdige mannen H:r Josepho Auricola som nu är hijtkommen och præsenterar sigh att wela emothtaga samma tienst? Dett dhe alla samptyckte); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 3.11.1662 (Cappelanen H: Josephus Auricola klagadhe sig wara Afskurit hans löhn uthi Consistorio, begärandes een förskrifft till dhet högwördige Consistorium, dhen honom bewilliadhes); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 21.5.1666 (Stadhz Cappellanen H:r Joseph Auricola), Helsingin RO 30.5.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1668 (katso 3471), Helsingin RO 30.8.1669, Helsingin RO 6.10.1669; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 27.3.1675; KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 5.3.1679 (Tyfnaden begången hoos H:r Josephum Auricolam); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 3.7.1682 (katso 2105), Helsingin RO 25.9.1682 (Upbödz första gångon den gården H:r Joseph Auricola af sijna Swågrar (katso 1222) weedh arf skifftet sigh till handlat för 1200 D: Kop:r m:t. Sammaledes upbiudes hans egen gårdh som han till Petter Sundh (katso 4746) försåldt hafwer); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 14.1.1689 (Caplans tiensten här i Staden som här til warit vacant, katso 4799); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.5.1691 s. 143 (Såssom Kyrckioherden i Lampis Ehrewördige och wällärde H: Joseph Auricola försåldt dess Gårdh här i Staden, belägen emellan Kyrckioherdens i Sibbo H:r Andræas Strengz 2000 och Postmest: Diedrich Cratz Gårdh d: 5 nästledne Martj för 750 D:r Kop:t till Landt Rentmest:n welbet:de Arfvedh Carlstedt (katso 6540); altså leth be:de Landt Rentmest: samma gårdh om 3:ne Måndagar wed Laga Rådstugudagar Lagl:n upbiuda Nembl: 4, 18 och 24 Maij och infandt sigh ingen, som der emot något klander giorde, hwilcket så ad Notam Togz ..., 3.10. samma deras Kööp är med H:r Kyrckioherdens Swågars Rect: H: Mag: Georg Kijhls 3182 och Handelsm:ns Petter Steens (katso 1222) underskrifft bestyrckt ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 159 (XXXVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 271; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 318 (22.7.1686); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #138; Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 168 (6.11.1680, Berättade ProRector en student wara ankommen ifrån Åbo N. Auricola, hafwande intet testimonium medh sigh; lijkwäl begära inscription in album studiosorum, sade och Prof. Steuch mena honom wara en wacker student, emädan han lefwat mycket stilla och flijtigt läsit, sedan han hijt kom. Resolutio. Emädan biskopen i Åbo U76 nu är wijd rickzdagen i Stockholm, altså kan han utan stort beswär sökia honom om testimonio kunnandes han i medler tijdh få wara här, och angifwa sig hoos ProRectorem så länge), 239 (29.1.1681, Frågades om icke Joh. Auricola nu må inskrifwes i matriculen, emädan han sitt testimonium fått ifrån Åbo? Resolutio. Det bewilliades). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 523; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 325; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 439; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4G, 38R, 2157R, 2184R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 113; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #65R, 2300R, 2321R, 3359.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Auricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2498>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.