Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Samuel Wallenius, vuodesta 1678 Wallenstierna Samuel Olai, Aboensis 891. * noin 1644. Vht: Turun hovioikeuden asessori Olof Wallenius (Olaus Samuelis, aik. Grubb, aatel. 1678 Wallenstierna, yo mm. Uppsalassa 2.1629, † 1687) ja Beata Pettersdotter Arctophilacius. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Wallenius Sam. Olai Aboens Wallenstierna _ 45. Respondentti 6.4.1661, pr. Anders Thuronius 663. Respondentti 1662 (Lidén), pr. Axel Kempe 168. Turun hovioikeuden auskultantti 1662. — Turun hovioikeuden varaviskaali 1664, kanneviskaali 1672, aatelittomien luokan asessori 1674, aatelisluokan asessori 1684, ero 1694. Samalla Korppoon vapaaherrakunnan lainlukija 1676–79, Karjalan alilaamanni 1680 sekä Turun ja Porin läänin varamaaherra 1687. ‡ Turussa 13.12.1694.

Pso: 1668 Kristina Baltasarsdotter Wernle († 1695).

Setä: Österfärnebon kirkkoherra, FM Johan Örn 1307 (yo (1659), † 1687).

Eno: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Poika: hovioikeudenneuvos Olof Wallenstierna 3148 (yo 1684, † 1740).

Poika: eversti Samuel Wallenstierna 3149 (yo 1684, † 1733).

Lanko: lainopin professori, FM ja MOT Olof Wexionius 437 (yo 1644, † 1671).

Lanko: Turun hovioikeuden nim. asessori Johan Wernle 585 (yo (1647), † 1692).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Samuel Petraeus 753 (yo 1650, † 1685).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori, professori, FK Erik Falander, aatel. 1691 Tigerstedt 794 (yo 1650, † 1697).

Lanko: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Lanko: Turun pormestari Johan Phoenix 3432 (yo 1687, † 1710).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori Anders Krook, v:sta 1674 Gyllenkrok 2230 (yo 1672/73, † 1710).

Vävy: runousopin professori ja kirjastonhoitaja, FM Anders Pryss 3501 (yo 1688, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; KA valtakunnanregistratuura 31.5.1651 f. 127 (Recommendation för Actuario i Hoffrätt i Åboo, att promoveras till första vacerande Lägenheet där sammestädes), 22.7.1667 f. 128 (Lijfztijdz frijheet för Assessoren Olåff Samuelsson och hans hustrw på hemmanet Häppälä i Finlandh [hemmanet Händelä i Finlandh Wårfrwkyrkie Sochn och Masko Häradh beläget]), 25.9.1668 f. 475, 476 (Permission för Assess:n Olof Samuelson at tillhandla sig Frelsehemman och niuta Frelse Frijheet der å), 477 (Sätherijs frijheet för Assessoren Oloff Samuelsson på Händelä hemman och Maanpä i Finland), 7.3.1672 f. 238 (Advocats Fiscals Fullmacht för Samuel Olofsson i Åbo Håffrett), 17.9.1674 f. 309 (Vocation för Fiscalen i Åbo Hof Rätt Samuel Olofson Walenio at wara Assessor i Gyllenkrookens ställe), 17.9.1674 f. 313, 28.2.1678 f. 71 (Confirmation uppå lilla Safwolax härad i Finland för Assess:n Oloff Samuelsson), 28.2.1678 f. 88 (Skiöldebref för Assessoren Olof Samuelsson Wallenstierna ... icke allenast af hederwärde Föräldrar och familia är född och afkommen, utan och igenom studier och perigrinationer uti fremmande land sig förkåfrat ... des sahl. Broder fordom Assessoren Rålambstierna ... till en åtskillnad ifrån andre Familier detta fölliande Skiöldemärke at bruka och föra, N. en Skiöld, trenne Fält å twären fördehlt, det öfre rödt med tre gyllende Stiernor, det medelste blått och det underste grönt, åfwan uppå Skiölden en öppen Tornerehielm, hwar uthur opstijga twenne wingar, af hwilka den öfre dehlen på högre och den nedre på wänstre sijdan äre guhle med Gull och Sölfwer förmängde, och den öfre dehlen på den Wänstre, och undre dehlen på den högre sijdan blå, emellan både wingarne stå en gyllende Stierna, och Löfwerket samt Crantzen på hielmen medh rödt, blått och guhlt fördehlt, aldeles effter det Wapn som han i Wårt Cancellie inlefwererat hafwer), 24.2.1679 f. 410 (Confirmation för Assessoren Samuel Wallenius på twenne Rustnings och ett Skatte hemman), 28.9.1681 f. 699 (Till Stats Contoiret för Assessoren Samuel Olofson), 2.1.1684 f. 3v (katso 2463), 21.1.1684 f. 27 (Till Håffrätten i Åboo, om Assessoren Samuel Olsson Wallenstiernas transfererande till classem Nobilium), 5.1.1686 f. 8 (Till Åbo Håf Rätt at Assessor Oloff Wallenstierna får bruka Lieut. Carplan 1389 till substitut uti sit Häradzhöfdinge döme och at han Carplan skall wara närmast att succedera honom ... Såsom Assessoren Olof Samuelsson Wallenstierna nu å sin högga ålderdom befinner hoos sig någre swagheeter), 16.11.1686 f. 839 (Till Assessoren Samuel Wallenstierna at förklara sig öfwer sin domb, som han emellan Bergströms gård och Stoora Kansko [Kyrkieslätt Sochn] afsagdt), 25.3.1687 f. 123 (Till Åbo Hoffrätt att Assessoren Samuel Wallenstierna skall förträda Landzhöfdingen Creutses 756 vices så länge han ähr på Commissionen i Nyland), 25.3.1687 f. 129, 12.6.1687 f. 309, 21.3.1694 f. 226 (Dimission för Assessoren Samuel Wallenstierna); KA mf. ES 1850 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 3.–4.10.1698 f. 352 (Såsom Sahl: Assessorens Wälborne Samuel Wallenstiernas Arfwingar warit föranlåtne förunna på sina Frelsse Hemman Mätzaro och Pilkola nödtorfftig Frijheet, Emedan dhe, igenom dhe Swåra landet öfwergångne misswext åhren ähro råkade i fullkombligit ödes måhl); KA mf. ES 2028 (rr 6) Lohtajan käräjät 1.3.1648 f. 311 (Opå Wäl:tt Oloff Samuellssons Actuarij i den Konungzlige Håffrättens wägner, frågadhes Jacob Andersson här i Låchtå till på hwadh sätt han besitter hans Salige Swärfadhers arffhemman, då inladhe Jacob åtskillige faste breff, af Saligh Landzhöfdingen Ernest Creytz, Laghman och Häredzhöfdingen å bem:te hemman), Uudenkaarlepyyn käräjät 30.1.1649 f. 387v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 60 (XIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 67; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 396, 450; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 104; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 108, 244 (13.12.1694, ‡). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 107 V#2040; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 186; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 644 (Wallenstierna Tab. 2); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 426; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1427D, 2040R, 2149D, 2365D, 3667D, 3685G, 3769D, 3774D, 3817D, 3955R, 3967D; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1289 (Wallenstierna Tab. 2); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8456; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #19, 657, 700, 1000H (‡), 1528, 1881, 1956, 2092R, 3320D, 3420, 3716, 3828R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Wallenstierna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=891>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.