Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Henrik Wejonius, myöhemmin Björnholm Henricus Sigfridi, Ostrobotniensis 25. * noin 1620. Kotoisin Iin Karhusaaren Veijolasta. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Wejonius Henr. Sigfridi _ 2. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1644. — Hailuodon kappalainen 1644, kirkkoherra 1672, ero 1698. Elossa 1701.

Pso: Lisa Sigfridsdotter.

Lanko: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Vertaa: opiskelija Henrik Björnholm U1177 († 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 9.6.2007 (puolison nimi on Lisa Sigfridsdotter, lähteenä SSHY Hailuodon vapaaherrakunnan henkikirja 1674 s. 111); KA valtakunnanregistratuura 18.5.1698 f. 358 (Fullmacht för H:r Gustavo Forselio 2569 att wara Kyrkioherde uti Carlö församling ... Kyrkioherden uti Carlö Sockn och Österbottn H:r Henricus Sigfridi af des höga Ålder så wanför är, at han redan i många år hafwer måst lijkmätigt Kyrkioordningen underhålla och belöna en Substitut, som tiänsten förrättat, warandes dock åtskilligt, som en Pastor bör drijfwa och i acht taga, af en sådan beskaffenhet, at det af en Substitut icke altid kan med behörigt efftertryck wärckställas ... den förre emot en wiss åhrlig afgifft uti des lifztid åtniuter, Pastoratet till denne senare aldeles afträda); KA mf. ES 2029 (rr 9) Hailuodon käräjät 8.2.1655 f. 16; KA mf. ES 2032 (rr 12) Hailuodon käräjät 30.–31.5.1671 f. 747; KA mf. ES 2032 (rr 13) Hailuodon käräjät 11.–13.6.1672 f. 4v (Kyrckioherden wördige H:r Henricus Sigfridi framträdde och Insinuerade högwördige Consistorij bref af d: 15 Martij 1672 angående Preste bordetz Ruin och Ödelägning utaf wanskiötzel, begerandes att cognosceras huru illa Preste hussen och ägorne ähre fahrne, huarföre blef af nembden så well som her Barons Befalningzman och almogen intygat dhet så well Preste hussen som ägor, i synnerheet åkern i linda lagdh, Gerdzgården nederfalne af wanskiötzel och oahtsamheet, allaredo i Sal:e Kyrckioherdens her Marci (katso 1151) Lijfztijdh), 6 (Kyrckioherden her Hendrich Sigfridi leth första gångon uplyssa ett hööslagh Wajen letto be:dh liggiande wedh Siökarj, huilket hööslagh Sochnemän hafua honom effterlåthet till Ewerdeligh egendom emoot 20 D:r Kopp: m: som han till Klockans upgiutande för Sochnen uthlagt hafuer); KA mf. ES 2034 (rr 15) Hailuodon käräjät 19.8.1678 f. 210; KA mf. ES 2034 (rr 17) Hailuodon käräjät 25.6.1680 f. 163; KA mf. ES 2037 (rr 25) Hailuodon käräjät 29.6.1688 s. 50 (Carin Michels dåtter Huikisten framstegh och gaf Retten tillkenna huru Carl Hindersson Biörnhålm har henne gifwit festningh 1 ducat och Sölf: Stop och sedan med henne hafft legers måhl under Echtenskapz skien, der emot Carls Fader Kyrkioherden H:r Hindrick sig högt opponerade att det aldrig i hans Lijfz tijd skall skie, det Carl skall taga henne, Carl war nu till Refwell förrest, denne Sak hemsteltes effter Nya Kyrckordningens 15 Cap:l Erewördige H:r Probstens ransakning parterne emellan i förstone om sielfwe Echenskapz löffte ransakas); KA mf. ES 2038 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–21.7.1691 s. 72 (H: Lars Limingium 3129 ... dhen Högwyrdige Herren Biskopen på Carlöö förordnat till Vice Pastor el:r Medhielpare, emedan sielfwe Pastor af ålder swagheeter som och Caplan H: Johan Siukl:e är); KA mf. ES 2038 (rr 31) Hailuodon käräjät 7.–8.6.1694 s. 33 (Emedan Swen Larsson sigh högeligen beswärar som skall eij något Inventarium af dess Swärfader Kyrkioheerden her i Carlöö Sochn Ehrewyrdigh och wällärde H:r Henrico Sigfridi öfwer qwarlåtne Ägendommen effter des Sahl: hustru Lijssa Sigfredzd:r och denne Swens Swärmoder wara oprättat ... Swens hustru sin [Kyrkioheerdens] dotter Susanna ... hans [Swens] tree Swågrar); KA mf. ES 2039 (rr 32) Oulun ja Hailuodon käräjät 29.–31.7.1695 s. 106 (Brijta Jacobzdotter ifrån Carlöön gaf Rätten tillkänna huruledes Pastor der sammastädes H:r Henricus Sigfridi, som för tijden ähr Änkling skall i synnerheet S:t Andreæ tijdh förledit Åhr henne till Otucht och Olåfl: beblandelsse medh sig förledt, hwar till hon fuller i förstonne eij skall welat samtyckia, men emedan han henne 2:ne reesor effterskickat och sedan wedh dess endtel: ankombst henne om Ächtenskap medh sigh försäkrat, råkade hon som berördt ähr sigh medh honom i denne Otillbörlige handel att inlåta, anhållandes att Rätten honom till denne sin låfwens fullbordan Obligera wille. Kyrkioheerden kunde för sin siuukligheet denne gången eij infinna sigh, uthan lät allenast dess uhrsächt genom Sochneskrifwaren Erich Franck andraga, hwar wedh och den berättelsse inkom, att ingen wore säkre om, antingen denne qwinnas Man Johan Mattsson som tillförende warit Klåckare på Carlöön ännu ähr i lijfwet eller eij, effter som han för 18 Åhr sedan afwijkit Orten och sedermehra intet om dess tillhåldh utj heela den tijden tillkänna gifwit), Hailuodon ylim. käräjät 16.9.1695 s. 355–363 (angående någon beskyllningh som Bondehustrun Brijta Jacobzdotter tillagdt Pastori Loci H:r Henrico Sigfridi, som skall han henne under Ächtenskapz löffte besåfwit och häfdat); KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 256 (fordom Mantalls Commissariens Sahl: Lars Pehrssons Enkia, hustru Carin Eskillsd:r ... måg Daniel Biörnhollm, katso 3129), 317 (Handelssman Anthonius Bougman Fullmächtigat af Befall: wälb:dde Zachris Mattsson berättade det för detta Handelssman i Uhleå Stadh Sahl: Johan Estlander (katso 6327) skall blifwit effter sluten räckning d: 21 Novemb: 1694 Twåhundrade dahl:r 17 ö: k:m:t skylldigh, emoot hwilcka honom een Gullkeed i underpant ställter är, hwilcken dess hustru Sahl: Maria Lahrsd:r (katso 3129) att wedh een Brudeact i Limingå bruuka, sedermera tilläns tagit, men hwarcken sielfwa fordran eller Panten återgifwit, uthan sedan hon i annat gifte medh Daniel Biörnhollm inträdt, skall ber:de keedh honom till hander kommit, den han och nu effter hennes dödh äger och innehafwer, begiärandes fördenskull ofwanbemälte Handelssman å sin principals wägnar det Biörnholm måtte Obligeras honom Skullden förnöija eller och Pandten restituera, Biörnhollms Swärmoder Carin Eskillsd:r nu tillstädes warande sannade så wähl Skullden richtigh, som och keeden emoot den Pandtsatter wara), Oulun ja Hailuodon käräjät 16.–18.2.1697 s. 356 (Wyrdigh och wällärde H:r Kyrckioheerden på Carlöön Henricus Sigfridi genom dess Ombudzman Broofougden Mattz Öhrn opwijste för rätta een underskrefwen Kyrckioheerdens beswärs skrifft, hwarutinnan han klageligen angifwer sin dotter Susanna som skulle hon småningom tijdh effter annan Plåcke wijs distraherat åtskillige huusgeråd och maatwaror, bestigandes Summan till 136 d:r k:m:t, samt Sohnen Carl desslijkest 174 d:r dito mynt, som dhe effter oprättat Inventarium emoot deras Möderne öfwer bekommit; beklagandes förty Kyrckioheerden dess medellst af sine egne obetänckte barn stoor harm och förtreet tillfogas, sampt sigh brist och afsaknat uthj dess siuklige tillståndh och ållderdomb i denne swåra tijden lijda och att han således uthj sin lijfztijdh af dem uthblottat blifwer, anhållandes fördenskull Fullmächtigen Örn, att slijkt förseende behörigen häreffter förhindrat blifwa måtte, sampt att sådanne afhände Partzedler, till Kyrckioheerden restituerade och återlefwererade, ehwar dhe hällst wore till finnandes); KA mf. ES 2041 (rr 38) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1701 s. 356 (Oplästes den skrifft som ländzman Johan Kranck på för detta Kyrckioheerdens wedh Carlöö Sochns Försambling H:r Henrici Sigfridi Biörnhollms wägnar i Rätten inlade, derutinnan han sig beswärar öfwer Giästgifwaren dersammastädes Simon Michellssonn hwilcken skall oachtat honom ähr lagl:n pålagdt att restituera dhe Saker nembl:n 2:ne lakan, 2 st: Teenfaat och 1 haarskins felldh hans dotter Sussanna honom olofl:n för några åhr sedan afhändt och till Giästgifwaren försåldt); KA mf. ES 2042 (rr 39) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–22.2.1702 s. 337 (Framsteeg Carl Hindersson Biörnhollms ifrån Carlöön Hustru Carin Michelsd:r och berättade huru såssom hon jämte förber:de sin Man, uthan någon frijheetz åtniutande giordt skatt till Kongl: Maij:tt och Cronan för ett Cronohemman á 3/8 M:ll Piekola benembdh som alldeles i wahnrycht leegat ...); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 22.–24.2.1704 s. 445 (Ett attestatum om Fougdila hemmans beskaffenheet och beboende, emedan [Daniel] Biörnhollm will antaga dess Culltur, katso 3129); KA mf. ES 2044 (rr 42) Limingan käräjät 23.–27.1.1705 s. 157 (I anledning af det Kiöpe Contract Rådm:n Wähl:t Petter Lang d: 29 Decemb: sidstl: uthi fremmande mäns närwaro med Daniel Biörnholm ingåt, dess medelst bem:te Biörnholm, tillstår sig af wählberådd mode försåldt Fougdila 1 M:lls Börde hemman här i Limmingoby belägit, med alle dess appertinentier i wåto och tårro närby och fierran, jempte dher på befindtelige Löösören effter Befallningzmans Wählbetrodde Esajas Grops oprättade inventario emoot Nijehundrade Dahl:r Kopp:r mynt så att han Rådman bem:te hemman Oklandrat och uthan någons Gravation skall niuta och behålla, såssom sin Lag- och wählfångne ägendoom), 158, 159, Iin ja Pudasjärven käräjät 18.–20.7.1705 s. 436. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 20, 21; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 237; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 91 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 180, 182; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 111.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Björnholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=25>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.