Helsingin yliopisto

Tiedot

1656/57 Johan Salander, myöhemmin Salmenius Johannes Marci, Ostrobotniensis 1151. Vht: Hailuodon kirkkoherra Markus Saloensis (Marcus Jacobi, yo Uppsalassa 10.1626, † 1672) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1653 Johannes Marci Salander [fratres] [O-Bothnienses]. Ylioppilas Turussa 1656/57 Salander Joh. Marci _ 55. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.4.1660. — Hailuodon kirkkoherran (isänsä) apulainen 1660, armovuodensaarnaaja 1672, kappalainen s.v. † Hailuodossa 1699.

Pso: (jo 1674) Beata Sigfridsdotter Brax († Tervolassa 1716).

Veli: Anders Salander 1502 (yo (1661)).

Lanko: Muhoksen kappalainen Erik Brax 411 (yo (1644), † 1698).

Kaima: Kokemäen pitäjänapulainen Johan Salander 1738 (yo 1664/65, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 9.6.2007 (puolison nimi on Beata Sigfridsdotter, lähteenä SSHY Hailuodon vapaaherrakunnan henkikirja 1674); KA mf. ES 2028 (rr 5) Limingan käräjät 25.2.1644 f. 299v (Her Lars (katso 1321) sacellans her Marcuses i Salå fullmechtigh käradhe till Sigfdh Jöranss: i Lapin Niemj åm een engh som han innehadhe undan det hemmanett som be:te her Markuss af ödhe uptagitt haffuer), Pyhäjoen käräjät 24.7.1644 f. 321v (Her Marcus ifrån Salå Sochn käradhe till Sochnemän på sijn broders Mickells wägnar /: huilken fordom Befallningzman W:t Casper Forbuss tiente :/ åm 21½ t:r spanmåll); KA mf. ES 2029 (rr 7) Oulun käräjät 22.2.1651 f. 218, 222v, Oulun käräjät 26.–27.7.1652 f. 510 (katso 411), 510v; KA mf. ES 2029 (rr 8) Oulun käräjät 18.7.1653 f. 107v (katso 579), Hailuodon käräjät 22.7.1654 f. 250 (Kyrckioheerden Her Markus och Madz Madzson förlijktes om Kettelä Hemman om 1/3 Skatt i så måttå att Kyrckioheerden Olai tijdh tillställer Madz Madzsson 100 Dr: doch så att gieldenärerne först affbetalas, och sedan bekomme Madz sin andeel wtj dett öfrige allena), 250 (Wplystes föreste gången bem:te Kettelä Maa aff Kyrckioheerden her Markus arfwingom eller näste börde Man till Lössn); KA mf. ES 2031 (rr 11) Hailuodon käräjät 10.2.1664 f. 408 (Matz Matzsson kärde till Kyrkioherden H: Marcum Jacobj om sitt fädernes hemman, hwilket H: Marcus skulle kiöpt, och Matz nu arfligen winna begierar säijandes sig intet bekommit betalningen), Hailuodon käräjät 10.7.1665 f. 698; KA mf. ES 2031 (rr 12) Hailuodon käräjät 3.2.1668 f. 110v, 111; KA mf. ES 2032 (rr 12) Hailuodon käräjät 11.7.1668 f. 158, Hailuodon käräjät 18.2.1669 f. 288v (Erich Östensson på Kyrkioherdens H:r Marci wegnar fordrade af Kyrkiowärden Jacob Josephsson 2 t:r Doom Kyrkio sädh), 288v (Företrädde, Handelsmannen utj Uhlo stadh Erich Östenson (katso 4674) Rätten tillkiänna gifwandes, huruledes, hans Swär fader, Kyrkioherden opå Carllöö H:r Markus, hafwer råkadt utj stoor swagheet, så att han, så till säijande, intet rätt, och som det sig böhr, det ringa förrådh wåhr herre honom medh wälsignadt hafwer, förstå kann, uthan utsätter åtskillige Prestegårdz ängiar till een och annan), Hailuodon käräjät 30.–31.5.1671 f. 743–745 (Her Johan Marci coadjutor angaf förretta Larss Josepsson att han obuden kommit till Prestegården /: enär Her Johan der warit in Martio att disponera acta visitationis Præpositi :/ och af långlig haat och afuundh honom med hugg och slag öfuer fallit och 15 såår 7 blodh såår 8 blånader slagit ... Sentens. Emedan Her Johan intet kan bewisa detta wara skiedt af långligh haat och afwundh som han föregaf, uthan synes wara skiedt af brådom skildnadt och her Johan warit uphoof till trätan och slagzmållet, huarföre kan denne retten eij annat giöra än saakfella her Johan för 3 såår till 3 m:r effter 10 cap: i Sårmb: medh willia L:L: Lars Josepsson der emoth sakfelles för 4 blodh såår, och 3 blånader till 3 m:r â huar så såår som blånader effter ofuan berörde cap:), 751v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Hailuodon käräjät 11.–13.6.1672 f. 4v (angående Preste bordetz Ruin och Ödelägning utaf wanskiötzel, katso 25), 4v (Her Johannes Marci Coadiutor her i Församblingen beklagade sigh her i församblingen hafua Tient een långh tijdh uthan löön, måste och nu i Nåde åhret aldeles Kyrckioherdens Tienst förretta, dhen han ingalunda sade sigh kunna förestå föruthan lijfzmedell ...); KA mf. ES 2033 (rr 14) Hailuodon käräjät 10.9.1675 f. 198v; KA mf. ES 2033 (rr 15) Hailuodon käräjät 9.2.1678 f. 60v (Cronones Länssman Swen Anthonj sadhe sigh hafwa citerat Cappellanen H:r Johan Marci, ahngående injurier han honom skall tillfogadt hafwa; Nämbden intygadhe H:r Johan hafft Laga förfall och intet kunnat sigh inställa, emedhan hans hustru denna tijdhen ähr på fallandhe footh i barnsängh som togz ad notam); KA mf. ES 2034 (rr 15) Hailuodon käräjät 19.8.1678 f. 213v, 215 (Cappellans bordh); KA mf. ES 2034 (rr 16) Hailuodon käräjät 25.9.1679 f. 185; KA mf. ES 2034 (rr 17) Hailuodon käräjät 23.2.1680 f. 20v; KA mf. ES 2035 (rr 18) Saloisten käräjät 8.–10.8.1681 s. 828 (Hans Ehrewyrdigheet Kyrckioherden H:r Mathias Salonius 438 gaf Retten tillkenna huru hans Sal: Fader Fordom Kyrckioherden H:r Johan her i Sochnen hade Kiöpt Kulliuniemi hemman om 1/3 ma:l Skatt af Sal: Kyrckioherden H:r Marcus på Carlöön A:o 1648); KA mf. ES 2035 (rr 20) Hailuodon käräjät 21.7.1683 s. 300; KA mf. ES 2035 (rr 21) Oulun ja Hailuodon käräjät 13.–15.2.1684 s. 189; KA mf. ES 2037 (rr 26) Hailuodon ja Oulun käräjät 15.–17.7.1689 s. 41, 42 (Caplan H:r Johan på Carlöhn Anklagade Isack Kujases hustrw Carin Jörens dotter Luckarla och Systran Kirstin det dhe skohla förwitt H:r Johans hustru Beata Sigfredz dotter till hoora), 42 (H:r Johan Marcj Salander på Carlöhn framkom och beswärade sigh öfwer Isack Isacksson Kujainen dedh han wille förstå under sitt Frijheetz breef dedh Åckerstycket som H:r Johan för sigh opgrefftat); KA mf. ES 2037 (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 10.–12.2.1690 s. 161 (Till Cappelans bohl uthnembdes ... Carlöö Caplan Matz Knutzson Annula 1/2 Mant: Crono Jordh); KA mf. ES 2038 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–21.7.1691 s. 72 (Caplans hemmanetz Indelning ... Caplan H: Johan Siukl:e är); KA mf. ES 2040 (rr 35) Hailuodon käräjät 8.8.1698 s. 694 (Cappellanen här sammastädes H:r Johan Salmenius, föredrog Rätten huru såssom honom för någon tijd sedan Anders Schalins (katso U83) hemman af 1/3 M:ll till Booställe blifwit tilldeelt); KA mf. ES 2040 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1699 s. 463 (Dhet inlade i Rätten Capellanen på Carlöön H:r Johan Salmenius een Copia af högwällb:ne H:r Landzhöfdingens Breef till Befallningzman wällb:de Jacob Frosterum dat: d: 16 Decemb: förl:t Åhr, deruthinnan förber:de Capellanen immitteres i Pijlis Ödeshemman om 1/3 M:ll såssom och uthställes till denne Rättz Ransakning och determinerande om frijheetz Åhr); KA mf. ES 2041 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–23.8.1699 s. 742 (det nu nyligen tillslagne Cappellans Bohl af Pijlis Ödeshem:n, katso 3309); KA mf. ES 2041 (rr 37) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–26.2.1700 s. 425 (Det war wähl Jacob Johanss:n Salmenius begiärse att Rätten wille meddehla honom Tingz bewijs öfwer det af honom optagne Sigfred Påhlss: Safwolais Ödelämbnade 1/4 M:ls hemmans beskaffenheet i Carlöö S:n och Kyrckioby och honom till dess excolerande någre frijheetz Åhr förunna); KA mf. ES 2042 (rr 38) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–29.8.1701 s. 595 (Framkom Jacob Johansson Sallmenius och optäckte Rätten, sig wara sinnadh att optaga det ½ M:lls hemman på Carlöön och Kyrckiobyyn der sammastädes som Henrich Safwoila tillförenne åbodt och i desse framflutne swåra tijder Ödelämbnat, i fall honom någre frijheetz Åhr till dess excolerande skulle förunnas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 69 (15.12.1656, Johannes Salenius ‹Tämä?›); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 408, 484(?); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 137; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 241. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 182 (Johan Marci Salenius eller Salmenius); Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 493 (Salmenius).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1151>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.