Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1677 Per Frisius Petrus Johannis, Raumoensis 2521. Vht: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672) ja hänen 3. puolisonsa Karin Utter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Frisius] Petrus [Joh:is Raum _ 128]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Petrus [J: Frisius Raumoëns:]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1680 – sl. 1681. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1682 – sl. 1682. — Hauhon Tuuloksen kappalainen 1682. Tukholman suom. seurak. kappalainen 1692. Joutsenon kirkkoherra 1697 (virkaan luult. 1699). Valtiopäivämies 1697. † Joutsenossa alkuvuodesta 1703.

Pso: ~1684 Katarina Herkepaeus.

Appi: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Tyttärenpoika: Hirvensalmen nim. kappalainen Johan Hallonberg 6384 (yo 1737, † 1762).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 67a; HYK ms., Bor. osak. matr. #161, tilikirja s. 24 (1677: 24: Martij: Petrus Johannis Frisius \ Sacellanus Hauhoensis A:o 1684.); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 8.1.1696 f. 25 (Till Consistorium i Narven swar, angående Pastoratet Gubanitz besättiande, katso U446), 10.6.1697 f. 341 (Till Consistorium i Wijborg för Finska Capellanen Petrus Frisius ... Såssom Wij wele hafwa benådat Capellanen wed Finska Församblingen i Stockholm Petrus Johan Frisius uti anseende till des där wid giorde långlige tiänster samt åthnutne ringa wilkor med ett Pastorat, uti Wijborgs Stifft, Altså är här med till Eder Wår nådige willie och befallning att I wid först fallande vacance med något honom anständigt Pastorat låten honom komma i consideration), 30.9.1697 f. 619 (Till Wiborgs Consistorium swar om Joutzenus Pastorat), 30.9.1697 f. 621 (Kyrkioherde Fullmackt för H. Pär Frisius ... medelst Georg Svanæi (katso U1132) dödelige afgång Joutzenus Pastorat i Wiborgs Stifft är kommit at blifwa vacant och ledigt); KA mf. ES 1721 (bb 10) Lammin käräjät 13.11.1682 s. 142 (Capelans i Hauho H:r Petri Frisij skriftelige atestatum af d: 9 Septemb: innewarande åhr), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 20.6.1683 s. 122 (som och Capelan H:r Petrus Frisius intygar); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1684 s. 152, 153 (Oplystes första resan Per Påhlssons Ryttare Hemman om 7½ öre landh i Pårtas by som han til Capelan H:r Petrum Frisium försåldt, hwar emot ingen klandrade. Myös 22.–23.9.1685 s. 174), KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.3.1685 s. 9, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.1.1686 s. 30, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 1.–2.12.1686 s. 173; KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.3.1687 s. 53 (Kom för Rätta Capelan här i Hauho Sochn Wällärde H:r Peer Frisius och framlade ett medh sin Frendekarl Qwarttermästaren Peer Påhlsson Paulino 237 d: 19 Augusti 1684 oprättade Kiöpe Contract, des förmedelst qwarttermästaren opå sitt egit trägne anbodh för sin höga ålder och medellösheet skull hafwer till honom oplåtit och försåldt sitt Bördes Ryttare hemman här j Tuhlois Sochn och Pårttas by om 7 ½ ö: Land för Treehundrade dal:r Kopp:r M:t men sigh doch lijkwehl der sammestädes förbehållit 1684 åhrs wext, Sammaledes och ett stycke åker och Eng sampt att få uthi sin Lijfztijdh boo opå hemmanet, hwilcken seenare afhandling förmedelst een sedermehra ingången transaction ophäfwen ähr. ... Altfördenskull lijkmätigt det 1 och 7:de Cap: Jordb: dömes berörde hemman Capelan och hans arftagande till, det samma att niuta och behälla, såssom sin wehl och Laghfången Egendom), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.1.1688 s. 47 (Framlade Mönsterskrifwaren Hindrich Frijs ett medh Rosthållaren Johan Johansson i Pårttas by d: 26 Augusti åhr 1685 oprättade Jordekiöp, i det bem:te Johan har till honom försåldt för Fyrahundrade och Femtijo dal:r Kopp:r myntt sitt bördes och Ryttare hemman der sammestädes om 5 ö: Land, medh huus, Jord, såssom åker, Eng, Skogh medh alle der tillydande ägor och lägenheeter alz intet undantagandes); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.9.1692 s. 209 (katso 5204); KA mf. ES 1725 (bb 18) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.2.1697 s. 113 (Det hafwer fuller Capelanen Wällärde H:r Peer Frisius assignerat Hendrich Thomass: i Pudickala till sin broder H:r Lars Frisium att bekomma Siu t:r Spanmåhl á 9 D: Kopp: m: tunnan för Pårttas Ryttare hemmans arrende som han innehafft); KA mf. ES 1819 (ii 18) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 9.–11.10.1699 s. 227 (Kyrckioheerden if:n Joutsenus Försambling Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Petrus Frisius föredrog Rätten huru som honom är förekommet att dhe 2:ne byar i Taipalsari S:n Neml:n Killpiensari och Kattiläsari skohla med rätta och effter gl:a annotationer som i Crono handlingar finnes lyda under ber:de Joutzenus Försambling, hafwandes och Kyrckioh:n nu att producera een Attest som där om är uthgifwen af Landtmäteri Inspect:n H:r Petter Meenlöös daterad Stockholm d: 4 Decemb: 1644). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160 (XXXVII), 484 (Tillägg och rättelser. XXXVII), 488 (Tillägg och rättelser. LXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 110, 111, 240, 241, 293, 325. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 296; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 364; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 108; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2615D, 4014D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #602, 1923; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 98.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Frisius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2521>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.