Helsingin yliopisto

Tiedot

1641/42 Per Pålsson Paulinus Petrus Pauli, Hattulensis 237. Vht: Hattulan kirkkoherra Påvel Paulinus (Paulus Johannis, † ~1625) ja Elsa Tomasdotter Blom tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1641/42 Paulinus Petr. Hattul _ 12. — Ratsumies (1651), korpraali, majoitusmestari (1661). Ratsutilallinen Tuuloksen Vuolijoen kylässä ja vuodesta 1678 Hauhon Portaan kylässä. Myi jälkimmäisen tilan Tuuloksen kappalaiselle 1684. Asui sittemmin Lammilla (1693).

Pso: Brita.

Veli: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704).

Vävy: ylioppilas Tomas Birkman 2612 (yo 1677/78, † 1685).

Tyttärenpoika: Kangasalan kirkkoherra Petter Widbom 5072 (yo 1709, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; KA mf. ES 1783 (ee 6) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 30.8.1654 f. 420v (Peer Påållsson ifrån Wuoli Joki gaf klageligen tillkänna, huruledes Såsom Carll Eliæsson i Åkerla, den där i förleden Winter Uthan någon gifuen ordsaak, skulle hafwa fordrat honom Uth medh sigh till Slagsmåhl, hwarest sedhan inthet bättre tillgånget ähr, ähn att bem:te Carll Eliæsson hade råkat medh ett Strek hugga honom i högra handen, så att han haar där Ewärdeliget lythe Uthaff, och ändå där åfwan opå Uthi samma sin handh, lijdit stoor wärk och Wedhermödhe, Uthi samfälltte Siu weckors tijdh); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 24.–26.10.1661 f. 182 (Kärde Qwartermestaren Peer Påfwellsson i Wuolijåki till Jören Sigfredzson i Hyömäki om 4 Tun:r Rogh ... Jören Sigfredzson tillstår wäll gielden, doch föregifwer sigh för samma Span:ll Qwartermestarens broder H:r Johan Paulinum förnögt); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.3.1668 f. 1115 (Förekom Manhafftigh Pär Pålson och præsenterade sin leffwandes Käre moders Dygdesamma Hustru Elin Thomasdotters Blom (katso 849) testamente, dat: Miolelä den 29 Decemb: 1663, aff innehåldh, det hans K: moder haffwer fram för alla andra sine barn eller hans Samsyskon testamenterat och Förähratt mehrbem:te Pär Pålson sitt aflinge godz och Ryttare Hemman Wuolijocki j Tulos Sochn â 5½ öres Skatt evärdeligen at possidera obehindratt, och det för sina wisse ordsaker och skäll skuld, Nembl: at Pär Pålson haffwer en rum tijdh för samma godzet tiänt och uthridit och ingen recognition därföre åtnutitt, effter som siälffwa testamentz breffwet j bookstafwen uthtrycker, och war ingen som klandrade här emoot, huarföre bleff sådant ad protocollum in fördt, och wederböranden härutaf extractum mäddelt); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.2.–1.3.1670 s. 62 (Oplystes 3:ie Gångon det Testamente som Ellin Thomasdåtter Bloom haf:r giordt), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 25.–27.2.1671 s. 31 (Qwartermäst:n Pehr Påhlsson i Ullio som för Rätta kallade fordom Befallningzman Jören Sigfredson Liugare, fältes för Oliudh i så måtto till 3 m:r efter det sidsta Cap: Tingh B:); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–15.7.1673 s. 127 (för Cappellan H:r Erich Herckepæo uthfäste bårgan så munt- som skriftligen at han efter Frijhetz Åhren Cronan der af rättigheet præstera skall Nembl: ... Qwartermäst:n Pehr Påhlson Paulinus); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 49 (Framtredde Kyrkioherdhen i Hauho Sochn, Ehrewördige och Wällärdhe H:r Christofferus Herkepæus 961, opuijsandes Per Påhlsons Paulini, medh honom ingångne Jordheskifftes breff Dat: Hauho Prestegårdh d: 18 Januarij 1678, der medh han til Kyrkioherdhen medh sin hustrus godha ia och samtycke oplåter sitt Skattehemman i Tuhlos Sochn och Wuolijoki By om 5½ ö: Landh medh alla dher til lydande legenheeter, emot ett Kyrkioherdhen då tilhörigh skatte i Portas by och Tuhlos Sochn af 7½ Landh, der til honom förnembligast denne ordh sack drifuit, at han icke sielff hafuer förmådt Cronones Rostienst för samma Wuolijoki hemman præstera); KA mf. ES 1722 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.10.1683 s. 234 (Ryttarehållaren Per Påhlsson i Portas), 239; KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1684 s. 152, 153 (Oplystes första resan Per Påhlssons Ryttare Hemman om 7½ öre landh i Pårtas by som han til Capelan H:r Petrum Frisium försåldt, hwar emot ingen klandrade); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.3.1687 s. 53 (Kom för Rätta Capelan här i Hauho Sochn Wällärde H:r Peer Frisius 2521 och framlade ett medh sin Frendekarl Qwarttermästaren Peer Påhlsson Paulino d: 19 Augusti 1684 oprättade Kiöpe Contract); KA mf. ES 1724 (bb 14) Lammin käräjät 18.–19.9.1693 s. 334 (Androgh Qwarttermästaren Peer Påhlsson för Rätten detta huruledes nu för 3 weka sedan Jören Eskillsson i Hackala har under Gudztiensten i Lampis Kyrckian medh hånlige ordh anfallit och förebrådt honom åthskilligh måtto om hans förde lefwerne utj Kongl: Maij:tz och Cronans Tienst, som hade Qwarttermästaren allenast gådt på marodi och för det hans Cammerat handen blasserat har han fådt underhåld, och alt detta oachtat Qwarttermästaren i andra bencken framför honom stodh, och der till ingen anledningh gaf, som Jören det och alt sielf nu tillstår); KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.10.1708 s. 611 (witner, af hwilka Corporalens Torsbergz hustru Annika Andersdotter Paulina inkallades, emoth hwilken Hendrich Påhlsson Exciperade, efter hon med Länsman [Niels Bengtsson] och des hustru [Anna Pehrsdotter] skall wara i Skyldskap, men som efter derom skedde undersökning befans, samma skyldskap wara i 3:ie Led, så wida Anna Paulinas Far och Länsmans hustru äro Syskone barn, dy ehrkändes hon för habilt witne, katso 5072). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15 (II). — J. Kleberg, Amiralitetskollegium – Marinförvaltningen. Svenska ämbetsverk III (1934) s. 54 (mainitaan toinen Peter Paulinus, joka oli amiraliteettioikeuden viskaali ja kivalteri 1643–45).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=237>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.