Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Matias Montanus Matthias Johannis, Viburgensis 2540. * noin 1658. Vht: Savitaipaleen kirkkoherra Johan Montanus (Johannes Matthiæ, † 1682) ja luultavasti Elisabet Rachlitius. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 [Montanus] Matth. Johannis _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Matthias Johannis Montanus. dub. — Savitaipaleen kappalainen 1683, pysyi virassa isonvihan yli. Sokeutui 1729. † Savitaipaleella 1.4.1738. Naimisissa.

Eno(?): Kurkijoen kirkkoherra Johan Rachlitius 1674 (yo 1664, † 1679).

Serkku: rykmentinpastori Birger Savander 2983 (yo 1682, † 1692).

Serkku: Leppävirran kappalainen Johan Montanus, myöh. Montan 4482 (yo 1700, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 134b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #127; KA valtakunnanregistratuura 5.7.1671 f. 90 (Till Biskopen i Wijborg för een Prästman om accommodation ... Hoos Oss hafwer, Troo vndersåthe och Biskop, Församlingen i Sawitaipal Sokn, underdånigst ansökt att kunna bekomma till deras Kyrkioherde Capellanen der i Soknen Wällärde Johannem Matthiæ Montanum för hans skickelighets, och det goda nöyes skull, som de af hans tienster widh Församlingen i 12 åhrs tijdh hafft hafwa, besynnerligh medan förra Pastor (katso U346) siukligh och bäddlägrigh warit hafwer, befarandes någon annan dem moot deras wilia tilskyndas); KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 10.–13.9.1681 f. 48 (Alldenstundh Kyrckioheerden Wyrd: och Wäll:de H:r Johan Montanus Upwijste Esquadron Skrifarens Swen Andersson Gardes Skrifft af d: 13 Septemb: 1680 at honom effterlåtet at bärga höö uppå Kitula Påål Staffanssons Ödeshemman, emot Ödes Ränta, hwilka Ängiar Cappellanen Wäll:de H:r Michael Heintzius 2070, uthan lof och minne slagit), 48v, 49, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–22.2.1683 f. 243v (Kyrckioherden sahl: H:r Johan Montanus); KA mf. ES 1815 (ii 5) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 6.–7.7.1685 s. 87 (Kyrkiåheerdens Sahl: H: Johannis Mathiæ Enckia); KA mf. ES 1815 (ii 6) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 26.–28.9.1688 f. 322v (Rustmestaren Johan Montanus), 323 (Såsom förra Pastoris i Safwitaipale H: Johan Montani Enckia hustro Elisabetz Raclitia haar effterlåtit Capellanen där sammastädz någre huus som på Prästegårdz ägor stått och hennes Sahl: Man aff een Johan Hajanen benembdh köpt nembl: 1 Stugu medh Cammar och 1 bodh, hwilka Capellanen på Caplans bohlet flydt effter där inge huus war som han kunde bärga sigh utj, Altså och emedan Kongl: Maij:tz förordningar förplichtar Almogen icke mindre till Capellans hemmans än som till Prästegårdzens bebygnadt ... dy afsades: att dhe skohla wärderas ... och sedan aff Sochnen effter Gårdatahlet betahlas); KA mf. ES 1816 (ii 8) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 21.–24.10.1693 s. 48 (så är doch om dhe 3 Cautionisters Nl:n Kyrkioherden H:r Michael Heintii och Cappellanerne Mathias Montanij och Laurentij Posses wilkor och förmögenheet på Wederbörande Orth inför rätta undersökt och befunnet dem nogsampt wara sufficiente), 69; KA mf. ES 1817 (ii 13) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 14.–16.1.1696 s. 45; KA mf. ES 1818 (ii 16) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 10.–12.1.1698 f. 13 (Capplans boolet); KA mf. ES 1821 (ii 28) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 6.–7.2.1706 s. 100 (Cappellans bohlet); KA mf. ES 1821 (ii 30) Savitaipaleen käräjät 16.–18.10.1722 f. 181v; KA mf. ES 2113 (tt 1) Kuopion käräjät 22.–24.7.1651 (Kyrckieherdens ifrå Leppäwirda Fullmächtige Her Clemet), Kuopion käräjät 10.–12.6.1652, Kuopion käräjät 13.–14.1.1654, Kuopion käräjät 15.–17.7.1657 (Efftersåsom Kyrkieherdens i Leppäwirda Sokn her Matthiæ Son her Johan beswärade sig öfwer sin Faders Landbo Henrich Happonen i Wehmasmäkiby); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kuopion käräjät 6.–7.7.1659 (Företrädde Kyrkieherdens i Leppäwirda Sokn her Matthiæ Son her Johan, beswärandes sig öfwer sin Faders förrige Landbo Henrich Happoinen, att han uthan hans wetskap och wilia hafwer nedsatt sig till att boo på hans uthmarck, wiliandes sigh tillägna ½ Skattm:r Jord undan hans Skattehemman uthj denne Sokn och Puutussalmi by under 2½ Skattm:r beläget, det be:te her Johan på sin Faders wägna inthet tillstädia wille), Kuopion käräjät 13.–16.1.1660 (Förbödz Henrich Happoinen ifrå Wehmasmäkj att häfda några ägor, som lyda under Her Matthiæ hemman här i Soknen beläget, till dess H: HG: N:s resolution ankommer, emedan be:te Her Matthias hafwer tagit fullkombligh Skatt på sigh för samme Hemman), Kuopion käräjät 10.–12.7.1660 (Kyrckieherden ifrå Leppewirda Wällärde Her Matthias beswärade sigh så nu, som förr detta öfwer Henrich Happoinen), Kuopion käräjät 9.–11.1.1662 (Fältes Henrich Happoinen till 3 m:r för det han hafwer brutit den dom, som A:o 1660 den 10 Julij emellan Honom och Kyrckieherden i Leppäwirda Her Matz fältt är), Kuopion käräjät 11.–13.6.1667; KA mf. ES 2001 (oo 1) Iisalmen ja Kuopion käräjät 11.–12.7.1640 f. 35 (1633 ... opå den tijdh hafwer tiändt Hooss her Matz Hendricj fordom Caplan i Copio Sochn); KA mf. ES 2002 (oo 3) Leppävirran käräjät 16.–17.12.1656 (Förekom her Johan Mathiæ och inlade i Rätten eet bewijs Dat: den 18 Februarj 1655, Lydandess at Lars Könöjnen haffwer skiält Kyrkie Heerden her Mathias Hindricj [Leppävirran kirkkoherra Matthias Henrici Montanus] för een Böffwell och Mördare, Hwar om Han blef förhöört, Huj Han emot Presterskapetz Privilegier och lagh sådanne ord fält haffwer, Swarade sigh eij sådanne ord på Kyrkie Heerden fält haffwa, Utan Sonen H:r Johan, frågades, Huru Han Her Johan till sådant binda kan, der till Han eij Swarade eij heller bewijsa kunde, Utan rättade sine ord, der före fälles Lars Könein till 3 m:r effter det 20 och 43 Cap:ll i tingmola Balken, Borde wäll böta 40 m:r Men för sin oförmögenheet förskånes), Rantasalmen käräjät 2.–3.12.1659 (Förekom Landz Fiscalen W:t Mårten Larsson och tillkienna gaf huru sosom Hust: Margeta Jeremiædåtter hafwer tagit af honom twå tunnor Rågh, den tijd hoon waar i et bohagh med Sal: Lars Zachariesson, Och sosom Lars Zachariessons Enkia intet kan neeka till, at hoon så det med sin Moder tillijka med sin Moder Syster Spanmolen förtärt hafwer, och hennes Moder Syster icke een Kappa Spanmohl ifron hemmanet fört hafwer enär hoon skildes der i fron, dy dömes Lars Zachriessons Enckia Hust: Agneta betala samma 2 t:r Spanmohl), (Dömes Erich Pelkinen at betala till Sal: Laglesarens Lars Zachariessons Enkia, Agneta Boisman een t:a Spanmohl som han effter Sal: Mans book skyldig befinne); KA mf. ES 2002–2003 (oo 4) Leppävirran käräjät 4.–7.1.1665 s. 1 (Uplestes den Supplication som Kyrkioherden wyrdige H: Mathias Montanus i den Kongl: Hoffret insinuerat haffuer, huar vthjnnan han beklagar att doomen dat: 1656 d: 8 Januarij emillan honom och Sal: Knut Knutssons Erffuingar (katso U230), är vthj hans frånwaro felder vthj een annan Sochn Nembl: Randsalmj, å huilken är Resolverat att iagh vndertecknadt der om Ransaka skulle, men enär doomen öffwer sågz, befans han wara feld emillan Kyrkioherdens Hustru och b:te Erffuingar, Ehuruwähl Kyrkioherden medh henne åhret tillförne i ächtenskap trädde, Så aldenstundh ingen dera af Erffuingarne nu wore tillstedes, dy kunde Retten intet wijdare der till göra, vtan saaken vpskötz till deres ankompst), Rantasalmen käräjät 16.–20.6.1666 s. 131 (Företrädde Cappellanen Hederlige och Wällerde H:r Anders Arvidj (katso 3227), och inlade ett köpebreef ... framstegh dygdesamma Matrona hustru Margeta Jeremiæ dotter, Kyrkieherdens i Läppewirda wyrdige H: Mathiæ Montanj hustru, och giorde inspråck ... hustru Margreta sade sigh haffua hemmanet updragit sin Systerdotter hustru Agneta Tönnesdotter, Sal: Lagläsaren Lars Zachariessons Enkia), Rantasalmen käräjät 11.–15.1.1667 s. 43 (Förekom fordom Laglessarens Sahl: Lars Sigfredzssons effterleffwerska, dygdesamma hustru Margareta Jeremiedotter, och inladhe i Rätten et Köpe breeff, emellan hennes Sahl: Man, och Johan Johansson ... ett hemman vthj Randasaloby ... H:r Andreas Arvidj be:te hennes hemman nu innehafwer och besitter), Rantasalmen käräjät 23.–24.1.1668 s. 74 (Förekom Kyrkioherdens i Leppäwirda Wyrdige och Wällärdhe her Mathiæ Monthani hustru dygdesamma Matrona hustru Margeta Jeremie dotter och inlade sin beswärs Punhter emot Sahl: Knut Knutzssons Erfuingar), Leppävirran käräjät 3.–4.12.1669 s. 198 (Förekom Cappellanen H:r Clemens Bospherus och tillkenna gaff at hans Schwåger Tullenähren i Wijborg wälbetrodde Adam Hinderssonn i förledne Mickelsmessa Marcknadh skall hafua mist een pungh medh Tuenne Ringar), Leppävirran käräjät 17.–18.1.1670 s. 51 (Förekom Amptförwaltaren Wel:t Valentin Baltzersson och Retten tillkenna Gaff att han j föllie af Assessor och Häradz Höfdingens Höga:t H: Olof Samuelssons skrifftelige Citation å sit och sine medharffuingars wägnar sigh at Swara Kyrkioherden i Leppäuirda Wyrdigh och Wällärdhe H: Mathias Montano till det beswär som han emot dhem i dhen Högl: Kongl: Hofret andragit, instelt haffuer som skulle han Kyrkioherden från warandhe wara dömbd at betala till bemält: Erfuingar sin Hustrus förige mans Sal: Lars Sigfr:dssons Geldh och der före hans tertial excequerat ehuru wähl han medh henne icke det ringaste skall Erfft haffua, huilket Amptmannen sadhe sigh alt sammans kunna beuijsa oret för den Högl: Kongl: Hofret förebracht wara, men aldenstundh be:t Kyrkioherdens Son Wällärdhe H: Casparus Mathiæ begärer und fly all wädlöftighet och hafuer medh honom så wijda det honom omstår een wänligh förlijkningh ingåt i så måtto at han haf: bemält: Prætension effter gifuit och för Ampt Förwalters Expenser lofuat honom tillkommandhe höst 5 Rix D:r in Specie, dy låter han sigh dher medh benöija och Såsom så H: Casparus som och Kyrkieherdens mågh wällärdhe H: Clemens Bosferus (katso 9304) sådan förlijkningh ingången wara för retta tillstode dy lät Retten dher wedh förblifua, dher effter sadhe H: Caspar: at Så frampt om hans Stiufmoder icke will dher medh wara benögdh och will samma förlijkningh Quälia så må hon sielff wijdare saaken uthföra och Exciperar så her medh sigh och sina arfuingar ifrån bemlät: Action), Rantasalmen käräjät 21.–24.11.1670 s. 225 (Fordom Lagläsaren Sal: Lars Zahriessons Enkia dygdesamme Hustru Agneta Thömas dåtter föredrogh rätten ganska klageligen den stoora skada henne wederfarn är af wådh eldh); KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 9 (Nämbdeman Sigfredh Karhu kiärde till Capellanen i Safwitaipal Her Johan Montanum, att han widh näst förledne Trettonde dagz tijdh hade slagit och sparckat honom blånader och Såår); KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–4.6.1664 s. 66 (Malin Jörens dotter beswärade sigh öfwer Capellanen i Safwitaipal Sochn Her Johan Matthiæ, at han skall henne nyligen ofredat hafwa uthj sin egen gård), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–9.10.1664 s. 107; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 12 (Cappellanen i Sawitaipal H:r Johan Montanus framträdde och föredrogh huruledes han för 4 åhr sedan hade optagit ett Ödes hemman i Kaskis by aff 1/6 Skatt, hwilket Matz Christersson för detta åbodt hade, och dedh ifrå samma tijdh åbodt, i mening att niuta dedh under Cappellans Bohls willkor, Men sedan samma hemman är i sidste General Munstring infördt i Dragoune Rullan att dragoun derföre uthrustas, ansöker han om någre åhrs frijheet där oppå, bidiandes fördenschul att om hemmanetz beskaffenheet motte ransakas), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 23.–25.11.1665 s. 114 (Lars Matzson Matzoi klagade att Cappellanen i Sawitaipal H:r Johan hade näst för Michaelis dagh oppå Kyrkio wägen illa slagit hans Ryttare Mårten Persson och honom sielf, bidiandes om rätt i Saken); KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.3.1667 s. 18 (Kyrkioherden H:r Petrus Laurentij föredrogh, att Cappellanen H:r Johan Matthiæ haf:r fält ett Swedie oppå Prästegårdz ägorne öf:r Råerne. H:r Johan swarade sigh icke hafwa öf:rträdt Råerne utan samma nidfälte Swedia wara oppå hans Land, inom hans Råer; Begärandes främmande Män som deres twist besee motte), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.6.1667 s. 75; KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–8.3.1669 s. 5 (Emedan H:r Johan Mathiæ Pontanus och Jöran Matson Kässoin icke är till fridz medh den Ängande Syyn som dhem emellan skedd ähr), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–11.6.1669 s. 68 (een Attest, Underskrefwen aff Cappellanen i Safwitaipal H:r Johanne Pontano); KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–28.2.1673 s. 27 (Då framträdde Matz Elloin och anklagade Befallningzman Gabriel Stårk, att för det han hafwer warit med nu warande Kyrckioheerden i Safwitaipale H: Johan Montanum att befordra det han måtte blifwa deras Kyrckioheerde, haf:r han fördt på honom Mantahlspeng:r 16 öre S:m:t i det ställe han tillförende 12 öre för hwar Persohn betalt hafwer), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.5.1673 s. 78 (Då inlade Kyrckioherden i Safwitaipale Sochn wällärde H: Johan Mathiæ Rijks Rådetz och General Munster herrens Högwälborne H: Lorentz Creutzes breff af den 27 Febr: 1672 Hwaruthi honom, till hielp under hans Dragoune tienst, för unnes Hans Hanssons i Kaskis by och Safwitaipale Sochn af 1/12 Skatt och 1 Hem:n Begärandes det måtte lagl:n ransakas huru medh samma hemman beskaffat ähr), 79; KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.2.1678 s. 10 (den nu warande Kyrckioheerden Wäll:de H: Johan Montanus, katso 2070). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 420, 488–489, 496; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 18. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 268; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 95; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 133.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Montanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2540>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.