Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 2.11.1653 Henrik Monerus, myöhemmin Davidsson Henricus Davidis, Savolaxensis U230. Vht: Puumalassa asunut Vähän-Savon ylisen kihlakunnan kruununvouti David Henriksson Monni ja Anna Pehrsdotter tämän 1. avioliitossa. Depositio 30.9.1653. Ylioppilas Tartossa 2.11.1653. — Sääksmäen tuomiokunnan lainlukija 1664–71. Etelä-Suomen alilaamanni 1675–80. Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1680–84. † Pälkäneellä 1684.

Pso: 1671 Kristina Johansdotter Lagermarck tämän 1. avioliitossa († noin 1703).

Pson seur. aviomies: majuri Gabriel Malmenius, aatel. 1689 Ridderkorp 862 (yo (1652)).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, FM Johan Wassenius, aatel. 1688 Lagermarck 212 (yo 1641, † 1691).

Veli: Johan Monerus U229.

Vävy: majuri Nils Wetterberg 4238 (yo 1696, † 1747).

Viittauksia: DI Antti Lehtosen tiedonanto 17.4.2007 (Käytti tuomarina nimeä Davidsson. Lisäys pso-tietoihin, ks tiedonanto 26.9.2005 Gabriel Ridderkorpin kohdalla); KA valtakunnanregistratuura 1.8.1682 f. 493 (Till Åbo Hofrätten angående Häradzhöfdngen Hinrich Davidsson och den tiensten ... Det hafwer Oss Landzhöfdingen Axel Rosenhane vnderd. widh handen gifwit uti hoosgående sitt bref som skall Häradzhöfdingen Hinrich Dawidsson finnas myket försummeligh och incapabel uti sitt Embetes Förwaltning, föreslåendes till Successionen Ryttmestaren Kiöhn), 18.4.1692 f. 213 (Till Landzhöf. Bonde swar angående Rusthållet Kåpala för hwilket fru Christina Lagermarck får rusta ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 8 hujus, huruledes Johan Jacobsson, hwilken här tills har rustat för sitt Bördzrättz hemman Kåpola uti Tawastehuus Lähn och Lengelmä Sochn, nu meera är så uthfattig, att han intet mäcktar hålla Rustningen wid mackt ... Skohlandes wara en Häradzhöfdingz Enckia Christina Lagermarck wijd nampn, hwilken effter en wunnen Lagmans domb har en fordran på honom af 132 T. Span ...); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–11.2.1688 s. 65 (Sahl: Heredzhöfdingens Hindrich Dawidssons Enckia dygdesamme Christina Wassenia); KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 26.–27.1.1685 s. 1643 (Häradzhöfdingens Sahl: Hindrich Dawidssons Ransaakningh af d: 16 Februarij 1684); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 8.10.1688 s. 770 (Sahl: Häradzhöfd:s Hindrich Dawidzsons Enckia dygdesam Hustru Christina Wessenia); KA mf. ES 1966 (nn 7) Kangasalan käräjät 3.–4.10.1690 s. 1629 (Häredzhöfdingens Sahl: Hindrich Davidzsons Enckia Fru Christina Lagermark); KA mf. ES 2002 (oo 3) Leppävirran käräjät 16.–17.12.1656 (Beswärade Lagläsaren Sal:gh Knut Knutzssons [lainlukija Knut Knutsson Bock] Stiuffson Hindrich Daffwedhsson sigh eij kunna effter Räkningen bliffwa aff Willam Aflek betalt), Juvan käräjät 9.–11.9.1657 (sahl: Laglesarenns Knut Knutssonns förmanings Zeedel af denn 19 9:bris 1655), Rantasalmen käräjät 21.–23.7.1659 (Laglesarens Sal: Knut Knutzsons Enckia Hustro Anna Peersdåtter, kärde tll Hans Klikz (katso 1133) Enckiefru, om Åthskildnet emillan Alapeckalama, som fordom ähr lagt Under ladugården her sammastädes, och Enckiefruns Kupialas jord, sampt om sin kastweed som från med wälle haf:r öfwer rårna låtit afföra), Rantasalmen käräjät 11.–15.1.1661 (Johan Vahle Borgare j Lapwestrandh kerde till Hendrick Dafwedsson, att hans Stiuffader S:e Knut Knutsson, hafuer effter hans kladdebook blifuit honom skyldigh 21 D:r Kopper M:t), Säämingin ja Kerimäen käräjät 15.–19.1.1661 (Hendrich Dafwidsson inlade sin Sahl: Stiuffaders Gieldzbook hwar uthjnnan fordom Commendant Wel:gh Israel Pistolekorss giörs skyldigh 6 R: D:r), Rantasalmen käräjät 19.–23.8.1661 (Skolmestaren på Malmen j Safwolaxs Nystadh H:r Hendrick Christierni [Iisalmen kirkkoherra Henricus Christierni Tarvonius, † 1670, vertaa 2984] framlade j Rätten en Arfdeelnings schrifft emillan sin hustro fordom Laglesarens Sahl: Knut Knutssons Enkia och hennes Barn, dhen förra och senare kullen, uthj huilken dhenne afwitras och delas häfde Rättigheeten till Ladegården j Randsalmi, huilken häfda Rättigheet the hafua försoldt till Befallningsmannen wäl:t Jonas Nilsson, och dhenne igen till Capiten Manhafftigh Anders Skogh för Säxshundrade Säxstijo D:r Koppermynt sampt andre Conditioner som j be:te Skrifft widlöffteligen äre ihougkompne; beswerandes sigh at een deel af be:te Conditioner äre öfuerträdde, såsom dhet att trädes åkeren, af huilkens wexst han halfparten bör niuta, är icke wederbörligen op plögd uthan en stoor deel osådt lefnadt honom och hans hustro till een stoor skada), (Ähn beswerade sigh H:r Hendrick Christierni öfuer Capitens Manhafftigh Anders Skougs Fru, huilken honom och hans hustro owetterligen hafuer practicerat Nyckelen af Pijgan, gått in j Stugan, och ...), Ylim. käräjät 25.2.1663 (att slijta den twistige geldz saak emillan Be:te Befalningzman [Wel:t Zachariæ Zachariæsson] och Sal: Lagläsaren Knut Knutssons Erffuingar), Leppävirran käräjät 4.–7.1.1665 s. 1 (Sal: Knut Knutssons Erffuingar, katso 2540); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 18.–19.1.1675 f. 19 (Wäl:t Valentin Baltzarson ... Valentins Stiug Swärfader sahl: Laglesaren Knut Knutsson, katso 4482); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Iisalmen käräjät 28.–30.8.1684 s. 124 (Extract uthaff actis Visitationis 1684 d: 31 Martij ... Caisa Maissatar och salig: Tawonij Enckia såldt wijn och öhl förleden Sommar om bönedagen), Iisalmen käräjät 7.–9.1.1686 s. 5 (sahl: Kyrckioheerdens här i Idensalmj Sockn H:r Henrich Tervonius Enckia hustru Anna Pehrssdotter), Iisalmen käräjät 5.–7.7.1686 s. 206, Iisalmen käräjät 20.–22.6.1687 s. 151 (sahl: Kyrckioheerdens H:r Henrich Tarvonij Enckia, dygdesamma hustru Anna Pehrssdotter); KA mf. ES 2113 (tt 2) Iisalmen käräjät 13.–16.7.1674 s. 137, 139, Iisalmen käräjät 20.–23.1.1680 s. 64 (Sahl: Kyrckioherdens Tarvonij Enckia hustru Anna Persdotter); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 10.2.1686 (Framledne Häredzhöfdingens Sahl: Hinrich Dafwidhssons Änckia hust:o Cristina Wassenia lätt anholla om Execution på een Cämbnärs doom afsagdt här i Helsingfors d: 14 Januarij A:o 1686 angående 1683 åhrs Räntta för Messby som Sahl: heredzskrif:s Johan Beermans E:a hustru Anna Swanestrup (katso U83) ähr dömbt innan Solsatt att betala medh 16 ö: Sölf:r m:tz Expenser, hustru Johanna SwaneStrupe inlade een afhandlingz skrifft Daterat d: 17 Augustij A:o 1683 som Ryttmästaren Gabriel Korp 862 och Isach Jacobsson, emellan Sahl: Heredzhöfdingen Hindrich Dafwedsson, och Sahl: Heredzskrifwaren Johan Beerman giordt och slutit hafwa, angående ett Ryttare Bördehemman uthi Pälkänä Sochn och Kuliala by ...). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (katso 3895); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 109 (13.7.1671, Wigdes Hindrich Davidsson med Wassenij dåtter, 5 dlr.); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #962. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 66; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 385; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 32; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4187D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Davidsson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U230>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.