Helsingin yliopisto

Tiedot

25.1.1685 Elias Sculptorius Elias Andreæ, Viburgensis 3227. Vht: Lappeen sijaiskirkkoherra, vuodesta 1684 Kuopion kirkkoherra Anders Sculptorius (Andreas Arvidi, † 1689) ja Anna Jöransdotter Kyander tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 25.1.1685 [Sculptorius] Elias Andreæ Vib _ 162. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1685. d. 25. Januar. Elias Andreae Sculptorius.

Setä(?): Arvid Sculptorius 1659 (yo 1663/64).

Eno: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Veli: Koiviston nim. kirkkoherra Jöran Sculptorius 3381 (yo 1687, † 1726).

Lanko: Paltamon kappalainen Anders Cajanus 3197 (yo 1684).

Lanko: Iisalmen kirkkoherra Jakob Hoffrenius 3888 (yo 1692, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #187; KA valtakunnanregistratuura 31.3.1690 f. 200 (Kyrkioherde fullmacht för H:r Israel Willander (katso U534) på Coupio Pastorat i Safwolax ... såsom förmedelst Kyrkioherdens Andreæ Schulptorij dödelige afgång Cuopio Pastorat uti Safwolax, är kommit at blifwa ledigt), 12.6.1692 f. 286 (Collation för H. Simon Ericius på Piexämä Pastorat ... såsom medelst Claudii Collani (katso 4964) dödelige afgång Piexämä Pastorat är kommit at blifwa ledigt, ock oss til des ersättiande underdånigst recommenderas ock föreslås Wällärde H. Simon Ericius, hwilken medelst des wähl anlagde Studier, wackra gåfwor i Predijkande, sambt skickelige lefwerne har giordt sig til sådan Wår nåd och befordran meriterad och wälförtient); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.2.1668 s. 54 (Oppå Vice Pastoris Wäll:de H:r Andreæ Arvidi beswär, förmantes Allmogen aff Lapwessi Sochn wederbör- och alwarligen, att widh förste Sommardagh uthgifwa deras Tijende fåår som dhe i förledet Åhr effter förr slutit Contract till H:s Högwyrdigh:tt H:r Biskopen, såssom deras Ordinarie Kyrkioherde hade bordt uthgiöra, men då af deras tredska tillbaka blefne), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 28.–30.5.1668 s. 103, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.12.1668 s. 159 (Kyrkiones i Lapwesi Sochn Betiente Lars Lawoin, uthi dedh ährende, medh hwadh Mått Wijborgz Stadz Wijnskäncken Wulff Herman Schaaf hade honom försåldt Wijn uthi Näst förledne Lapwesi Strandz Marknaden. Afflade altså denne Lars Lawoin sin Eedh å Lagboken och bekände, att då Vice Pastor här sammestädes Wällärde H:r Andreas Arvidj, hade låtit, genom Klockaren befalla, att han skulle taga en Tysk kanna och hempta Franskt Wijn till Kyrkiones behoff), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 4.–5.12.1668 s. 179; KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 9.–11.3.1669 s. 35 (katso 998), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–11.6.1669 s. 71 (Oppå Vice Pastoris i Willmanstrandh Wällärdhe H:r Andreæ Arvidi beklagan, huruledes han i förledne åhr hade bort mist Sexton Unge och Gamble fåår, där dhe ginge uthi beet widh Prästegården, hwilka att hafwa stulit, han drager Misstankar till een, här ifrå förrymbd Bonde Simon Åcko ben:d ifrå Reipiemäke), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 30.9.–2.10.1669 s. 102; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 5.–7.9.1670 s. 159 (16 st: Fåår); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 8.–10.10.1672 s. 260 (Då inlade, uthi Venerandi Consistori Ecclesiastici Wiburgensis Fullmächtiges Höglärde Mag:ri Marci Helsingij Närwaru Sochnemännerne i Lapwese Häradh Samptligen deras Skrifft till Häredz Rätten, hwar uthi dhe beklaga dedh Hans Högh-Ehrewyrdigheet H:r Biskopen M:r Petrus Brommius, nu andre reesan will, alldeles uthan något Laga Skääl affsättia deras Siälesörijare Vice Pastorem Hederligh och Wällärde H:r Andream Arvidj ifrå sitt Embete och brödh, lydandes samma Skrifft ordh ifrå ordh således ...), 265; KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 28.2.–3.3.1673 s. 59; KA mf. ES 1814 (ii 3) Lappeen alisen kihlakunnan käräjät 12.–14.1.1680 f. 291v (Kyrkioherden Wällärde H:r Andreas Arvidi); KA mf. ES 1814 (ii 4) Lappeen, Joutsenon ja Luumäen käräjät 7.–9.3.1681 f. 30 (Förekom Vice Pastor i Lappwässi Wyrd: och Wäll:de H:r Andreas Arfvidi, och gaf Rätten tillkänna, att han under Prästebolet haf:r ett ganska ringa hööslagh), Lappeen ja Joutsenon käräjät 24.–27.2.1683 f. 252v (Kyrckioherden Wällärde H:r Andreas Arvidi); KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–12.10.1692 f. 448v (den för 9 Åhr sedan här af V: Pastoren framledne H:r And: Schultorius angängig giorde Saken); KA mf. ES 2003 (oo 4) Rantasalmen käräjät 15.–18.8.1663 (Såsom Cappellanen her i Sochnen hederligh och wellerde H: And: Arvidj sigh beswärar intet kunna bekomma sin rättighet af åhörarna för sin tienst, som är bewilliat Nembl: 6 Cap:r Sp:l aff huart hemman opå halffua församblingen), Rantasalmen käräjät 15.–18.6.1664 (Förekom Cappellanen i Sochnen hederlige och wellerde H: Andreas Arvidj och inlade Befal:s W:tt Johan Enerootz inrymmingz skrift dat: d: 5 Maij nest förleden vppå twenne små ödes Hemman i Randasalo by Nembl: Oluf Rautiainens om 2 1/4 Sk: m:r af åld:, sammaledes Matz Sallinens Öde om 3 sk: m:r begärandes om dess legenhet må ransakat blifua och honom der å een Laga Attest meddelt), Rantasalmen käräjät 28.11.–2.12.1664 (Cappellanen Hederlige och Wellerde H: Andreas Arvidj företrädde och beklagade såsom åffta tillförne huru såsom hans medhbroder i ordet H: Arved Monius öffuer den disposition som skall giordh wara och halfpart som han borde haffua, reser om kringh Sochnen och tager op huadh som på Her Anderses Rättighet så wähl som sitt egit falla borde), Rantasalmen käräjät 25.–27.5.1665 s. 110, Rantasalmen käräjät 8.–11.1.1666 s. 35, Rantasalmen käräjät 16.–20.6.1666 s. 131 (Företrädde Cappellanen Hederlige och Wällerde H:r Anders Arvidj, och inlade ett köpebreef, dat: d: 20 Februarij 1666 underskreffuit aff Capt: leut: welb: Hans Ernest von Wolframstorp opå Hakulj jordh, huarföre han 50 D:r S:m:t deel uthfest och deel giffuit haffer begärandes att det måtte uplysas, hwillket bleef effterkennt och uplystes nu förste gången; då framstegh dygdesamma Matrona hustru Margeta Jeremiæ dotter, Kyrkieherdens i Läppewirda wyrdige H: Mathiæ Montanj (katso 2540) hustru, och giorde inspråck seijandes Capit: leut: intet haffua macht att försellia hennes hemman, för huilket hennes förrige man Sal: Lars Sigfredsson haffuer penningar utlagt som hon medh skähl och Skrifter will bewijsa ... hustru Margreta sade sigh haffua hemmanet updragit sin Systerdotter hustru Agneta Tönnesdotter, Sal: Lagläsaren Lars Zachariessons Enkia och icke Capt: leut: williandes haffua sig Landh igen), Rantasalmen käräjät 3.–6.12.1666 s. 221 (Cappellanen och Kyrkiowerden hederlige och wellerde H:r Anders Arvidj), Rantasalmen käräjät 11.–15.1.1667 s. 43 (ett hemman vthj Randasaloby), Rantasalmen käräjät 26.–29.11.1667 s. 233 (Kyrkioherden Wördige och Wällärdhe H:r Andreas Kijander U194 ... sin Swåger Vice Pastore Uthi Willman Strandh H:r Anders Arvidj), Rantasalmen käräjät 23.–24.1.1668 s. 79 (Förekom Vice Pastor uthi Willman Strandh Wyrdige och Wällärde H:r Andreas Arvidj och Retten tillkenna gaff, att ändoch Capitein Leutnampten Edell och Wälb: Hans Ernest von Wulfransstorp haffuer uthi ett laga kööp denn 20 Februarij A:o 1666 försolt och oplåtit honom ett Dragone hemman i Randasalo by och Randasalmi Sochn för Fembtije dal:r Sölf: M:tt ... hemmanet som han föregaf warit förfallit ... hafwer Lijkwähl fordom Lagläsarens Sahl: Lars Zachariessons effterlefuerska hustru Agneta Böössman honom som således till hemmanet kommin war, uthj hans wällfångne ägendom stort förfång och oförret tillfogat); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 19.–20.1.1671 (insat uthj Vice Pastoris i Lappuestrandh wyrdige och w: H:r Andreas Arvidj Rija i föruaringh); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Kuopion käräjät 14.–16.1.1685 s. 33, Kuopion käräjät 28.–30.5.1686 s. 171 (Kyrckioheerden ehrewördigh och Wällärde H: Anders Arvidj beswärade sigh öfwer dhe Tafwisalmi boor, och Oluff Wässäin, at dhe intet willia gifwa honom Tijonde af dheras fiske), Kuopion käräjät 17.–19.1.1687 s. 26 (Kyrckioheerden ehrewördigh och Wähllärde, H: Anders Arvidj uthi rätten inladhe een Räckningh på dhen omkåstnadhen han anwendt hafwer, oppå Cuopio Kyrckios bygnadt, som allmogen obligerat ähr honom refundera, och såsom der medh långsampt gåår, anhöll han om rättens assistence), Kuopion käräjät 16.–18.7.1688 s. 253 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H: Anders Arvidi inlade een Räckning medh hwilken han bewijste Gustaff Lillius honom skyldig wara een post penninger); KA mf. ES 2005 (oo 7) Kuopion käräjät 18.–20.2.1689 s. 62 (Kyrckioheerden ehrewyrdige och Wällärdhe H: Anders Arvidj sig högeligen beswäradhe öfwer Gustaff Lillius, att han förleeden Sommar hafwer kallat honom till een Lögnare, begiärade altså att han derföre plichta skulle), 78, Kuopion käräjät 22.–24.7.1689 s. 229 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärdhe H: Anders Arvidi berättade ... Prästebohletz ägor); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 29.11.–2.12.1692 s. 304 (Pastoris Regiminis Ehrewördige och Wällärde H: Jacob Hoffreens Skrifft ... hans Swärmoder fordom Kyrckieheerdens Sal: H: Andreæ Arvidi Enckia dygdesamma Matrona Anna Kyandra), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 577 (Kyrckioherdens ifrån Piexmäkj wällärde H:r Simon Ericij hustru Anna Kyandra), 602; KA mf. ES 1797 (gg 5) Liperin käräjät 3.–6.2.1686 f. 1 (Angaf Kyrckieherden från Cuopio, Wyrdigh och wällärde her Andreas Arfvidj, huru som uthaf honom förledne wåhr 13 Åhr sedhan uthj Junij månadh, då han uthj Lapstrandz Prästegårdh bodt, och der sammestädes Vice Pastor warit, Ähr ett Sölfstop â 10 Lodh Ungefähr bortstulit, då Sahl: Anders Hokonssons Enckia medh några bönder här ifrån Libelitz hooss honom warit, Af hwilka een Rysk bonde Hodhar Maximsson från Taipale by haar dett samme giordt), 1v (Sedhan Angaf bem:te Pastor från Cuopio, huru som för een rum tijdh sedhan, Nembl:n A:o 1611 Ähr af Ryssar berörde Cuopio Kyrckia Upbrändt worden, då dhe ok een Klåcka hafwa der ifrån afhendt, och som nu Liudhes och rychtet går, skall samma Klåcka finnes uthj Ryssarnes Kyrkia här i Libelitz Sochn och Taipaleby, opå hwilken Klåcka skall hafwa fordom Lentzmans i Cuopio Johan Larssons boomärcke warit, men ähr nu uthplånat); KA mf. ES 1799 (gg 14) Pielisjärven käräjät 11.–16.2.1695 f. 41v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 27.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Sculptorius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3227>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.