Helsingin yliopisto

Tiedot

3.4.1775 Fredrik Johan Oxman (J. F. Oxeman) 9304. * Kuopiossa 26.9.1749. Vht: Leppävirran koulumestari, lippumies Axel Oxman († 1800) ja Anna Elisabet Gråsten. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1762 – (1771). Porvoon lukion oppilas 9.4.1772. Ylioppilas Turussa 3.4.1775 Oxman, Fridr. Joh. Wib. _ 552. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1775 April. 3.] Johannes Oxman. | n. 1753. Patre förare af Savolax infant. Reg:te i Leppävirta. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 26.3.1777. — Rautalammin kirkkoherran apulainen 1777. Kontiolahden kappalainen 1783. Varapastori 1790. † Kontiolahdella 10.5.1798.

Pso: 1782 Hedvig Katarina Brusin († 1808).

Poika: Pyhäjärven Vl. kirkkoherra Karl Johan Brusin 12219 (yo 1808, † 1833).

Poika: Porin kaupunginnotaari, luutnantti Axel Henrik Lagerwall 12225 (yo 1809, † 1830).

Pojanpoika: luutnantti Anton Fredrik Vilhelm Bartholomaeus Lagervall 15746 (yo 1839, † 1857).

Tyttärenpoika: komissiomaanmittari Henrik Gustaf Jack 13764 (yo 1823, † 1843).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #964; Asko Rautioahon tiedonanto 27.2.2013 (Korjaus Fredrik Johan Oxmanin syntyperään. Hän on eri henkilö kuin Leppävirralla 23.11.1755 syntynyt Johan Oxman (vht Johan Oxman ja Hedvig Wadsten, ks. Haltsonen 1968), joka kuoli jo 16.6.1758. Fredrik Johan Oxman syntyi Kuopion Hiltulanlahdessa 26.9.1749 (Kontiolahden rippikirjoissa syntymävuotena on 1750), isä oli mainitun Johan Oxmanin setä lippumies (förare) Axel Oxman (1721–1800), joka oli Johanin isän Bertelin (1706–66) nuorin veli. Axelin vaimon nimi oli Anna Elisabeth Gråsten (1724–1784). Lähteitä: kirkonkirjat sekä Arthur Ehnqvist, Clemens Bartholdi Bosphorus-Oxman ja hänen jälkeläisensä. Genos 27 (1956) s. 47–53); KA mf. ES 2003 (oo 4) Leppävirran käräjät 12.–14.8.1667 s. 173 (Cappellanen och Kyrkiowärden hederlige och wällärdhe H:r Clemet Bospherus [Leppävirran kirkkoherra Clemens Bartholdi Oxman, † 1701/02]); KA mf. ES 2002 (oo 4) Leppävirran käräjät 17.–18.1.1670 s. 52 (Kyrkieherdens mågh wällärdhe H: Clemens Bosferus, katso 2540); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 19.–20.7.1680 f. 45 (Kyrkioherden Ehrewördigh H:r Clemet Bartholli som nyligen ähr kommen till pastoratet); KA mf. ES 2005 (oo 7) Puumalan käräjät 18.–19.11.1691 s. 258 (Michel Brudgums Enckia, som är Kyrckieherdens dåtter ifrån Leppewirta, katso 1230), Puumalan käräjät 10.–11.2.1692 s. 11 (Kyrckieheerde hustrun producerade och fölliande attester Nl: Sin Sonahustrus Margaretha Oxmans af d: 2 aug: 1691); KA mf. ES 2007 (oo 8) Leppävirran käräjät 21.–22.6.1695 f. 136 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Clemens Oxmannus inlade sin d: 4 nästledne Junij fattade skrifft af innehåldh, det han sin Yngste Sonn Bertil Oxman fram för andre hans barn Testementerar effter sin dödh hans tillhörige Skatt hemman i Nickilamakj á 1 1/4 Skattm: Ränta at alldeles oturberat innehafwa och nyttia med sin gamble Moder uti hennes Lijfztijd och sedermehra effter hennes dödh); KA mf. ES 2006 (oo 8) Leppävirran käräjät 7.–10.2.1696 f. 22 (Kyrckioheerden Ehrewördige och Wällärde H: Clemens Bartholdi är nu redan så gammall, att han församblingen som sigh bör icke mechtar förestå, katso 2841); KA mf. ES 2008 (oo 11) Leppävirran käräjät 17.–19.5.1698 f. 107; KA mf. ES 2009 (oo 16) Leppävirran käräjät 27.–28.1.1702 s. 55 (Cappellan Wällärde H:r Johan Ursinus [Leppävirran kappalainen Johannes Canuti Ursinus] föredrog Rätten sig wara sinnad efter des nyligen afledne Swärfader Kyrckioherden Sal: H:r Clemens Bartholli sökia Succession, anhållandes om ett Laga bewijs huru han sig Comporterat her i församblingen uti dhe 18 Åhr, som han har opwachtat), Leppävirran käräjät 16.–17.6.1702 s. 185 (Nådh Åhrs Predijkanten H:r Sigfredh Cajander U507 opwiste i Rätten ett Contract oprättat emellan honom och Sal: Kyrckioherdens H:r Clemens Oxmanni Enckia Britha Hindrichzdotter Bruus, Dat: d: 29 Maij); KA mf. ES 2009 (oo 17) Leppävirran käräjät 5–6.2.1703 s. 40 (Cappellan H:r Johan Ursinus anhölt at blifwa förhulpen till Nickilämäcki börde hemman om 1 1/4 Skattm:r, som des Swärfar framl: Kyrkioherden H:r Clemens Oxmannus till sin Son Bertil Oxman d: 4 Junii 1695 Testamenterat, hwilket Testamente nu H:r Johan söker disputera efter hemmanet des hustrus Ingebor Oxmans Möderne är, hwilcket hennes Mor Sal: Beata Montana i medgift är gifwit aff des fader Sal: H:r Matthias Montanus); KA mf. ES 2009 (oo 18) Leppävirran käräjät 13.–14.6.1704 s. 203 (Capellan H:r Johan Ursinus kärade till Klåckaren Bärtil Oxman); KA mf. ES 2010 (oo 23) Leppävirran käräjät 15.–16.2.1709 s. 150 (Klåckaren Bertill Oxman anhölt att dess half Syster Man Capellan H:r Johan Ursinus måtte tillhållas betala honom den Andehl, som honom å sin brors Johan Oxmans wägnar tillkommer medelst dess skrifft af d: 26 Maji 1702); KA mf. ES 1839 (jj 24) Äyräpään kihlakunnan käräjät 27.–28.2.1684 s. 253 (Arrendatoren Wel:t Johann Oxman, androgh huru såsom des, om Yskijerfwj Godz, slutne Arrende Contract förbeholler honom, att ...). — J. M. Salenius, Rantasalmen triviaalikoulu vv. 1749–1788. HArk 10 (1889) s. 18; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 222 (CXXVI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #687; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 139. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 402; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Johan Oxman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9304>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.