Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Jakob Wärdh Jacobus Henrici, Borealis 2592. Vht: Taivassalon Fagernäsin vuokraaja, nimismies Henrik Henriksson Wärdh († 1695) ja hänen 1. puolisonsa Maria Adamin tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 5.10.1675 (in cl. rect. circ. super., Jacobus Henrici Wärdh Töfsalensis). Ylioppilas Turussa 1677/78 Mård‹¿› Jac. Henrici Finl _ 134. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Jacobus Henrici Wärd. — Yksityisopettaja Tuutarissa (1688). Pedagogi Kapriossa 1688, kirkkoherran apulainen siellä 1690. Tuutarin kirkkoherran (appensa) apulainen s.v. † noin 1692.

Pso: ~1690 Katarina Johansdotter Reuter (jäi leskeksi).

Velipuoli: ratsumestari Henrik Wärdh 4757 (yo 1703, † 1749).

Lanko: Kalannin kirkkoherra Mikael Brunlöf 2067 (yo 1670, † 1720).

Lanko: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724).

Lanko: tulliylitarkastaja Johan Hacks 3097 (yo (1683), † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a; HYK ms., Bor. osak. matr. #166, tilikirja s. 24 (Jacobus Henrici Wärdh); KA valtakunnanregistratuura 24.7.1667 f. 135 (Confirmation på Rustningz hemman för Hindrich Hindrichson Werdh ... sitt Rustningz hemman, som han rustar före, belägit i S:te Mårthens Sochn och Jutilaby), 20.2.1678 f. 35 (... allmogen först sig beswära at Arendatoren Hindrich Hindrichsson på Fagernäs hafwer utstengt allmogen ifrån et Strömmingzfiske under Fagernäs land belägit. Så will K. M:t at Landzhöfdingen låter häröfwer wid tinget ransakas och effter laga domb parterne emillan denne stridige saak lagligen affhielper ... Arendatoren på Fagernäs nu förtagit som en Kyrkia för Fagernäs port bygga låtit, der af ingen annan än han sielf gagn af hafwer, katso 2067); KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 57v, 58v, Taivassalon käräjät 1.–2.9.1676 f. 67v (Arrendatoren Wählbet:e Hendrich Henrichson Wärdh frågades om hans hustru Maria Adamin wore nu tillstädes der till han swaradhe för hennes Siukdom hon nu en långh tijdh haf:r warit behefftat medh intet kunnat komma tillstädes); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 23.–24.7.1679 s. 57 (Mantals Commissarien Wälbet: Olof Påfwellsson Tufwa förekom nu och gaf Rätten tillkenna, huruledes han d: 10 Maij 1678 haf: emottagit Förmynderskap för Arrendatorens på Fagernäs Wälbet: Henrich Henrichssons Stiufbarn ... Arfskiftet af d: 10 Maij 1678 ... Commissarien Wälb:de Olof Påfwellsson begärte sedan att få skilias ifrån Förmynderskapet först för de skähl att Arrendatoren hafwer honom Owetandes förlofwat een af hans pupiller med Kyrckieheerden i Låkalax 1726, sedan för det at han intet af barnsens egendoom om hender haft. Arrendatoren swarade här till och sade, at hans Sahl: hustro haf: förordnat honom till sine barns förmyndare, och at Kyrckieheerden i Låkalax hafwer sielf talt med Comissarien för än med honom om giftermålet, der till Commissarien swarade och sade Kyrckioheerden talt om sådant, när han war drucken, men intet i nyhterheet ... efter Nembdens sluth afsades at Commissarien intet kan ifrån Förmynderskapet befrijas. Myös 21.–22.2.1681 f. 2 Arrendatorens Sahl: Hustrus Maria Adamins Barn ja 20.–22.9.1683 f. 301), 66, 69; KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 48v (ett Arrendatorens Wählbet:de Henrich Werdz Contract af d: 27 Sept: 1687, katso 1189), 57v (förmynderskap för Arrendatorens Wählbet:de Henrich Werdz förriga Sahl: hustros Maria Adamins barn); KA mf. ES 1927 (mm 19) Taivassalon käräjät 25.–27.6.1689 f. 1 (Arrendatoren Wälbet:de Henrich Wärd lät nu 3:die gången opbiuda Siusholms gård med Jusiluotoholm); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Kumlingen käräjät 2.5.1673 s. 59 (Påwel Henrichzson j Åfwa kändes sigh wara skyldigh Arrendatoren på Fagernääs, Wäll:dh Henrich Henrichzson Wärd 2 T:r Wåhrsaltadh och wälpackadh Strömming); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 17.2.1681 (Arrendatoren opå Fagernääs och Salmitho, Wälbetrodde Henrich Henrichzson Wärd); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Kumlingen ja Brändön käräjät 25.–26.2.1697 (Dhet opwijste Mons: Alexander Watz een extraderat Opsattz af Sahl: Arrendatoren Hendrich Werdz Giäldz Book underskrefwen af dess Måg Controleuren Högwählachtad och Wälbet:de H:r Johan Haaks); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin käräjät 23.–27.8.1687 f. 142v (H: Doct: Johan Reuter, katso 4717); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Tuutarin käräjät 19.–22.3.1688 f. 29v (Skreddaren M:r Petter Bergh, som låtit hijt stemma Præcept: på Duderhåff Mons: Jacob Werd, att Eedel: werificera een dess emoth Bergh uthgifne Attest af d: 13 Febr: sidstleden, anhölt, att han dertill hållas motte. Jacob Werd insändhe sin Except: dilat: till näste Tingh, inwändandes sin opassligheet ... han [Werd] här på Orthen icke är stadight wistande), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 23.–27.3.1688 f. 41 (Attest aff præcept: på Duderhoff Mons: Jacob Henrich Wärdh), Tuutarin ylim. käräjät 12.10.1688 f. 101 (angående Pastoris och Præpositi i Duderhof H: Johannis Reuters Medicinæ Doctoris förseende uthi een swår Lijkstohls och annan Skyldigheetz i sin Försambl: opbärande); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 23.–28.1.1693 s. 61 (H:r Jacobz Änkia), Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1693 s. 265 (Sal: Jacob Wärdh); KA mf. ES 1879 (kkk 9) Tuutarin käräjät 9.–14.3.1694 s. 90 (Apothecaren i Nyen H:r Johan Christian Martens, som låtit Past: och Præposit: H:r Doctor Johan Reuter Skrifftel: hijt Citera, för någon fordringh, den han af honom på dess Mågz Sahl: H:r Jacob Wärdz wägnar, för Medicamenter fordrar, insände till Rätten en Räkningh, prætenderandes af Doct:n 37 D:r 9 ö: K:m:t); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Tuutarin käräjät 28.1.–1.2.1695 s. 75 (Skreddaren Anders Fielman klagade, att dess hustru af H: Doct: Reuters 2 Söner och Rihepapp Mårten Wähnen 14 dagar för Juhl blefwet i Skreddarens eget härbärge, medh hugg och slagh Tracterad ... Samma affton klockan emot 9 hade då Doctorens begge Söner Michell och Jacob Reuter som Unga piltar, jempte be:te Rihepapp kommit till Skreddaren); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Tuutarin käräjät 16.–20.6.1696 s. 239 (Probstens Ehrewyrdige och Höglärde Sahl: Doct: Johan Reuters Enckia, dygdesamme Hustru Maria Timmerman, per Mandatarium Bertill Linæum, beswärade sig öfwer Comministern i Försambl: wehllärde H: Johan Laman 3062); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 162; KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 37 (Pædagogus här i Capurie Mons: Jacobus Werd, insinuerade sin skrifftel: klaga, emot Köpmannen Marten Struuk); KA mf. ES 1792 (ff 1) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1687 f. 36 (Studenten Jacobus Werdt, Præceptor hoos Pastoren i Moloskovitz H:r Engelbrecht U344, hade låtit låtit genom Nämbdeman Mart: Brussisson Citera en kona Margaretha Johans dotter i Wruda by, angående att hon från honom skall haf:a bårdt stulit 4 R:D:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII), 172 (XXXVIII), 178 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 155, 333; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 15; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 166 (1676:II), 168 (1677:II). — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #366.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Wärdh. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2592>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.