Helsingin yliopisto

Tiedot

(1657) Samuel Brennerus Samuel Claudii, Töfsalensis 1189. Vht: Taivassalon kirkkoherra Claes Brennerus (Claudius Martini, luult. yo Uppsalassa 9.1627 Nicolaus Martini Nylandensis, † 1670) ja hänen 1. puolisonsa Brita Henriksdotter. Respondentti Turussa 11.1657 (väitöskirjaa ei ehkä ole tarkastettu Petraeuksen kuoleman johdosta), pr. Eskil Petraeus U1. † arvatenkin nuorena, koska myöhempiä mainintoja Samuelista ei ole löytynyt.

Serkku: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Serkun poika: Espoon kirkkoherra Sven Brennerus 2035 (yo 1669, † 1704).

Lanko: Lokalahden kirkkoherra, FM Claes Holstius 1004 (yo (1653), † 1676).

Opettaja: Petter Bergius 4.

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 19.3.2011 (Tieto Claudius Martini Brenneruksen 1. puolison nimestä, lähteenä Digitaaliarkisto Taivassalon kirkontilit 1641–65 (III Gla:1a) A:o 1645 ... Pastoris D:ni Claudi Martini Brenneri hustro, Britha Henrichzdotter); KA valtakunnanregistratuura 28.10.1640 f. 380 (Collation för Her Clas Martini Brennero, på Töffsala Prestegäldh), 20.10.1646 f. 593 (Öpet bref för Hindrich Mårtenssonn att niuta ett hemman Malm be:dh som honom klandras oqwaldh vnder frälsse ... Wij Christina etc. Göre witterligit, att Oss hafwer wår troo Tiänare och fordom Leutenant vnder det Finske Rytterijet Hindrich Mårthenson vnderdånigst gifwit tillkenna, huruledes honom nu aff wår Cammar Fiscal i Finlandh skall klandras ett hans frelse Arfwegodz, Malm benembdh, uthi Borgolähn och Hälsing Soken beläget, aff orsak, att hans framledne Moder för 70 åhr sedan haffwer trätt uthi Ofrälse gifft), 29.4.1648 f. 510 (Expectance för fordom Fiscalen Claes Erichsson på 2 hemman vthi Finlandh ... i detta wårt öpne brefs krafft, vnne, skänkie och gifwe honom Expectancen af effterskrefne Wåre och Chronones hemman vthi Nylandh, Borgo lähn och Helsing Sokn, som Leutenanten Hinrich Mårtensson medh behageligh tijdhz frijheet nu innehafwer och brukar, Nembl. Staffansby, Hinrich Mårtensson Skattar 2, hemman 1, Mantal 2/3. Brändöö, Hinrich Mårthensson Skatt Een, hem Ett Mantal 2/3, katso 364), 30.3.1651 f. 76 (För Pastore i Töfsala H:r Claudio Brennero på 20 t:r Spannemåhls Åhrlige vnderhåld), 30.7.1653 f. 144 (Confirmation för Corporalen Matz Thomesson på sin Swärfadhers Arfwegodz ... Wij Christina etc. Giöre witterligit, att såsom Wij för detta, nembl. d. 20 octobr. 1646 nådigst monde vnna och Confirmera framledne Lieutnanten Hindrich Mårtensson ett hans Arfwegodz Malm ben:dh uthi Borgo Lähn och Hälsing Sochn at niuta under frelses Frijheet till wijdare wår förordningh framdeles, Altså hafwe och nu i anseende af den långlige och trogne Kriegstienst, som Oss och S. Chrono han i sin lijfztijdh jämwähl och hans Mågh wår troo Tiänare och Corporal till häst, Ehrligh och Manhafftigh Matz Thomesson Oss och S. Chrono giordt och bewijst haffwer, och den han än ytterligare och så länge han leffwer och förmår Oss och S. Chrono trol. att giöra och bewijsa förplichtadt wara skall, undt, confirmerat och bekräfftadt, som Wij härmedh och i detta wårt öpne breefs krafft vnne, Confirmere och bekräffte honom förberörde sin Swärfaders Arfwegodz Malm, medh alle dess tillhörige ägor och lägenheeter), 16.10.1663 f. 333 (Till Hoffrätten i Åbo att sigh förklara vthi twisten emellan Cap. Mickel Silfwerarm och H. Clas i Tofsala), 2.8.1665 f. 172 (Kongl. Maij:ts Resolution emellan Wälbördig. Michael Silfwerarm och Kyrkioherden i Töfsala Wällärde H:r Claes Brennerus angående beneficium Revisionis, som Kongl. M:t hafwer Silfwerarm i nåde gratis förundt, och Kyrkioherden nu påstår honom förmedelst Acternes qwarlåtande försumat hafwa), 26.9.1665 f. 239 (För Herr Clas Bremmero Confirmation på Krigz Collegij breff uppå hans Rustningzhemman ... 2 hemman det eena Oinehma om ett och ett halft hemman 18 öre skatt i Finlandh, Åboo Lähn och Löfsala Sochn belägit ... Och det andra Koiwisto sammaledes i Löfsala Sochn om 28 3/4 öre Skatt); KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 26.–29.11.1639 f. 15v (Wällärde her Clavidij, designerat Kyrckieherde Uthi Loimjåkj skrifuelsse till Retten), Loimaan käräjät 25.–26.8.1640 f. 48v (Effter Kyrckieherdens i Loimjåkj her Claes Marthinis äskan), Loimaan käräjät 9.–10.4.1641 f. 123v (Wördigh och Wällärde her Claess Marthini här till warit Kyrckieherde i Loimjåkj Sochn), Loimaan käräjät 1.–3.3.1642 f. 204 (Wördigh och Wällärde her Claess Marthinj Brennerus), Euran käräjät 30.3.–3.4.1644 f. 416 (Kyrckieheerdes i Töfzsala Sochn Wördig och Wellerde Her Claudij Marthini skrifwelsse); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 16.–18.3.1674 f. 3v (Fordom Pastoris och Præpositi Sahl: H:r Claudii Brenneri efterlåtne dåtters, Ingredh Claesdot:rs Förmyndare Arendatoren Wälbetrodde Hendrich Hendrichzsson Wärdh, och Befallningzman Måns Laarsson på Hylcklax, förkommo, tillkänna gifwandes sig förnummit huru som Hennetz modher Hust: Ingred Jacobzdot:r i Kåifwisto skall bem:te barne arf, det hon inom händer hafwer, onydheligen förslösa, och förfahra i synnerheet försåldt åthskillige Saaker och Pertzelar till Alexander Häfrwie för ½ wärdet. Tyttären holhousasioita käsitellään Taivassalon käräjillä myös 12.–13.3.1675 f. 17v, 13.–15.12.1675 f. 37, 15.–17.12.1677 f. 50v ja 8.–10.5.1678 f. 33, 37), Taivassalon käräjät 8.–10.5.1678 f. 36; KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 61v (Arrendatoren Welbetrodde Henrich Henrichzson Werd proponeradhe, huru han är förordnadh af Rätten til förmyndare för Sahl. Probstens H. Clases omyndige Barn tillijka medh Sahl. M:r Claas [Holstius] uthi Låkalax och Mats Larsson i Hylkelax, som nu bägge dödhe är, sampt Majoren Christer Carplan ... Och altså dheras förmyndare Mag. Gabriel Fortelius och Capellanen H. Abraham Alftanus), Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 66 (Handelzmannens i Åbo Hanns Bachsters fulmechtige H:r Magisteren Magnus Lage förekom nu och fordrade af Sahl. H. Clases Enkie hustru, Ingridh Jacobzdotter efter een uprättadh Räkning d. 6 Octobrij A. 1670 D: 63: 20 öre kopparmynt ... Sahl. H. Classes Son Jacob); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 12.–13.7.1681 f. 56v (Simon Mårtensson Fouglerus å sin Hustrus Ingeborgh Claasdotters Brenneras wägnar. Pitäjänkirjuri Fouglerus mainitaan sittemmin Mynämäen käräjillä, esim. (kk 9) 23.–26.4.1688 f. 101, 21.–22.7.1690 s. 72, 3.–4.7.1691 s. 98, 100 ja (kk 13) 24.–25.9.1696 f. 135v); KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 48v (Simon Fouglerus inlefwererade ett Arrendatorens Wählbet:de Henrich Werdz (katso 2592) Contract af d: 27 Sept: 1687 beswärandes sigh att han sådant icke efterlefwat emädan han uthfäst sigh hans Swär Moder H:ro Ingri Jacobsd:r Bijlangh medh nödtorfftigt oppehälle uthi des Lijfz tijdh att försöria ... ber:de Fougleri Swär moder), 49 (een Graaf i Töfssala Kyrckia); KA mf. ES 1881 (ll 3) Kirkkonummen käräjät 8.–9.7.1664 f. 84 (Framträdde för retta Anders Thomasson af Gafuellssbacka medh berettan att den tijdh som hans S:ge broors Erich Thomassons Hustro, Ingre Jacobsdotter, sedermehra kom till Echtenskap medh præposito in Tööfsala H:r Class Brennerij. Taivassalon SAY:ssa vuodesta 1658 mainittu Ingrid oli Brenneruksen kolmas vaimo); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 23 (någon Arfz prætention till fordom Lagh Läsarens Johan Mårthensons i Bothby Erfwingar, katso 953); KA mf. ES 1537 (z 16) Turun RO 3.11.1645 s. 11 (1 g: Lätt herr Claes Kyrckioherden i Töffsala Upbiuda Sigfredh Skomakares gårdh i Clöstrett som han hade sigh tillhandlatt aff Mattz Bertillsson. Myös 10.11.1645 s. 15 ja 17.11.1645 s. 21); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 15.1.1648 (katso 4), Uudenkaupungin RO 11.7.1649 (Trädde för Rätta Kyrckherden h:r Class ifrå Töfzsala, på sin sampt frwgns på Longholm Erfwingars och Frwns på Paltwuori wegnar), Uudenkaupungin RO 22.8.1649; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 9.3.1650, Uudenkaupungin RO 30.6.1652 (katso 1), Uudenkaupungin RO 30.6.1652 (Effter een sluten Räckningh här på Rådhuuset ähr Johan Jörenson på Sal:e Niels Johanssons wägna blifuin skyldigh att betala till Prostens her Claudij Brennerj hustru, Eliana Stierna för een häst, Kåpar Penningar Femptijo dahl:r, Item ähr her Claes på Långholms Erfwingars wägna blifuin skyldigh att betala till Johan Jörensson Kåpar Penningar 9 D: 24 öre). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 24 passim (isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 223–224 #168 (14.8.1662, isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 128 #282 (18.2.1670, isä). — J. Vallinkoski, Vielä Henrik Fredrikinpoika Carsteniuksesta. Genos 29 (1958) s. 81; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2872R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2875R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1189>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brennerus, Sam. Claudii Töfsalens. – Son af kh Claud. Martini Brennerus i Töfsala († 1670). Respondens 1657 u. Petræus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71.