Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Matias Tacku Matthias Thomæ, Satacundensis 2606. Vht: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640) ja Maria Barck. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Tacku] Matth. Thomæ Satac _ 282. 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Matthias Tacku | Adjunctus in Hwittis. Obiit 1698. — Huittisten pitäjänapulainen 1687. ‡ Huittisissa 26.9.1697.

Pso: Kristina Hansdotter Gode († 1743).

Poika: Tomas Tacku 5156 (yo 1711).

Poika: Eurajoen kirkkoherra Matias Tackou 5191 (yo 1712, † 1748).

Lanko: kamarikirjuri Gustaf Gode 2101 (yo 1670/71).

Vävy: ratsumestari Karl Procopaeus (myös Christiansson) 4078 (yo 1694/95, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #236; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 19.–22.2.1683 f. 352, Huittisten käräjät 6.–10.3.1684 f. 544, Huittisten käräjät 10.–12.6.1684 f. 585, Huittisten käräjät 20.–24.9.1686 f. 857; KA mf. ES 1928 (mm 21) Huittisten käräjät 16.–18.6.1691 s. 311; KA mf. ES 1968 (nn 11) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 18.–20.7.1694 f. 343, Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 31.10.–3.11.1694 f. 534; KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 27v (katso 3785); KA mf. ES 1966 (nn 8) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 13.–17.1.1698 s. 462 (Bårgaren ifrån Raumo Henrich Tacku inlade een Rächning Dat: d: 23 Octob: 1697 af Befallningzman Wälbet:de Jacob Callia, sampt Johan Jochim Burckhardt, såssom Liquidations Män, Underskrefwen, deruthinnan hans Broders Fordom Coadjutoris Sal: H:r Matthiæ Tackus Enckia dygdesamma hustro Christina Gode debiteres så för Henrichz fädernes Arf hoos henne innestående, som annan privat fodran 1021 D:r 3 ö: Kopp:r Mynt, begiärandes denne hans Rächning allenast kunde actis publicis insereras. Dns: Erich Tacku som på Enckians Wägnar Underskrifwit Liquidations Rächningen, infan sigh, berättandes Enckian intet hafwa något emoth gälden att seija; Alts åblef efter Henrich Tackus begiäran denne hans fordran annoterat), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 30.6.–1.7.1699 s. 966; KA mf. ES 1970 (nn 16) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–31.1.1699 f. 20 (Bårgarens i Raumå Wäll:t Henrich Tackus Resterande Arfzfodran af Tackula börde Rustningz hemman i Sambu som hans broder Coadjutoren Sal: H:r Matthias Tacku åbodt); KA mf. ES 1971 (nn 17) Huittisten käräjät 18.–19.2.1701 s. 73, 90 (Lijckmätigt Kungl: Maij:tz Allernådigst uthgifne Förmyndare Ordning, blef för framledne Capellans herr Mathias Tackus 5 omyndige Fyra pilte och ett Flickbarn med deres Moders dygdesamme hust: Christina Godhes samtycke, Caplan här is Sochnen herr Lars Elgh och Coadiutore nH:r Johan Turowius nu närwarande till Förmyndare lagl: förordnade), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.5.1701 s. 250; KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–29.1.1702 f. 24; KA mf. ES 1972 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–28.1.1704 f. 44v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 4.–7.7.1704 f. 417v–429v; KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 18.2.1702 (H:r Erich Granroth 3785 ... sin Swägerska Enkian Christina Gode). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "[Mathias] Tacku"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #236. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 225.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2606>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.