Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1691 Erik Tacku, myöhemmin Granroth Ericus Thomæ, Satacundensis 3785. Vht: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640) ja Maria Barck. Turun katedraalikoulun oppilas 23.4.1688 (in cl. rect. circ. infer., Ericus Thomae Tacku Huittensis pastor regiminis) – 21.10.1691 (ad acad., Ericus Thomae Tacku Huittensis. Pastor regiminis jam mortuus). Ylioppilas Turussa sl. 1691. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1691/92] Ericus T. Tacku | Pastor ‹Sana Castrensis on yliviivattu.› Regiminis. Mainitaan ylioppilaana vielä 1699. — Eversti Göran Hastfehrin värvätyn rakuunarykmentin rykmentinpastori (1702), joutui sotavangiksi (Liivinmaalla 1710?) ja viety Solikamskiin. Elossa 1711.

Pso: luult. Kristina Schwindt († 1742).

Poika: Impilahden kirkkoherra Johan Henrik Granroth 5895 (yo 1732, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #354; KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 27v (Studenten D:nus Ericus Tacku tilltalte sin Broder Wällärde H:r Matthiam Tacku 2606 om sitt Fäder- och Mödernes arf hwilcket H:r Matthias som en Förmyndare under händer haft, begärandes fremmande Män som dem emellan liqvidera, jämbwäl för hans prætension Tackula Börde hemman honom till säkerheet fram för andra Creditorer kunde blifwa inprotocollerat); KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 17.–19.10.1698 f. 217 (D:nus Ericus Tacku på Tackula hem:s wägnar); KA mf. ES 1970 (nn 16) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–31.1.1699 f. 20 (Hwadh widh kommer Bårgarens i Raumå Wäll:t Henrich Tackus Resterande Arfzfodran af Tackula börde Rustningz hemman i Sambu ... hwar widh och Student:n Dns: Ericus Tacku sigh infan och äfwen så sin som sin Swågers Befallningzmans Wälbetrodde Nills Weckmans (katso 5178) arffz prætentioner af bemelte Tacku Börde hem:n bewakade), Lempäälän ja Vesilahden käräjät 17.–18.3.1699 f. 167v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–29.1.1702 f. 24 (Regementz Prästen öfwer Dragounerne Wördige och Wällärde H:r Ericus Granrooth anhölt, att dess Broders Sahl: H:r Mathias Tackus Börde hemman i Sambuby Tackula wedh nampn, nu kunde för dess till honom hafde arfz prætension Lagl:n Upbiudas); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 24.7.1694 s. 26–34 (Rådhman Wällachtadh Adrian Gottleben Rätten föredrogh, Huru såssom någre Studenter, Nembl: Ericus Tacku [och Mathias Tacku 3786], Joel Paccalenius 3984 och Ebberus Arselius 3980 sambt Rossmestaren Under Capiteins Wälb:gh Magnus Johan Wadenfältz Compagnie Manhafftigh Carl Henrich Fychtingh (katso 3033), Skola här i Staden een olijdeligh och öfwerdådigh excess begådt hafwa, I dett dhe icke allenast förledne Lögerdagz natten moth Söndagen på Gatorne giordt stoort oliudh medh roopande och skrijkande, hwar igenom mången enfaldigh ähr förargat och een och annans sömbn och huila förstördt worden, uthan och sielfwa Söndagen effter affton sången, sedan dhe först sigh på Krogen hoos Simon Koukois medh dryck anfylt och öfwerlastadt, stält sigh på Torget, fallandes der på knä och druckit, gångandes sedan till Rådhstugu backan, sättiandes sigh der neder, huggandes Rostmestaren medh sin wäria den han baar hafft i sin handh, långst gatan gångandes, uthi backan kastandes steenar effter små barn och annat folck, som uthj sine ährender på gatan gådt, öfwerfallandes åthskillige Stadzens Borgare ...); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 7.3.1698 (Capellanen ... så haf:r wid detta tillfället, Theologiæ Studiosus Dns: Ericus Tacku sig anmählt ... hwilket altså höghwördigste Fadren H:r Biskopen och dhet Höghwördige Doom Capitlet ödmiukeligest hemställes), Rauman RO 7.3.1698 (häst); KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 18.2.1702 (Ehrwördig H:r Erich Granroth kärde till sin Broder Rådman Wäl:t Henrich Tacku (katso 2229), det han A:o 1699 lembnat på Tackula hemman i Hwittis Sockn hoos sin Swägerska Enkian Christina Gode (katso 2606), effter den då warit mycket mager att han ej kunnat taga den med sig på reesan, hwilken häst han säger sigh tillbytt af Befall:n Zideen och gifwit 2 Caroliner emillan, men den bortbytte bekommit af bem:te sin Swägerska, på giäldh, skolandes ber:de hans Broder denne häst först borttagit af sin Swägerska att nederföhra Spannemåhl med till Raumo, men emot hennes willie den sedermera behållit, och ännu som sin egen innehafwa; Begärandes H:r Erich att hans Broder måtte påläggias be:te häst till honom restituera), Rauman RO 26.2.1702. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41, 48; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #354; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I). — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 350; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1470G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6102.

Doria gratulantti

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Granroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3785>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.