Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Gustaf Lithovius nuorempi Gustavus Gustavi, Ostrobotniensis 2696. Vht: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius U196 († 1685) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Olofsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 16.9.1676 Gustavus Gustavi Lithovius O.Both. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Lithovius] Gust. Ostrob _ 139. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Gustavus Lithovius. Ups. depos. | Pastor Uhleåensis ‹merkintä viitannee Oulun rovastikuntaan, johon Liminka kuului› 1703. Obiit 1715. — Limingan kappalainen 1688, kirkkoherra 1703. Rovasti. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. † pakomatkalla, ‡ Nordingråssa 25.3.1715.

Pso: 1687 Margareta Jakobsdotter Brenner († 1737).

Poika: kapteeni Gustaf Lithovius, myöh. Lithou U599 († 1753).

Poika: lääninviskaali Isak Lithovius, myöh. Lithov U649 († 1764).

Tyttärenpoika: Iin kirkkoherra, FM Gustaf Fabricius 5496 (yo 1725, † 1752).

Lanko: ylioppilas Jakob Brennerus 1537 (yo 1662, † 1668).

Vävy: Mäntyharjun ent. kirkkoherra Johan Gestrin 3448 (yo 1687).

Vävy: Limingan kirkkoherra Krister Gisselkors 4009 (yo 1694, † 1729).

Vävy: Kempeleen pitäjänapulainen Gabriel Peitzius 4566 (yo 1700, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #265; KA valtakunnanregistratuura 20.3.1703 f. 207 (Kyrckioherde fullmacht för Gustaf Johan Lithovius ... medelst Magist. Laurentii Lithovii 1321 dödelige frånfälle Limmingo Pastorat uti Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss till dess besättiande underdånigst föreslås Vice Pastor därsammastädes, wällärde Gustaf Lithowius), 26.9.1716 f. 733 (Kyrkioherde fulmackt för Cristiern Gisselkors 4009 på Limmingo Pastorat ... medelst Kyrkioherdens Gustaf Lithovii dödelige afgång kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 92 (Högwelborne H: Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass tillsporde om Caplans bohlen her j Sochnen ... Åth Andre Caplan H:r Giöstaf Lithovius, Michil Jacobsson Plesulas 1 Mant: i Strandby Crono Jordh deraf 1/4 Mant: ähr Inlagdt i herskapz tijden), Limingan käräjät 16.–17.7.1690 s. 61 (Ehrewyrdige herren Kyrckioheerden Mag:r Lars Lithovius 1321 Insinuerade i Rätten den skrifften som hans med Arfwingar och Syskon sin Emellan hade medh honom oprettadt, Angående deres Federnes och mödernes arff, hwilcket för Retta Oplystes och som Broder Son Wellerde H:r Giöstaf eij hade detta Instrumentet Underskrijfwit, Communicerade Retten honom, medh frågan hwar före han dedh eij och så underskrifwit, effter som alle andre Arfwingar dedh giordt, dhe och nu icke heller medh ringeste Jäf deremot inkommo, hwar på H:r Giöstaf medh Sochneskrif:n Arffman inskickade detta swaret att han eij för sin Bröder som är i Upsahla i deres frånwaru kunde underskrifwa, hwilcket herren Kyrckioherden till större säckerhet Insererades actis publicis); KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 177, 218; KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 21.–24.5.1694 s. 9; KA mf. ES 2041 (rr 36) Limingan käräjät 29.8.–1.9.1699 s. 867. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 175 (XXXIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 242; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #265. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 185, 188; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 812 (Lithovius Taulu 59); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2627D, 2935D, 3367D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3890; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 69; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 178; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4898 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2247D, 2773H (vih. 8.1687).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2696>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.