Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Lars Limingius, myöhemmin (1668) Lithovius Laurentius Laurentii, Limingius 1321. Vht: Limingan kirkkoherra Lars Limingius (Laurentius Josephi, yo Uppsalassa 9.1626, † 1668/69) ja Karin Mattsdotter (Mathesius). Ylioppilas Uppsalassa 16.6.1658 Laurentius Laurentij Limingius Ostroboth. Ylioppilas Turussa sl. 1659 [Limmingius] Laur. Laurentii _ 61. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Laurentius Laurentii Limingius Upsaliæ depositus. | Sacellanus in Kemi, munere privatus 1700. ‹Tieto koskee nuorempaa kaimaa 3129›. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1667 [Lithovius] Laur. Laur: Ostrob _ 93. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Laurentius Laur: Lithovius | Upsaliæ depositus. Edidit Theoremata qvædam selectiora Ps. Flachsenio Aboæ 1672. | Pastor in Limingo 1686. Obiit 1702. Respondentti 7.3.1668, pr. Petter Bång U182. Respondentti 9.12.1671 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 4.6.1672. — Oulun pedagogion rehtori 1673 (ei astunut virkaan). Limingan kappalainen s.v., kirkkoherra 1686. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. Puhuja pappeinkokouksessa Oulussa 1680. † Limingassa 1702.

Pso: Klara Grape († Ilmajoella 1744).

Setä: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Serkku: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Veli: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius U196 († 1685).

Veli: Limingan kappalainen Gabriel Lithovius 1407 (yo (1660)).

Lanko: Iin kirkkoherra, FM Anders Ulstadius 419 (yo 1644, † 1667).

Lanko: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681).

Vävy: Lapuan kirkkoherra, FM Mikael Lithovius 3887 (yo 1692, † 1738).

Vävy: Paltamon kirkkoherra, FM Simon Forsbäck, myöh. (1703) Forsström 4568 (yo 1700, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b, 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #143, 194; KA valtakunnanregistratuura 5.10.1652 f. 563 (Öpet Lijfzdagz frijheetz bref för H:r Lars Pastore i Limingo Sochn i Österbotten på ett hans egit hemman ... ett hans egit hemman Kuodzinoin benämdh liggiandes i Limingo Sochn och Österbothnes norre prosterij huilket Kuodzinoia han H. Lars skall af stubbe och Swijne wallen medh Sochnene och deras som interesserade ähre iaa och samtyckie nu nyligen optagit hafwer), 12.10.1665 f. 266 (Confirmation för Kyrkioherden i Limmingo Sochen H:r Laurentius Josephi på ett nybygt Torp ... Ruotdzmoija ben:t), 4.10.1688 f. 585 (Till Landzhöfdingen Grass för Enkian Karin Mattzdåtter ifrån Halwins by Liminge Sochn uthi Österbotn ... Uthaf medhfölliande Supplication som änckian Karin Mattzdåtter ifrån Halwins by, Liminge Sochn uti Norrbotn medh bijlagde documenter uti underdånigheet hafwer insinuerat, hafwen I till att intaga och förnimma dhe beswär, och åthskillige klagemåhl hon anförer emoot Lars Pettersons änckia (katso 3129) och Jöran Sadler 1675, som skulle hon så i det ena som den andra ährendt, intet kunna niuta wundne domar till godo, i ödmiuk underdånigheet ansökiandes wår nådiga hielp och bijstånd), 20.3.1703 f. 207 (Kyrckioherde fullmacht för Gustaf Johan Lithovius 2696 ... medelst Magist. Laurentii Lithovii dödelige frånfälle Limmingo Pastorat uti Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss till dess besättiande underdånigst föreslås Vice Pastor därsammastädes, wällärde Gustaf Lithowius); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.2.1659 f. 345 (Förordnades Matz Jörensson i Jämijärfwi och Turo Johansson i Kurkela at Liquidera medh Matz Itu i Räyhiö och Olof Erichzson i Wiliackala om den Humblan dhe till Laurentium Jacobi i Liminga äre skyldige); KA mf. ES 2028 (rr 5) Limingan käräjät 25.2.1644 f. 298v, 299, 299v (Her Lars sacellans her Marcuses (katso 1151) i Salå fullmechtigh); KA mf. ES 2028 (rr 6) Limingan käräjät 23.7.1647 f. 253v (Her Lars Sacellan käradhe till Christer Mattzson åm 67 D:r K: M:t huilkett han på Rautiala hemman kostatt hafwer, den tijdh Christers fadher hadhe antaghitt honom på Sytningh ifron huilkett Christer hadhe trengt honom, emedhan han der till arfwingh war, dy bewiliadhes att Christer honom sådant fullgior, så widha bewisligen der före kan till baka stå); KA mf. ES 2028 (rr 7) Limingan käräjät 22.–23.3.1650 f. 22v (Företrädde för Rätthen Hederligh och Wällärde D:nus Laurentius Josephi Sacellan inleggiandes bådhe Laghmans och Häradzhöffdinge breff Daterade 1645 dhen 1 Septembris Lydandes på Ruodzu Åija bäck fijskeri som Sochnen honom sijn Sielasörjare friwilligen undt och efter låthit haf:r); KA mf. ES 2029 (rr 7) Limingan käräjät 23.7.1650 f. 71 (H:r Lars Sacellan besuäradhe sigh att han icke kan fåå niutha den Bäcken Ruotzin Åja); KA mf. ES 2029 (rr 8) Limingan käräjät 24.–25.7.1654 f. 253 (wådh eldh), 253 (Quarnställett); KA mf. ES 2029 (rr 9) Limingan käräjät 9.–10.2.1655 f. 22v; KA mf. ES 2030 (rr 10) Limingan käräjät 24.–27.7.1658 f. 432v (Uhlå Stadz uthrijdare Erich Jöransson anklagadhe Kyrckoherdhen D: Laurentium Josephj, att han skulle haffwa warit uthj Laxfijske wedh Kemi, och der sammastädes drifwit Landz kiöp och hans dränger öfwerfallit honom, uthrijdharen Erich Jöransson medh Huugh och Slagh, inläggandes i Rätten Landzhöfdingens Wälb: Johan Graans befallningz skrifft dat: 1658 den 28 Februarij, lydandes, att Bönderne blifwa förbudhne att driffwa Landz kiöp, och Skola ingen annorstädes giöra Tunnor än i Kämi Hamn, der Tunnor afläggas, här till H:r Lars Swaradhe, Säiandhes sigh haffwa warit till Jio att besöcka sin Brodher, sampt andre pastores, och widh samma tillfälle see till, om han kunde prosperera sigh någon lax till Huuss behooff, och eij i någon måtto sicht att driffwa Landz kiöp, eller wara borgaren något för nähr uthi dess handteringh, och dett så wore, att Hans dränger sigh defenderat haffwa uthj hans egen Bått, dher han förmente dem wara drisdh kalladhe, ener Erich Jöransson kom dit att ofredha dem medh ypen wäria, uthj sin drykenskap); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 10.–11.6.1661 f. 31v, Limingan käräjät 12.–14.7.1662 f. 130v (Bewiliades Kyrkioherden Wördige och Wäl:de Dn: Laurentio Limmingio Confirmation på Pietila hemmanedt å 2 M:ll skatt), Limingan käräjät 7.–8.2.1662 f. 173, Limingan käräjät 12.–13.2.1663 f. 240v (Kyrkioherden Wördig och Wällärde Herr Laurentius Josephi Limingius Rätten tillkiänna gaff, sig wara sinnadh att inbörda dess framledne Broders H:r Samuelis Pietilä och Tårnio hemman bägge af 2 Mantals skatt, effter det Sahl: H:r Samuels Söner D:nus Josephus 927 och D:nus Samuel 929 såssom närmeste bördemän det eij förmådde inlösa ... Altså ehrkiänner Rätten att H: Laurentius Limingius och dess Käre hustru och Barn niuta och behålla Pietilä och Tornio hemman såssom deres rätta börde jordh, alldeles efter den process som utj det 1, 4 och 10 Cap: i Jord: B: förmäles), Limingan käräjät 16.–18.7.1663 f. 291, Limingan käräjät 14.–18.7.1664 f. 446, Limingan käräjät 16.–18.1.1665 f. 654, Limingan käräjät 13.–15.2.1666 f. 857v (Kyrkioherden Wördig och Wällärde D:nus Laurentius Josephi, Rätten tillkiänna gaff, huruledes han frijwilligen haf:r transigerat, Och waret Öfwer eens medh Hans- och Tomas Suorsa, om ett hemman och Enges byte, I så måtto: att Kyrkioherden Upplåter och Öfwer drager Suorsa dess för detta tillhörige hemman Tornio be:dh för 200 D: K:m:t Och såssom det när in till Ruotzinåia beliggiande är, dy Kyrkioherden, effterlåtit dem bem:te Ruodzinåias Engiar som fierran derifrå belägne ähre, Nembl: ...); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 22.–25.7.1668 f. 176v (Kyrkioherden Wördig och Wällärde D:nus Laurentius Josephi förmedellst införskickadh skrifwelsse tillkiänna gaf, huru såssom för detta, och af fornotijder hafwer warit seedhwanligit ...), Limingan käräjät 10.–13.2.1669 f. 284v (Pietilämaa Upplystes förste gångon som Sal: Kyrkioherden H:r Lars till Matz Sigfredson försåldt hafwer för 430 D:r K: M:t, och war eij någon som klandrade), Limingan käräjät 27.–29.7.1669 f. 325 (Sal: Pastoris D: Laurentij Limmingi Änckia, gudhfruchtigh hustru Karin Matz d:r); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 13.–14.2.1672 f. 84 (Hedherlige och wähl:de H:r Laurentius Laur: Lithovius kom för Rätta gifwandes tilkänna huruledees hans Sal: Fader utj des Lijfs tidh och wähl macht, med sampt des kiäre hustru, denne h:r Larses Moder hafwa honom Skänkt och Testamenterat deras aflinge hemman Ruotzinoija ben:dt hwilket dhe af Swijnewall upbrukat hafwa, Inläggiandes der öfwer et uprättat Skriffteligit Instrument, Såsom och des förutan, ehn Vidimerat Copia af sine syskons til åfftaber:de Testamente bejakelse bref, hwilka begge Sålunda lyda ... Till wisso at detta så passerat ähr, med egne händer underskrifwit, Limingo d: 25 Novemb: A:o 1669 Effter Mariæ Lars dotters begäran underskrifwer Johannes Isaaci Limingh U270. Concordare Vidimus Gabriel Laur: Limingh 1407. Henrik Forbuss U155 för sin hustrus andehl. Gabriel Laurentij Limingh. Johannes Isaaci Limingh. ... min Sal: Man wyrdigh och wähl:de h:r Lars Josephi ... wår yngste Son Laurentius ... Datum Ruotzioija d: 16 Martij A:o 1671. Karin Mats dotter Sal: h:r Lars i Limingo Effterlefwerska. Attesteres af Gabriel Laurentij Limingh. Johanne Isaaci Limingh. Johan Nilsson. Och war nu h:r Lars begärtze at åfwanber:de Testamente kunde Lagligen Confirmeras; Så aldenstund nu ingen war som emot samma förordningh något hade eller kunde Inwända Eliest intygade och Caplan h:r Johan Isaaci, h:r Larses Modher ännu wara ber:de Testamente Ständigh, med begäran at det kunde af Rätten Stadfästas, Kyrkioherden h:r Göstaf U196, som älste brodren, fast han näst föregående Instrument eij underteknadt, och så utj Tinget tilstädes war; Altså blef detta honom h:r Lars til större Säkerhet i Protocollet författat, och der å detta til et attestatum medhdehlt), Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 189, Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 194v (Effter såssom Henrich Rijkola i Limmingoby, bekänner sigh förmedelst sitt Selskapz inrådhande hafwa 1669 om hösten till Borgaren i Uhmå Matz Clemetsson, försåldt 2:ne Sahl: Pastoris H:r Laurenti Limingi Anckrar, medh någre fampnar tågh, och för dem 15 D: K: M:t upburit); KA mf. ES 2033 (rr 13) Limingan käräjät 15.–22.1.1674 f. 542v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 72v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Limingan käräjät 25.–28.2.1679 f. 49 (Mag:r Lars Lithovius beswäradhe sig öfwer Christer Matzsson Ahla i Engeslefwä, att han för någon tijdh sedhan honom owitterligen hafwer optagit 2 st: Mierdhor wijdh Kifwin Åija suu, dher opå M:r Lars sadhe sigh hafwa Laga häfdh och samma Patuställe lydha undher Ruodzin Åija hemman, Opå hwilket hemman han och Opwijste Kongl: Regeringz bref af d: 12 Octobr: 1665 som wijdh Ordinarie Lagmans Tinget d: 26 Jan: 1666 för Allmogen publicerat är); KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 403, 422; KA mf. ES 2035 (rr 20) Limingan käräjät 17.–18.8.1683 s. 376 (Henrich Isaaksson Pietileinen, tilltalte högwellerde herren Mag: Lars Litthovium om det 1½ m:ls hemmans kiöp, som Henrichz Föreldrar af Mester Larses Fadher Sal: Kyrckioheerden H:r Lars her i Limmingo till sigh handlat ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Limingan käräjät 21.–24.7.1684 s. 70, 82; KA mf. ES 2036 (rr 22) Limingan käräjät 5.8.1685 s. 152 (Hans Ehrewörd:t Mester Lars Lithovius beswärade sigh öf:r dhe åthskillige krogar och öhl selningar, som uthi den Limingå stora byn Continuerligen och utan försyn af Inhyses Kånor och Knechte hustror emot Heligdagarna och Tingz Timarne föröfwes, att dhe icke allenast j Kyrckian komma druckne, Utan och Tingz tijdhen, der af största förtreet måste förmerckias), 170; KA mf. ES 2036 (rr 23) Limingan käräjät 25.–27.2.1686 s. 160; KA mf. ES 2036 (rr 24) Limingan käräjät 28.2.–2.3.1687 s. 149, 150; KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 16.–17.7.1690 s. 61 (Ehrewyrdige herren Kyrckioheerden Mag:r Lars Lithovius Insinuerade i Rätten den skrifften som hans med Arfwingar och Syskon sin Emellan hade medh honom oprettadt, Angående deres Federnes och mödernes arff, hwilcket för Retta Oplystes och som Broder Son Wellerde H:r Giöstaf 2696 eij hade detta Instrumentet Underskrijfwit, Communicerade Retten honom, medh frågan hwar före han dedh eij och så underskrifwit, effter som alle andre Arfwingar dedh giordt, dhe och nu icke heller medh ringeste Jäf deremot inkommo, hwar på H:r Giöstaf medh Sochneskrif:n Arffman inskickade detta swaret att han eij för sin Bröder som är i Upsahla i deres frånwaru kunde underskrifwa, hwilcket herren Kyrckioherden till större säckerhet Insererades actis publicis); KA mf. ES 2037 (rr 28) Limingan käräjät 29.–30.1.1691 s. 57 (Ehrewördige herren Kyrckioheerden Mag:r Lars Lithovius, beklagade sigh för Rätten dedh Nembden i hastigheet wedh Skatt Mantals Ransackningen, pröfwat hans Nyss Optagne Nybygge Ruådzin Åja för högdt i dedh dhe den till 1/3 Mant: som är af Osäckre Ägor sammanplåckat och sielfwa Grunden af Lågdt Speckleer och Moolandh wed een Fråst tagen Bäck belägen), 75 (Borgaren Mattz Hindersson ifrån Uhlå framkom medh Klander Emot Ehrewördige Kyrckioherden Mag: Laurentio Lithovio Om dedh Arfskiffte som Arfwingarna sin Emellan hade Oprettat d: 23, 24 och 26 Maij effter deres Sahl: Föreldrar som war Fordom Ehrewördige Kyrckioheerden Laurentius Lithovius Och dess Sahl: K: hustru dygdesamme Matrona Carin Mattz dotter Mathesia, hwilcka wore af Sönerne Sahl: Kyrckioheerden H:r Gustavi Laurenti Lithovi Arfwin:r, Nu warande Kyrckioheerden Mag:r Laurentius Lithovius, Sahl: H:r Gabriel och Systrorne hustru Maria Sahl: Kyrckioherden Mag:r Andræ Ulstadij E:a och hustru Margetha Sahl: Forbuses E:a hwilcka alle medh sin underskrifwande wedh Arfskifftet sigh oklandrat wähl benöija låtha, Jemwähl oc så Sahl: Kyrckioherdens Gustavi Lithovi Enckia å sine Stiufbarns weg:r föruthan denne Mattz Hendersson medh sin hustru Carin medelst dedh att dhe eij kunnat wara tillstädes effter han eij blifwit kungiordt om denne Afwittring ...), Iin käräjät 16.–17.2.1691 s. 140 (Notarien Mons:r Isaacus Jacobi Brenner framlade i Rätten Ehrewördige H:r Kyrckioheerdens ifrån Limmingå Sochn Mag: Laurenti L: Lithovi skrifwelsse Angående Iiå Grundens Fiskerie hwarest förbem:te H:r Kyrckioheerden i twå Åhr hafwer låtit Fiskia I synnerheet wedh yter Grunne effter Strömingh, der och då wedh samma tillfälle låtit hålla någre Lax nääth till Proof ...); KA mf. ES 2038 (rr 28) Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 99 (Wördige och wällärde H: Laars Limingius 3129 kärde til Ehrewördige herren Kyrckio heerden Magistrum Laurentium Lithovium om Pelkosen Polwi Engh), 105, 110 (Ehrewyrdige H: Kyrckioheerden Mag: Laurentius Lithovius inlade i Rätten en skrifft af honom och Nemdemännerne Bertil Nisiusson Bildå, Anders Harmå, och Bertil Thomasson Kramsu underskrifwen på samptel: Limingå bysens wägnar, angående det, att såsom watnet rinner och borttorckas om Sommaren ifron Limingå Träsk, så dhe eij kunna hafwa watn om hösten, här uthj denne lilla och grunna Limmingå Åån, åth sine Qwarnar, derföre funnit rådsampt att låta byggia een dam el:r Pata op wed Träsketz uplopp, att denna och förhålla watn uthj Träsket, den om hösten wed tarfwelige tijder kunde öpnas til deras Qwarnars watufalls nytta); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 44 (angående den arfzföreniningen, som han och hans medarfwingar hade sin emellan oprättat); KA mf. ES 2039 (rr 32) Limingan käräjät 17.–18.1.1695 s. 112 (Ibland annat som Allmogen och meenigheeten till underrättellsse publicerades inkom och högwällborne H:r Landzhöfdingen medh relation, huru såssom denne Sochne Inbyggiare till betygande af een godh intention emoot dess Siälesöriare alltijdh och af urminnes tijder warit wahna att förunna sine Pastoribus ett lass höö af hwar rööck ... så haar högbemellte H:r Landzhöfdingen dem sådant welat påminna, med förmaningh att dhe och hädan effter utj denne sin wählgiärningh Continuera, effter som det 4:o är een gammal urminnes plägseed, hwilken 5:o af högl: i Åminnellsse Sahl: Konungh Magno Åhr 1335 allaredan är befalt och påbuden), Limingan käräjät 5.–8.8.1695 s. 181 (Inkom Landtmätaren wällbetrodde Gustaff Ulstadius 3271 medh berättelsse, huru såssom förledne wåhras då Kyrkioheerdens här i Limingå Sochn Ehrewyrdig och Högwällärde Mag:r Laurentij Lithovij dotters bröllop i Prästegården hölltz skall ett Sölfstoop der sammastädes bortstulit blifwit, och ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Limingan käräjät 27.2.1696 s. 300 (Prästegårdh), Limingan käräjät 21.–23.7.1696 s. 80; KA mf. ES 2040 (rr 35) Limingan käräjät 14.–16.2.1698 s. 264 (visitationen uthj hans Högwyrdigheetz H:r Biskopens närwaru d:n 19 passato); KA mf. ES 2042 (rr 39) Limingan käräjät 2.–5.9.1702 s. 721 (Ehrewyrdig H:r Kyrckioheerdens Mag: Lars Lithovii befallning opå Studentens Laurentii Lithovii 4571 wägnar), 739 (Cappellanen här sammastädes Ehrewyrdig och höfwällärde Mag: Michael Lithovius ... uthj sin Swärfaders siuukel:ge tillstånd måst fleere reesor än före sitt Embete förrätta); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1089 (Ehuruwähl Sahl:ge Pastoris Mag: Laurentii Lithovii Enckia dygdesamme hustru Clara Grap opå Rättens föreställande Om förmyndarenes tillförordnande för dess Omyndige Barn, genom skrifwelse gaf wid handen sig willia till Ord: förmyndare antaga Cappellanen H:r Johan Lithovium 3523 jämpte dess Broder H:r Isaac, såssom om hwilckas wählbenägenheet emoot hennes Barn hon nog war försäkrat, Lijkwähl emedan icke allenast högwyrdige H:r Biskopen medelst skrifwelse till Ehrewyrdige Probsten i Uhleå, nampngifwit och föreslagit till Förmyndare Probsten i Kemi Ehrewyrdig Mag: Lars Forbus 3482, sampt Kyrckioheerden i Sijkajoki H:r Hans Forbus 2111 ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX), 93 (XXII), 121 (XXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 132; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 89 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 153; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #143, 194; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 387, 388. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 185, 188; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 813 (Lithovius Taulu 67); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #697R, 916R, 928D, 2328D, 2332D, 2336D, 2350D, 2935D, 4206D, 4216D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3966; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #91D, 739R, 1190R, 2247D, 2273D, 2415, 4285D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1321>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.