Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.1650 Gustaf Limingius, myöhemmin Lithovius vanhempi Gustavus Laurentii U196. Vht: Limingan kirkkoherra Lars Limingius (Laurentius Josephi, yo Uppsalassa 9.1626, † 1668/69) ja Karin Mattsdotter (Mathesius). Ylioppilas Uppsalassa 10.1650 Gustavus Laurentij Limingius. — Limingan kappalainen 1651, kirkkoherra 1669. † luult. 1685.

Pso: 1:o Elisabet Olofsdotter (Heikkola); 2:o noin 1674 Brita Andersdotter Ligelius tämän 2. avioliitossa († 1701).

Pson edell. aviomies: Oulun kirkkoherra, FM Mikael Jurvelius 55 (yo 1640, † 1670).

Veli: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Poika: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius 2696 (yo 1679, † 1715).

Poika: ylioppilas Lars Lithovius 3467 (yo 1687, † 1693).

Poika: Lumijoen kappalainen Johan Lithovius 3523 (yo (1688), † 1708).

Poika: Limingan kappalainen Isak Lithovius 4453 (yo 1699, † 1735).

Vävy: Gabriel Temmelinus 3313 (yo 1686).

Viittauksia: KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 8.2.1661 f. 5v, Limingan käräjät 10.–11.6.1661 f. 29 (Företrädde Hederligh och Well:de H:r Gustavus Laurentij Gudz Ordz tiänare i Limingå, och för migh sampt de 12 Eedhsworne i Nämden witterlighit giorde sigh hafwa köpt och lagl: till sigh handladt een Haga aff Thommas Hindersson Kiliä, wedh Luådin maki beläghen, for 100 D:r Kopp: M:tt), Limingan käräjät 7.–8.2.1662 f. 171, Limingan käräjät 16.–18.7.1663 f. 288v, Limingan käräjät 13.–15.2.1666 f. 852v (H:r Gustavi Laurentij fullmechtige Andes Matsson inlade een förtekning opå dee Engiar som bem:te H:r Giöstaff till een dehl kiöpt, och af sin käre fader Kyrkioherden D:no Laurentio Josephi handhfångit haffwer); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 8.2.1671 f. 509 (Kyrkioherden Wähl:de H:r Gustavus Lithovius); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 13.–14.2.1672 f. 84 (Kyrkioherden h:r Göstaf, som älste brodren, katso 1321), 85v (Framledne Thore Peersons Söner i Uhlo Thomas och Johan Thore Söner inlade sin Sahl: Faders geldz book, hwarutinnan åtskillige Parsedlar upföres, som skulle Kyrkioherden h:r Göstaf bekommit hafwa, Och sigh til 46 D:r K:m:t belöper); KA mf. ES 2033 (rr 13) Limingan käräjät 17.–18.2.1673 f. 389, Limingan käräjät 15.–22.1.1674 f. 542v (Kyrkioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gustavus Lithovius androg denne Rätt, förmedelst Anders Eskillsson ifrån Tyrnefwe, huru som han wore sinnad, på frijheet att uptaga Kamula ödheshemman om ½ m:ll skatt i Lumijoki belägit, som Nisius Erichsson öfwer 50 åhr sehn Ödhe lemnat och Erich Erichsson sedermehra uptagit, några åhr brukat och för des ringa ägor skull moth 20 åhr sehn quitterat hafwer), Limingan käräjät 7.–9.3.1674 f. 721v, Limingan käräjät 25.–26.6.1674 f. 753v (Sochnskrifwaren Wällförståndigh Johan Nillsson förekom och opå Kyrckioheerdens Ehrewördige H:r Gustavi Laurentij wägnar gaf Rätten tillkänna, huruledes wälbem:te H:r Kyrckioheerde wore sinnat at låta inventera och werdera sin egendoom, sine barn Gustaff, Johan, Lars, Isaac, Karin, Marja, och Lisbetta, dem han aflat medh sin framledne Hustro, dygdesamme hustro Elisabetta Olofz dåtter framdeles wed deras laga åhr till rättellse, på det han må effterlefwa Kongl: Maij:tz Hellsosamma fattade ordningh, och så mycket säkrare kunna i Herrans Nampn inträda i annat giffte); KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 79 (Selkäkuifwa Engh á Een Staka Höö ... aff Uhrminnes tijder effter Nembdens Intygande under Kanula ödhes hemman warit och bergat ähr, hwilcket ödhes hemman Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Gustaff Laurentij på Frijheet optagit hafwer), Limingan käräjät 14.–18.9.1675 f. 212 (Ehrewördige Kyrckieheerden H:r Gustavus Lithovius framlade twenne Kongl: breff, det ena Daterat d: 27 Martij 1629 det andra af d: 25 Aug: A:o 1664 förmählande att dhe Kembelä by inbyggiare skohle liggia och lyda under Limingo Moder Kyrckian, och undher dhen Sochnen giöra sijn rättigheet wedh 200 D:r wijthe som dhet förbryter, Kyrckieheerden föregifwandes sigh hafwa förnummit att Kembele boer, skohle inbilla sigh medh Uhlå Salå booer, der emooth att practicera och sigh een särdeles Präst begäre); KA mf. ES 2034 (rr 15) Limingan käräjät 18.–20.7.1678 f. 190v (Kyrkeherden Ehrewördige och Wällärdhe H:r Gustaf Lithovius gaf Rätten tillkänna, huru såsom här under Präste bohlet ähr Ganska ringa Engiar, så att han dher före hafwer nödgatz bruka edt ödhes hemman Kamula be:dh i Lumj Jokj by der af han den tijden Sochnen war under Härskap et Grääs gelt ährlagdt hafwer, Och at Kyrkeherden be:te Ödhes hemman alt framgent sig till hielp finge åthniutha, begiärte han att Rätten Om Prästegårdz Engiar och ödes hemmanetz beskaffenheet ransaka och honom Attestatum dher opå meddehla wille); KA mf. ES 2034 (rr 18) Saloisten käräjät 15.–17.3.1681 s. 309; KA mf. ES 2036 (rr 23) Limingan käräjät 27.7.1686 s. 472 (Pastoris Enckia ähn ifrån till kommande Åhr Walbors messo Niuter Nådh Åhr, katso 3129), Limingan käräjät 4.–5.10.1686 s. 690; KA mf. ES 2036 (rr 24) Limingan käräjät 28.2.–2.3.1687 s. 179 (Sahl: Pastoris H:r Gustavi Lithovi Enckia, dygdesamme Hustru Brijta Anderssd:r); KA mf. ES 2038 (rr 28) Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 107 (Sahl: Pastoris Gustavi Lithovii Enckias hemman Buodila); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 49 (Enckia wore förtijden Myckit siuker och Opasslig komma til Swars). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 126; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 185, 188; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 812 (Lithovius Taulu 58); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #916D, 983D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3759; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 69.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U196>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.