Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1662 Jakob Brennerus Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 1537. * 2.11.1646. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra Jakob Brennerus (Jacobus Henrici, yo Uppsalassa 7.1625, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Knutsdotter (Westzynthius) tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1662 [Brennerus] Jacobus Jacobi Botn _ 71. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1662] Jacobus ‹Sanan Jacobi päälle on kirjoitettu myöhemmin Henrici.› Brennerus. | Orationem svecanam habuit de gaudio Natalitiorum Christi Aboæ 1666. ‹Sana Deinde on yliviivattu.› Primum Concionator Castrensis in bello Germanico, postea Pastor et Præpositus Cronobyensis. ‹Isä ja poika Brenneruksen tiedot ovat sekaantuneet tässä tekstissä.›. † hukkui ylioppilaana haaksirikossa matkalla Pohjanmaalta Turkuun 4.10.1668. ‡ Kruunupyyhyn.

Serkku: Turun hovioikeuden asessori Henrik Brenner 1465 (yo 1661, † 1689).

Serkku: Karl Westzynthius 1469 (yo 1661).

Velipuoli: kuninkaallinen kirjastonhoitaja, FM Henrik Brennerus 3141 (yo 1684, † 1732).

Velipuoli: rykmentinkirjuri Isak Brennerus, myöh. Brenner 3142 (yo 1684, † 1700).

Velipuoli: Tallinnan koulun konrehtori Abraham Brennerus U512.

Velipuoli: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Lanko: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius 2696 (yo 1679, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #167; KA valtakunnanregistratuura 27.3.1647 f. 50 (Öpet breef för Chroneby Församblingh uthi Österbotn vpå ett Skattehemman uthi Bråtööby att niuta vnder Prästebohlet dersammastädes), 28.7.1649 f. 148 (Confirmation för H:r Jacob Brennero på en gårdh Chronelundh be:d uthi Österbotten), 29.12.1682 f. 953 (För Proubsten i Croneby H:r Jacob Brennero extension på ett hemman i des barns lijfztijdh ... Wij förnimme hans hustru genom döden nyligen wara honom ifrånfallen deslijkest honom nu sielf nalkas till en hög ålder, så at effter all lijcknelse han intet lenge lärer kunna see sine barn, som ännu uthi deras omyndige åhr stadde ähro, till godo ... skohle hans barn till deras education sex åhr effter hans dödh niuta samma frijheet som föräldrarne uthij Lijfztijden föruut), 9.3.1685 f. 70 (Collation för H:r Oloff Hartman 1829 på Croneby Pastorat i Finlandh ... aldenstund Pastoratet i Croneby i Finlandh förmest framledne Kyrckioherdens därsammastädes H. Jacob Brenneri dödelige affgång är wordet ledigt); KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 21.–24.2.1668 s. 12; KA mf. ES 2028 (rr 5) Lohtajan käräjät 30.7.1641 f. 61, Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 10.2.1644 f. 293v (Företrädde Kyrkieherden i Cronoby Wällärde her Jacob Brennerus och gaff tillkänna at Madz Hinderss: i Bråtöön innehafuer och häfdar een engh Boohållmen b:dt Under 4 Skrindlandh, huilken fordom hade tillydt och leghatt Under Boosundh hemman som be:te her Jacob nu possiderar och innehaffuer, och fördenskuldh wille han be:te engh igen winna); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 26.3.1645 f. 15v (Då upbödz Mårthen Ollsons heeman åm 1 1/4 M:ll i Bråthöö Natbordh wedh Cronoby Sochn beläget), 16, 16v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.3.1646 f. 155, Pietarsaaren pitäjän käräjät 17.6.1646 f. 173v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.11.1646 f. 189v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1648 f. 285, Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 3.–4.2.1649 f. 401v (Kyrckieheerden herr Jacob Brennerus kiärade till herr Morthen sijn Caplan i Cronoby om een hålma, uthj åminne, hwillken herr Morthen skulle uthj Kyrckiehäärdens frånwaro till herrdagen hafwa kiöpt af löst partij, och ähr doch Prästebordz gamble häffd); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 263 (Kyrkioheerden H: Elias 136 der näst Insinuerandes Probstens i Cronoby H: Jacobi Brenneri attest iempte H: Nils Ring underschriffwen Lydandes, dett han effter sin Swährmoders hustro Anna Peersdotters bekiännellse betygar, dett wällbem:te H: Jacobi Brenneri Swährfadher Sal: H: Knuth fordom Kyrkioheerde uti Pedersöre haffwer uthan någon skatt besutidt och innehafft Nygårdz ägorne, så att samma Jordh alldrigh under någon Rossning schall wara kommen, desslijkest är bem:te Nygårdz ägor mäst effter som uti attesten förmäles aff Präster åbodt, och Sal: H: Knuth mästedeles låtit uppgräffta samma Nygårdz ägor ...), Kruunupyyn käräjät 4.8.1658 f. 471v (effter Probstens H:r Jacobz begäran, för medelst Twenne Soldatz Hustrur låtit uppskära Sal: Klåckaren Gunner, katso 840); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kruunupyyn käräjät 28.1.1662 f. 159, Kruunupyyn ylim. käräjät 13.10.1662 f. 214v, Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1663 f. 313, 315, Kruunupyyn käräjät 18.–19.1.1664 f. 481 (Frantz Finne angafz af Probsten H:r Jacobo Brennero för trålldoom), 481v (Probsten H:r Jacobus Brennerus Rätten tillkiänna gaff huruledes han een godh tijdh sin Sähr moder utj hennes höga ållder födt och Syt hafwer, huilken nu ligger utj ållderdooms swagheet ... testament), Kruunupyyn käräjät 1.2.1665 f. 605v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 22.–23.1.1669 f. 260v (Lillwijnika Gården H:r Johan Tast 930 tillhörigh Upplystes förste gångon, arfwingarne till lösn, huilken Gårdh Probsten H:r Jacobus Brennerus nu tillhörigh ähr, Och giorde Befal: Christian Willingzhusen deruthinnan Ispråk på hans Excell: wegnar), Kokkolan käräjät 27.–28.8.1669 f. 343v (Lill Wins hemmanedt uplystes andre gångon som H:r Caspar Marci 1016 af Probsten Ehrewördigh H:r Jacobus Brennerus kiöpt hafwer, för 150 D:r Sölf:r Myntt Arfwingomen till lösn, och war eij någon som klandrade), Kruunupyyn ylim. käräjät 28.9.1671 f. 813v–818v (Då framstegh Hans Erewyrdigheet Probst och Kyrkioherde i Cronoby H:r Jacobus Brennerus och högl: sig beswäradhe öfwer Capplan her sammastedes H:r Mårthen Taiterus, som skulle han ... med otillbörlige och olidelige skälssord honom öfwerfallit); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 26.–27.1.1672 f. 51, 54v, Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1672 f. 107; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kruunupyyn käräjät 15.–18.10.1675 f. 304 (Erewördige Proubsten H:r Jacob Brennerus gaf tillkenna, att ifrån Wästerbotn begifwa sigh hijth till Landzohrten een hoop lööst fålck, som hafwa föga bewijss medh sigh om deras förhållande); KA mf. ES 2034 (rr 16) Kruunupyyn ylim. käräjät 20.1.1679 f. 233 (katso 1890); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 232 (Bef: Man wälbet:de Hans Graanqwist 1352 ... som ähr arfftagande effter Sahl: Probsten i Cronoby H:r Jacob Brenner). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 418, 500; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 42, 46, 47, 240, 255; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 86 passim (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #167. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 278 (nootti); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 225 (Brenner Taulu 11); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #949; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 90; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #683G, 2236H (‡), 3097D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1537>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.