Helsingin yliopisto

Tiedot

29.3.1679 Sigfrid Nircko Sigfridus Isaaci, Viburgensis 2705. Vht: Pyhtään Elimäen kappalainen Isak Nircko (Isaacus Abrahami, † 1683) ja Agneta Andersdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 29.3.1679. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679 d. 29. Mart.] Sigfridus Isaaci. Vib. [fratres.]. — Valkealan kirkkoherran apulainen, sitten kappalainen (1685). † Valkealassa 13.6.1699.

Pso: Anna Karlsdotter Ithimaeus.

Pson seur. aviomies(?): Valkealan kirkkoherra Gustaf Nehrman 4023 (yo 1694, † 1709).

Veli: Elimäen kappalainen Isak Nircko 2615 (yo 1677/78, † ~1707).

Poika: Elimäen kappalainen Karl Nircko 5075 (yo 1709, † 1731).

Lanko: Valkealan kirkkoherra Bertil Ithimaeus 3884 (yo 1692, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #142; KA mf. ES 1814 (ii 4) Valkealan käräjät 2.10.1683 f. 214 (Wäll:de H: Sigfridh Isaci ... å Kyrckioherdens i Walkeala Wyrd: och Wällärde H:r Carl Ithimæi wägnar); KA mf. ES 1815 (ii 5) Elimäen käräjät 12.–14.2.1685 f. 332 (Capellanen Wäll:de H: Sigfridus Nirko, för hwilkens frånwaran saken wed sidsta extraord: tinget studzade, war nu tillstädes och sade, att för ähn han barnet jordat, hafwer han frågat om någon orsaken till des dödh warit, då bem:te Föräldrar honom swarat och sagt: det må Gudh dömma. Sigfridus on siis toimittanut papintehtäviä myös Elimäellä); KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 29.–31.1.1691 f. 236v (H:r Sigfred Nircho Coadjutor in Valkeala); KA mf. ES 1816 (ii 8) Elimäen ja Valkealan käräjät 10.–12.10.1693 s. 12 (Cappellan i Walkiala Församblingh Wähllärde H:r Sigfredh Nirko); KA mf. ES 1816 (ii 9) Elimäen ja Valkealan käräjät 15.–17.2.1694 f. 56 (Capplans bool); KA mf. ES 1817 (ii 13) Valkealan käräjät 20.–21.10.1696 s. 545 (Det Uthlät sigh fuller Nembden och Allmogen af denne Walkiala S:n att godwilligen wille Contribuera 2 ö: Sölf:r M:t och een timber Ståck af hwart hem:n till den skadans oprättelse som Cappellan H:r Sigfredh Nirko nyligen lidit igenom Eeldzwåda i det dhe huusen som H:r Kyrckioheerden tillhörde och på Prästegårdz ägor warit opsatte olyckel: och under Gudztiensten om een Söndag opbrunnit, Men som Cappellan sigh uthlät att han eij behöfde tiggia dem om så litet så lembnes honom att sökia mehr där honom kan skie eij tör biudas något); KA mf. ES 1818 (ii 14) Valkealan käräjät 25.–26.6.1697 f. 174v; KA mf. ES 1818 (ii 16) Valkealan käräjät 17.–18.1.1698 f. 37; KA mf. ES 1819 (ii 20) Valkealan käräjät 19.1.1700 s. 28 (Uppå wyrdige och wäll:de H:r Bertil Itimæi anmodan, Blef Nembden jembte Allmogen, af denne Walkiala S:n föredragit, att såsom Caplans tiensten i denne Församblingh, och medelst däss Sahl:e Swågers wyrdige och wäll:de H:r Sigfridum Nirckos dödel:e frånfälle vacant blefwen); KA mf. ES 1842 (jj 36) Valkealan ylim. käräjät 19.1.1699 s. 428. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 21. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1930.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Nircko. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2705>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.