Helsingin yliopisto

Tiedot

7.11.1692 Bertil Ithimaeus Bartholdus Caroli, Viburgensis 3884. Vht: Valkealan kirkkoherra Karl Ithimaeus (Carolus Bartholdi, † 1702) ja Katarina Winter. Ylioppilas Tartossa 17.3.1691. Ylioppilas Turussa 7.11.1692 Ithumæus‹¿› Barthold. Vib _ 199. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1692] d. 7. Nov. Bartholdus Ithimaeus. Vib. Dorpati depos. — Apulaispappi Valkealassa, kappalainen siellä 1700, kirkkoherra 1701. † Valkealassa 30.4.1705.

Pso: 1:o N.N. († 1703); 2:o Anna Frese tämän 1. avioliitossa († 1712).

Serkku: Iitin kappalainen Karl Ithimaeus 2707 (yo 1679).

Poika: Bertil Ithimaeus U686.

Lanko: Helsingin triviaalikoulun ent. rehtori Per Nicander 2667 (yo 1678, † 1701).

Lanko: Valkealan kappalainen Sigfrid Nircko 2705 (yo 1679, † 1699).

Lanko: Iitin kirkkoherra Arvid Paulinus 3191 (yo 1684, † 1737).

Lanko: Valkealan kirkkoherra Gustaf Nehrman 4023 (yo 1694, † 1709).

Kaima: Joutsenon kirkkoherra Bertil Ithimaeus U490 († 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 99a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #263; KA valtakunnanregistratuura 20.10.1701 f. 682 (Kiörkioherde fullmacht för Barthol Ithimæus ... medelst [des faders] Carl Ithimæi friwillige afträde för des ålderdom skull, körkioherde Embetet i Walkaala Sochn uti Wijborgz Stifft kommer at blifwa ledigt), 11.7.1705 f. 247 (Körkioherde Fullmacht för Gustaf Nehrman 4023 ... medelst Carlson Itimæi dödelige frånfälle Körkioherde bestellningen wid Walkela försambling uti Wiborgs stifft är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1833 (jj 4) Valkealan käräjät 15.1.1644 f. 35v (Kyrckieheerden Wyrdige Her Bertell [Valkealan kirkkoherra Bartholdus Caroli] i Walckiala, inlade j Rätten ett framledne Arfuedh Olssons Häredz dom breff, af Dato 1564 den 5 Januarij), Valkealan käräjät 6.–7.7.1645 f. 83v (Uplystes första reesan den köpe Jorden be:d Ruisojaisen maa, som Kyrckieheerden, her Bertell, af heela Walkeala Boar köpt hafuer), Valkealan käräjät 11.–12.10.1646 f. 152v (Framkåm Kyrkieheerden i Walkiala Sochn, Wällärde H:r Bertill Carolj); KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 28.2.–3.3.1673 s. 36 (Kyrckioheerden i Walckiola H:r Carl Bartholli); KA mf. ES 1842 (jj 36) Valkealan ylim. käräjät 19.1.1699 s. 429; KA mf. ES 1784 (ee 8) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 10.–12.11.1666 f. 958 (Dett som her Carll i Itima föredrager, som skulle Christer Thomasson i Hietana hafwa Ansagt honom illa tractera och bryta hans been åf); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 8.–9.11.1670 s. 223 (Cappellan i Lappträsk H:r Carll Jttimæus beswärade sigh Supplicando huru som Artsiöö Cappellgiäld äre ganska försumeligh och motthwilligh at wid macht hålla Cappellet och Sakerstijan sampt Klockstapel begiärandes at dhe om dheras skylldigheet måtte blifwa påminte), 224 (Inlade Cappellan Carolus Bartholdi Ittimæus H:s Grefl: Excell:s höghwällborne H:r Axel Julij Delagardies bref af den 10 Julij innewarande Åhr, hwar uthinnan h:s Excell: skäncker till Prästebohl en Ängh, som nu för tijden är uthi twist emillan Rattula och Artjärffwij Lambisoo be:nd); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–11.1.1668 f. 102 (För dhen prætension som Cappellanen i Lappträsk Dn: Carolus Itimæus på Sochnens wägnar till Arfwedh Jochimsson giör, bestående Uthj några peningar för dhet ööl som försåldes ifrå A:o 1639 inn till 1642 af honom Arfwedh ... förrige Capplanen H:r Erich Michaelis), Elimäen käräjät 26.–27.9.1670 f. 268v (Sal: Pastoris H:r Israels [Israel Caroli Ithimaeus] Erfwingars förmyndare H:r Carl i Lapträsk); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 12.–14.6.1675 f. 97v (Såsom D:nus Pastor Carolus Itimæus, månde tillstå Sigh hafua acorderat medh Byggmestaren Matz I Sarfwelax att han skule Spånslå Walkeala S: Kyrckian, huar effter och Byggmestaren Sigh der hun förfogat 14 Mijhl wägh, men Kyrckioheerden eij wehlat hålla Contract, altså bepröfuer Rätten Skiäligst, att Kyrckioheerden Gifuer denne Matz Rågh 1 Tunna, och 2 D:r Kopp:r M:t Sökjandes Sitt regress, hoos Sochnemän, bäst han Gitter), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 20.6.1678 f. 142 (Kyrckioherden j Walkiala Sochn Wördige och Wällärde Hr: Carl Itimæus föredrog, huruledess Han opå Prestegårdz Ägor ib:m är sinnat låta opsättia någre Huuss såsom och allaredo der under intagit och oprödt ett Stycke Åkerland sin Hustro och Hanss Månge Små Barn till boställe och Någon Nytta effter hanss dödelige frånfälle, anhållandes här för Rätta, Rättenss tillståndh och uthi Öfrigit een laga Ransakan om dedta Hanss optagne Land skulle lända Prästebordet till något Meen och intrång); KA mf. ES 1814 (ii 4) Valkealan käräjät 14.–15.3.1681 f. 38 (Kyrckioheerden i Walkeala Wyrdige och Wäll:de H:r Carolus Bartholli), 42, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–23.8.1682 f. 120v (Dömbdes Hendrich Erichsson i Cappellby at betala effter sin Obligation af d: 25 Sept: 1678 till Kyrckioheerden i Walkiala Wyrdige och Wäll:de H:r Carl Itimæum 42 D:r K:r M:t som resterer för köpte huus af Kyrckioheerden, hwilka han på Kyrckiobacken widh Lappträsk hade upbyggia låtit, då han war Cappelan i Lappträsk, men för uthsädhet Uppå ett Dragoune Hemman, som han och då Cederade till Hendrich Erichsson ärkännes Hendrich frij effter det Cronohemman är, och borde wara widh afträdet uthan wedergälningh sått); KA mf. ES 1819 (ii 20) Valkealan käräjät 19.1.1700 s. 28 (Uppå wyrdige och wäll:de H:r Bertil Itimæi anmodan, Blef Nembden jembte Allmogen, af denne Walkiala S:n föredragit, att såsom Caplans tiensten i denne Församblingh, och medelst däss Sahl:e Swågers wyrdige och wäll:de H:r Sigfridum Nirckos dödel:e frånfälle vacant blefwen, Så affecterar han nu att Succedera bem:te sin Sahl: Swåger; Begiärar altfördenskull, att dhe wille uthlåta sigh, huruwjda och dhe skulle wara där med benögde, hwarpå hwar och een af Tingzlaget betygade ded dhe mycket gierna önskade, att bem:te H:r Bertill Itimæus, fram för någon annan kunde blif:a af höga öffwerheeten där till vocerad, hälst som han dem redan een god tijd och till största nöje bestrit med Gudztienstens förrättande härsammastädes. Blifwandes detta till ett sanferdigt och Laga bewijss Extraderat); KA mf. ES 1820 (ii 22) Valkealan käräjät 25.5.1701 s. 194 (Det lät Kyrckioheerden, här i Walckiala församblingh Ehrewyrdige och Wällärde H:r Carolus Ithimæus, medelst däs till Rätten införsände skrifwelse, af detta Dato, dem nu, här med Nembden närwarande Sochnemän, och däs församblingz ledamöter, witterl:t blifwa, att såsom han nu befinner sigh, i sin stora Ålldersom, alt mehr och mehr förswagas, så att han icke wjdare förmår förestå, denne åfwanrörde, och sig i nåder anförtrodde försambling, som han nu Uthj 29 åhrs tijd, med högsta flijt, och alles nöije, förmodar hafwa wederbörl:n skiött och förwaltat; Altfördenskull, emedan och däs eendeste K: Sohn, nu warande Capellan härsammastädes, Wyrdige och Wällärde H:r Barthollus Ithimænus, lärer icke mindre warit denne församblingh, än och honom, wed den sig anförtrodde tienst, till ett behagel:t nöge i een rund tijd; Altså är han i den ödmiuka förhoppningh, att så wjda höga Öfwerheeten, af högprjsel:n bewågenheet, skulle behaga samtyckia, till det han nu i sin lijffstijdh är sinnad att affstå, och öfwerdraga, bem:te sin kiäre Sohn sitt Kyrckioheerde Embete, så lära och dhe där till, gifwa sitt bejakande? ... där till dhe och willia i diupaste Underdånigheet hafwa honom i bästa måttan recommenderat), Valkealan käräjät 13.10.1701 s. 321; KA mf. ES 1820 (ii 24) Valkealan käräjät 5.2.1702 s. 51 (Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och Wäll:de Barthold Ithimæi anmodan); KA mf. ES 1820 (ii 26) Valkealan käräjät 21.5.1704 s. 229; KA mf. ES 1821 (ii 27) Valkealan käräjät 30.5.1705 s. 277 (Capellan här i Walckiala Församblingh Wyrdig och Wäll:De H:r Gustaff Nehrman 4023, föredrogh Rätten, att huru som Kyrckioheerden härsammastädes, Ehrewyrdige H:r Barthold Ithimæus, är nu nyl:n i dässe dagar, effter een länge Uthstådd Siwkdom, Uthj Een Sahl:e stund med döden afgången); KA mf. ES 1821 (ii 28) Valkealan käräjät 8.10.1706 s. 368 (Dett wart fuller Fordom Sahl: Kyrkioh:s Enkia här i Walkiala Sochn Ehreborne och Dygdesamme Matrona Chatarina Winter sinnadh att medelst däss laga Fullmächtige Mons:r Johan Biörklund låta för denne gång tilltala hennes Sohna Enkia men nu warande H: Regementz Skrif:n Niels Abrahamss:s (katso 4906) Käräste Dygdesamme Matrona Anna Frese ang:de dett hon skall willia undandraga sig att ehrläggia och åtherbetala till henne dhe 60 Rigz Dahl:r som hon undsatt sin sahl: Sohn Kyrkioh:n Ehrewyrdige H: Bartoldh Ithimæo med mehra som däss inlagde Skrifft innehåll:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 37; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1231. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 377, 381; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 106.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Ithimaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3884>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ithumæus [Ithimæus], Barthold. Vib. p. 199 || Vib. 293: 7.11.1692. Son (sonson?) af Carol. Bartholdi Padasjokensis, kh i Ithima l. Ithis (omkr. 1620), hvars efterkommande kallade sig Ithimæus. En Barth. Ithimæus skolkollega i Viborg 1696, kh i Joutseno 1703, död 1709 (enl. Akiander denne). En Barth. Caroli Ithimæus kpl 1701, kh 1703 i Valkeala, död 1705.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.