Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Jeremias Argillander Jeremias Johannis, Nycarlebyensis 2715. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Kuopiossa Johan Ivarsson Argillander ja Brita Samuelsdotter Paldanius. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Argillander] Jeremias Nycarleb _ 140. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Jeremias Argillander. NyCarlebyensis. — Apulaispappi Vehkalahdella. Vehkalahden kappalainen 1693. † hukkui Vehkalahdella 28.4.1706.

Pso: 1:o ~1693 Anna Ithimaeus tämän 2. avioliitossa; 2:o Maria Kempe (jäi leskeksi).

Veli: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Tyttärenpoika(?): Haminan kaupunginsihteeri Elias Qvist 8774 (yo 1768, † 1794).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #268; KA valtakunnanregistratuura 15.2.1693 f. 111 (Kyrkioheerde fullmackt för Jacob Baijelius (vertaa 2183) ... såsom Biörkö försambling uthi Wijborgs Stifft förmedelst Kyrkioheerdens Johan Buscheri dödelige afgång är kommen att blifwa ledig, Och Oss till dess ersättiande för dess wackra Studier ock skickelige förde lefwerne und. recommenderas och föreslåås Capellan i Wekelax Wällärde Jacob Paijelinus; Altså hafwe Wij där till i nåder samtyckt, constituerandes här med i krafft af detta wårt öpne bref honom Jacobum Paijelinum att wara Kyrkioheerde i Biörkö försambling i den afledne Buscheri ställe); KA mf. ES 1816 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.7.1693 f. 657v (Een dehl af Weckelax Sochns Allmoge och Gemene Man, som nu tillstädes woro, inlade i Rätten een Skrift, så som af samptl: Allmogen underskrefwen, der utj dhe Vocera fordom Kyrkioherdens her sammestädes Son H:r Johan Hermigier U492 till Caplans tiensten her i församblingen utj Sal: H:r Jacob Pajalini ställe, endest och enkannerl:n af Orsak, att bem:te H:r Johans förfäder, såsom Probsten H:r Matthias Jacobi och ber:de dess Fader, skola medh beröm till förende förestådt denne Försambling, Och att denne H:r Johan wore således igenom Arfzrätt der till närmare, än Coadjutoren H:r Jeremias Argilander, som någon tijdh hersammestädes arbetat haf:r, Anhållandes om ett laga bewijss opå ber:de deras eenhällelige Vocation och begieran; Men Der emot så proponerade Kyrkioherden her i Sochnen H:r Nils Bark, att 1:o ett Präste Embete icke kan fåås igenom Arfz Rätt, uthan så som 2:o Coadjutoren H:r Jeremias Argilander är äldre Präst, och jemwäl af bettre Studier än H: Johan som är Nyl: Ordinerad, och een Ung Person, 3:o haar Argilander opwachtat een tijdh församblingen och giort sigh meriterad, torde och 4:o den förre Caplans Enckia, blifwa igenom honom, så frampt han komme till Successionen, hulpen och oprättad, efter som han är än Ogift, 5:o hafwa dhe förnembste her i Sochnen så som Lagman Högwelborne H:r Johan Creutz och andre jempte Staden Veckelax som sielfwa vocations Skriften wijdare uthwijsar, åstundat Argilander till Caplan, och gifwit honom dess samtyckie); KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–6.2.1694 f. 27v; KA mf. ES 1817 (ii 13) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.11.1696 s. 624; KA mf. ES 1819 (ii 18) Vehkalahden ja Kymin käräjät 26.–27.1.1699 s. 270 (Uppå Cappellans Wyrdigh och Wällärde herr Jeremias Argillanders anhållan, blef allmogen af denne Weckelax församblingh, förehållit, att såssom Caplans boolet, är nu blefwit förendrat, Så att ett hem:n i Sandebyy, är nu i stellet för det i Bamböle till Caplans bohl anslagit, så emedan han därsammastädes Nembl:n i Sandbyy, redan för detta hafft, som han och än där äger sina egna huus, och een nästan fullbygd gård, så begiärar han att weeta, huru allmogen willia effter föregången wärderingh betala honom samma huus, så kunde dhe nu och framdeles blifwa, för samma Capplans bohl orörde, och Sochnen tillhörige); KA mf. ES 1820 (ii 22) Vehkalahden ja Kymin käräjät 7.2.1701 s. 124 (Coadjutoren Wyrdige H:r Johannes Hermigier förekom, och uppå sin Syster dotters Jungfru Agneta Pajalins wägnar föredrog Rätten, huru som han wore föranlåten, lagl:n att sökia, Capellan Wyrdige och Wäll:de H:r Jeremias Argilander för det han skall willia wägra och förhålla henne, däss hoos honom innestående arff, effter hennes Sahl:e Fader fordom Capellan Wyrdig och Wällärde H:r Jacob Pajalinus, hwars Successor Matrimonii är bem:te H:r Argilander ... hennes Moders ägendom då Sahl:e H:r Jacob trädde i andra giftet, med hans Nl:n Argilanders förra Sahl:e hustru Anna Ithimæa ... ingen afwittring är skiedder, hwarcken då Sahl:e H:r Jacob trädde i andra gifftet, eij heller då han Argillander giffte sigh med Sahl:e H:r Jacobs Enckia, warandes nu trenne kullar inne med honom), Vehkalahden ja Kymin käräjät 14.5.1701 s. 165; KA mf. ES 1820 (ii 24) Vehkalahden ja Kymin käräjät 19.2.1702 s. 102; KA mf. ES 1820 (ii 26) Vehkalahden käräjät 4.2.1704 s. 110 (arffskifte emellan Capellan härsammastädes Wyrdige och Wäll:de H:r Jeremias Argillander och däss Stiuffbarn af förre kullorne är wordet förrättat), Vehkalahden käräjät 30.–31.5.1704 s. 289; KA mf. ES 1820 (ii 27) Vehkalahden käräjät 5.1.1705 s. 15 (Uppå Capellans Wyrdige och Wällärde H:r Jeremiæ Argillandri anmodan, blef framdeles till effterrättelse tagit ad notam, att emedan dhe husen, som han förtijden innehafwer och åboer, äre wedh det nyl:n skiedde arfskiffte eller afwittring, emellan honom, och däss barn af förra gifftet, Observerade effter det wärde, som dhe tillförena skohla finnas wara på Församblingens wägnar, som samma huus för Caplans bohls huus åtagit sig att inlösa, wärderade som är 300 D:r K:m:t); KA mf. ES 1821 (ii 28) Vehkalahden käräjät 9.5.1706 s. 144 (Capellans Tiänsten härsammastädes är igenom Capellan Wyrdige och Wäll:de H:r Jeremias Argilandri dödelige frånfälle blefwen vacant), 148 (Uppå Sahl:e Capellan H: Jeremias Argilandri Enkias Dygdesame Matrona Maria Kempes wägnar blef af Rådman här i Staden Wähl: Hindrich Jordansson Een hennes Skrifft insinuerat, hwarmedelst hon mycket beklagel:n gifwer Rätten tillkänna, hurusom henne är nyligen träffat dhe Twenne Altförstora Olyckor, som dett och är nogsampt bekant att sedan hennes Sahl: Man bem:te H: Capellan d: 28 sidstl:ne Aprill olyckel:n omkom då han medh Een Båth skulle föra bootleeden Uthe för Mullin Kåski Strömmen; Så är och straxt där effter händt att hela gården d: 2 därpå fölliande Maij så olyckel:n afbrunnit, att inga flere huus, sampt deras boo och bohagh qwarblif:t, än allenast een gl: Boda och Ett lijtet gl: Baadpört. ... hon medh sina många Små barn är nu på så kårt tijdh råkat i så högdt beklageligt tillståndh ... af hwart hem:n här i Sochn godwilligen åtaga sigh att gifwa henne såssom i Brandstodz hielp 8 ö: S:m:t eller däss wärde i annat), Pyhtään käräjät 17.5.1706 s. 180; KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 17.11.1690 (Hendrich Mårtensson leth första gången upbiuda Paijala Thomas gårdh som han sig den 6 Aug: 1689 af Mattias Paijalinus tillhandlat för 90 d: k:m:t och war ingen som dher emot hade at seija). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXIX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #268. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 132; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 68 (Argillander Taulu 15); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5916 (1719, leski?), 6633 (1710, 2 lasta?), 6673 (1711, leski?); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2576.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jeremias Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2715>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.