Helsingin yliopisto

Tiedot

11.6.1672 Per Fabricius (Fabritius) Petrus Petri, Savitaipalensis 2183. Vht: Savitaipaleen kirkkoherra Per Fabricius (Petrus Laurentii, † 1670) ja Brita Mattsdotter Hermigier tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 11.6.1672. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672 d. 11. Junii] Petrus Petri Fabricius. Savitaipal. — Viipurin Siikaniemen kappalainen 1679, Muolaan 1682. Koiviston kirkkoherra 1694. Elossa 1707. † luult. 1711.

Pso: 1:o Kirstin Falck(?) († 1699); 2:o Katarina Elisabet Lilliesköld († 1746).

Isäpuoli: Savitaipaleen kirkkoherra Mikael Heintzius 2070 (yo 1670, † 1718).

Setä(?): Lars Fabricius U179.

Serkku: Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679).

Vävy: Puumalan kirkkoherra Henrik Salmenius 5233 (yo 1713, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #93; KA valtakunnanregistratuura 3.8.1672 f. 310 (Till Biskopen i Wijborgh, remissorial för en Präst änkia etc. ... Hoos Oss hafwer Troo Vndersåthe och Biskop, denne hustro Brita Mattzdotter framlidne pastoris i Safrituipall Enkia vnderdånigst beklageligen andragit, at hon medh många små barn, sitter i fattigdomb heelt förblåttat, och alldeles huuswill, när hon uthur Prästegården flyttia måste; berättandes der hooss, att hennes Sahl. Mans Fader, hafwer warit den första pastor i bem:te Sochn ...), 13.6.1693 f. 330 (Kiörkioherde Fullmackt för Petter Fabritius ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, at såsom Biörköö Pastorat, förmedelst Kiörkioherdens därsammastädes Jacob Paijelini (vertaa 2715) dödelige afgång är kommit at blifwa ledigt, ock oss till dess ersättiande, för dess wackre Studier och skickelige lefwerne underdånigst recommenderas och föreslås Capellan i Måla Sokn, wällärde Pehr Fabritius; altså hafwe Wij där till i nåder samtyckt), 24.5.1694 f. 363 (Til biskop Doct. Pär Bånge U182 at inkomma med sin Förklahring, angående en försummad inventering wid Biörckö pastorat ... I Varden uthur inneliggiande Afskrifft med mehra seendes, hwad hoos Oss Landzhöfding Lindhielm underdånigst berättar, ang. Biörckö pastorat, hwartil en Capellan ifrån Måhla Sockn Fabritius benämbd af Eder nyligen skal wara förordnad, uthan at däröfwer någon Wår Fullmacht är blefwen upwijst, eller och bemälte Landzhöfding af Consistorio effter wår Förordning, därom någon communication undfädt, hwarigenom är händt, at Prästegården för Enkians afträde ock boortreesa intet har kunnat blifwa henne ifrån inventerad til Successoren), 12.7.1694 f. 423 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Pehr Fabritio i Biörcköö Sochn ... förmedelst Kyrkioherdens i Biörköö Sockn och Wiborgz Stifft H:r Johan Buscheri dödelige afgång, des förträdde Kyrkioherde Beställning är kommen att blifwa vacant och ledig), 12.7.1694 f. 428 (Till Landzhöfdingen Lindhielm att inkomma med sin Förklaring angående Biörcköö Pastorat); KA mf. ES 1833 (jj 4) Taipalsaaren käräjät 20.7.1649 f. 254v (Cappelan H:r Peer i Safwitaipall fälltes för Andre Stembningz försittiande), Taipalsaaren käräjät 22.4.1650 f. 1 (Framträdde Cappellan H:r Petrus Laurentij Ifrån Safwitaipall, Och Inladhe sijn Supplication, Aff Innehåldh, att han haffwer Anno 1644 Ingååt ett Contract Medh Sahl: Capiten Erich Michellssons Enckia hustro Anna Schmidt, Om 1/12 Skatt Crono Jordh, som han Laghligen hafwer aff Ödhe Uptagedt ...); KA mf. ES 1834 (jj 6) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 17.–18.6.1653 f. 393, 394v (Efftersåsom fordom Capiteins Sal: Erich Michelssons änckia Hustru Anna, Kyrckieheerden i Safwi Taipall Her Larss [Savitaipaleen kirkkoherra Laurentius Petri, yo Uppsalassa 22.2.1609, † 1657/58] och Karhula boer twista om någre Råår); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.9.1654 f. 127v (Efftersåsom Kyrckieheerden i Safwi Taipal Wällärde Her Larss otilbörligen sigh steldte in för Rätta, och man medh all skiäl hade kunnadt honom saakfella, doch denne gång för hans ålderdoms swagheet förskones, medh förordh, att han sådant eij een annan gång öfwar), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 24.–25.1.1656 f. 249v (Emedan som Cappellanen i Safwi Taipall Wällärde Her Peer Laurentj för någre åhr sedan hade uptagit ett ödes hemman 1/6 deel skatt, och effter H: G: N:s Högwälborne Her Peder Brahes Resolution skulle niutha 6 åhrs frijheet, och derföre uptagit i den mehningh att niutha effter privilegierne till Cappellans bool, Men emedan han är boendes på ett annat hemman, Altså eij förmåt bruka ödes jorden, uthj 3 åhrs tijdh icke een Cappa derpå uthsådt ... Så emedan han sigh beklagar, dedt han eij samma hemman kan förestå; Altså nu Lagligen upsagt), Ylim. käräjät ja tutkinta Viipurin linnassa 6.3.1658 f. 370 (Angående det hoordoms rychtet som förra Capit: wälb: Anders Lindersson [Skoo], medh een gift Quinna ähr kommen uthj ... Först, emedan den beskyltte Quinnan widh nampn Marina Lars dåtter, Kyrckioheerdens i Safwintaipall H:r Larsses echta dåtter och sedermehr wälb:ge Lars Schalms Laggiffte hustru, nu icke war tillstedes ...), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.10.1658 f. 501v (Kyrkioherden i Safwitaipall H:r Peer Laurentj), 505 (Förrige Kyrkieherdens i Safwitaipall Sahl: H:r Laurentij Enkia h: Kirstin Larsdåtter); KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 7 (Kyrkioherdens hemmans Lawikala råer); KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.3.1667 s. 18 (Kyrkioherden H:r Petrus Laurentij föredrogh, att Cappellanen H:r Johan Matthiæ [Montanus] haf:r fält ett Swedie oppå Prästegårdz ägorne öf:r Råerne); KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–28.2.1673 s. 5 (Då instälte sig en löös dräng Mårten Larsson, förrige Pastoris i Safwitaipale Sochn H: Laurentij Petrij Sohn, och inlade nu warande Kyrkioheerdens i ber:de Safwitaipale Sochn Wällärde H: Johan Montanj Skrifft hwaruthi han recommenderer honom, som hafwer i Lönskeläger afladt 4 barn med en löös Kohna Elin Påhls dotter, och i medler tijdh skall åthskillige reesor hafwa anbudit sig till wixel, men icke blifwit där till dimmitterader, för än dhe för werdzlig rätt warit hade, att få Uthslag i Häradzrätten och sedan komma till Församblingen), 7 (Mårtens broder H: Per Laurentij, som då war efter sin fader Kyrkioheerde i Safwitaipale ... den ofwanber:de Kyrkioherdens H: Petri Laurentij Sohn Petrus Petri Swarade); KA mf. ES 1838 (jj 19) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 19.–21.2.1674 s. 9; KA mf. ES 1838 (jj 20) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 4.–6.2.1675 s. 5 (Då framträdde Cappellan:n i Safwitaipale Sochn H:r Michaël 2070 och kärde till sinn Hustrus Swärsohn Befallningzman Gabriel Stårk); KA mf. ES 1839 (jj 24) Äyräpään kihlakunnan käräjät 27.–28.2.1684 s. 249 (Drengen hoos Cappellanen H:r Pehr Fabricium, Pär benämbd), Äyräpään kihlakunnan käräjät 28.–30.5.1684 s. 262, 264; KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1685 s. 473 (Sedan inlade Cappellanen j Måhla Sochn, Wähllärde H:r Pehr Fabricius, een Opsatz på dhe bekåstningar, som han till Cappellans Bohletz i Oijala bebyggiande anlagdt hade, Anhållandes att blifwa till betallningen af sådant förhulpen), Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.–16.9.1686 s. 43 (Sedann angaf Cappelanen i Måhla Sochn, H:r Peer Fabritius, huru såssom Mårthen Wanhain, el:r Pakoin, i Kändämälä, hadhe förwidt sin Granne Cnuth Tapoin Trulldom och förgierningh), Äyräpään kihlakunnan käräjät 22.–24.11.1687 s. 248; KA mf. ES 1839 (jj 26) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1688 s. 45 (Ådren och bååtleeden i Kusabäck), 46, Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–22.11.1688 s. 85, 100 (Oppå Cappellanens Wällärde H:r Pehr Fabritij klagan, att han i heela 7 Åhrs tijdh, medan han här i Församblingen tient, ingen den ringaste rättigheet, af Jacob Wirolain i Karhula åthnutit), Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–7.2.1689 s. 353 (Cappellanen Wällärde H:r Pehr Fabritzius med des Swåger Corporalen Jören Jörenson hwilken han sitt optagne Dragoun hemman i Harfwolaby Opdragit), Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.6.1689 s. 373 (Cappellanens H:r Per Fabritij å des Cappellans Bohls wägnar i Passila); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 11.–13.3.1690 s. 286 (Sedan androgh Cappellanen här I Måhla Sochn, Wördige och Wällärde H:r Pehr Fabritzius, huru såsom han, hoos högwördige H:r Biskoppen, och fleere wederbörander, stode I Consideration till det nylig:ne ledig blefne Pastorat, I Nykyrckio Sochn, Och före höllt dy Nembden och fleere närwarande Sochne Männ hwadh dhe så wijda tyckia skulle? Då icke allenast Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Aron Roselius, medh Nembden I ber:de Måhla Sochn, betygade allt särdeles godt, om H:r Fabritzij skickeligheet och Gåfwor I sielfwe Embetes för rättande, och der iembte Ett Ostraffeligit lefwerne I dhe 10 Åhrs tijdh, han denne Måhla Sochn betiänt); KA mf. ES 1840 (jj 28) Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 195 (Öfwersågz dhen Supplication som Heinijocki boerne d: 4 Septemb: sidstledne hoos H:r Biskopen i Wiborg, högwördige P: Bånge hafwa insinuerat, des medelst dhe begära att fåå bygga sig ett Capell, doch med Moderkyrckians tillhielp, och därwed underhålla een särdeles Predikant ... Altså begärade Capellanen Wyrdige och Wällärde H:r Pähr Fabritius så uppå Kyrckioheerdens härsammastädes som sine egne wägnar, att öfwer näst upnämbde Beswär lagl:n kunde inqvireras, hwarpå Heinijocki boer blefwo förekallade och tillsporde: Hwem deras Suppliqve skrifwit och conciperat? Dhe swarade Capellanen i Wiborg H:r Jöran Nigræus 2533 hafwa ihoopsatt samma Skrifft för dhem); KA mf. ES 1840 (jj 29) Koiviston käräjät 17.–19.3.1696 s. 43 (Angaf Pastor Loci Ehrewördige och Wähllährde H:r Pähr Fabritius een af sine Åhörare Jöran Jöransson Illmast ben:d ifrån Maxlax Byy, för dhet han kommit nästweekne Pauli Omwendelsse dagh mycket drucken i Kyrckian), 45 (Bänckedehlningen, som Pastor effter befallningh skolat nyl: här i Sochnekyrckian wärkställa), 55, 61; KA mf. ES 1841 (jj 29) Koiviston käräjät 27.–30.10.1696 s. 181 (Wijste Pastor Loci, Ehrewördige och Wähllärde H:r Pähr Fabritius opp dhen honom in Novembri 1694 gifne Inrymbningz Zedel på 1/6 Sk: Bertill Sylwesterssons Ödhelembnade hemman uti Ingerdilä By här i Biörköö S:n, att skatta derföre); KA mf. ES 1841 (jj 34) Koiviston käräjät 8.–10.2.1698 s. 51, 61 (Inställte sigh fuller Capellanen ifrån Kuolemajärwi H:r Hindr: Elimæus, dhen Pastor Loci H:r Pähr Fabritius låtit stämma till detta Tingh för något Ingreep, i dhet han för sin Privat Gälld een Stack höö med egen hand affördt); KA mf. ES 1841 (jj 36) Koiviston käräjät 9.–10.2.1699 s. 33; KA mf. ES 1842 (jj 36) Muolaan käräjät 2.–3.6.1699 s. 216 (någon qwarlembnadt Sädh uppå Cappellans bohlet Åjala och H:r Fabricius nu prætenderar, katso 2764), Muolaan käräjät 2.–4.11.1699 s. 329; KA mf. ES 1842 (jj 38) Koiviston käräjät 7.–8.2.1700 s. 13 (Uppå Kyrkioherdens Ehrewördige och Wählärde Petrii Fabricii anhållande, blef samptel: Allmogen och närwarande Tingzlaget tillsagde, att eij hädan effter nedersättia någre Lijk uppå Sinisari Öö, widh dett straff, som Kongl: Kyrkiolagen derutinnan förmåhr), Koiviston käräjät 28.–29.5.1700 s. 85; KA mf. ES 1842 (jj 41) Koiviston käräjät 9.–10.10.1702 s. 154 (Såssom Crono Befallningzman Wählbetrodde Johan Weckström förmedelst des inrymningz skrifft af d: 12 Julii 1701, effterlåtit Kyrckioherden Ehrewördige och Wählärde H:r Petrus Fabricius att opptaga 1/6 Skatt i Eistilä byy och Biörköö Sochn, som Hindrich Peersson förr Åbodt, men för des fattigdoom uthj dhe swåra Åhren måst Öde Lemna, Altså Anhåller Kyrckioherden att om bem:te Hemmans beskaffenheet Lagl:n Ransaakas måtte, uppå dhet han hoos Höga Öfwerheeten om någon Frijheet, een Ödmiuck Ansöckningh giöra kunde); KA mf. ES 1843 (jj 46) Ruokolahden käräjät 19.–20.9.1707 s. 211 (Twisten emell:n Framledne Munsterskrif:n Petter Stårckz qwarlåtne Enckia Hustru Catharina Strandenia, och des Swåger Gabriel Stårck), Koiviston käräjät 8.–9.10.1707 s. 227 (Lensman Hans Brodde anklagade nu för Rätta drängen Jöran Sigfredss: if:n Käskisarj, som belägrat een Regementz Prophosses Hustru Brijta ben:dh, under den tijd hon tient för Amma hoos Kyrckioherden H:r Pähr Fabricius, men sedermehra begifwit sigh if:n landet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 134 (XXXII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 346; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 195 (1.10.1699, Pastoris i Biörcköö H:r Pehr Fabritij Hustru begr. der sammastädes. För Klädes bårtäcket J. R. C. 1:); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 14. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 97; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 47, 432; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 416 (Fabricius Taulu 3); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 109.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2183>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.