Helsingin yliopisto

Tiedot

12.8.1679 Jakob Henriksson Jacobus Henrici, Narvensis 2751. Vht: Iivananlinnan komentaja, majuri Henrik Hansson († 1691/92) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 12.8.1679. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 12. Aug: Jacobus Henrici. Narvens. — Lääninviskaali 1688. Kaprion läänin vt. kihlakunnantuomari 1700. † 1700/01.

Pso: (jo 1696) Kristina Larsdotter Lind (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #148; HYKA TAA Hc, Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat s. 26–64 (1684); Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1700:752 (Porteus, Anna Maria g.m. Lind, Lars Bertilsson, major Narva, katso 1521); KA mf. ES 1808 (hh 4) Kaprion läänin yläosan käräjät 16.–22.2.1687 f. 18 (Her Majoren Edel och Manhafftig Hinrich Hanson, lät genom sin Son Mons:r Jacob Hinrichson, anhålla, at Sal: H:r Öfwerstens och Commendantens Wälb:ne Frantz von Knorringz Arfwingar tilhörige panter, som Sal: H:r Öfwersten hoos Stadz Majoren Edel och Manhafftig Jacob Klander, pantsatt, nu tridie gången Lagl: opbiudas måtte), 30 (Länssmannen Michel Bartz klagade på Ämbetes wägnar öf:r Köpmannen här i Capurie Mårten Struch, angående Juulfredz brått emot Jacobum Henrici); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 27.2.–3.3.1688 f. 35 (Oppå H:r Häradzhöfdingen Wälb:gh Philip Magnus Rosenlindtz 1766 wägnar, giorde Notarien Wälb:de Johan Dubbe Rättenom tackseijelse, för uthgången Citation til Mons:r Jacob Hinrichson, angående injuricuse ord utj dess skrifwelse, af hwilka Häradzhöfdingen sig graverad finner), Kaprion läänin ylim. käräjät 28.–29.5.1688 f. 127 (Landt-Fischalen Wälb:de Jacob Hinrichson), 130v, 145, Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.7.1688 f. 161v, 168v (Häradzhöfdingen Wälb: Philip Magnus Rosenlindt inlade i Rätten twenne af nu warande Landt-Fischalen Wälb:de Jacob Hinrichson, honom tilskrefne bref af d: 21 Octob: och 20 Decemb: 1687, föregifwandes sig deruthinnan til sin ähra, stånd och existimation injurierat wara ... Fischalens Fader H:r Majoren Hinrich Hansson), 176; KA mf. ES 1809 (hh 6) Pähkinälinnan läänin ylim. käräjät 26.2.1689 f. 7v (Häradzrättens Sententz och doom utj Saken emellan Landz-Fischalen Wälb:de Jacob Hinrichson ratione officij Kärande, emot Leutnanten Edel och Manhafftig Michel Elgfooth, katso 2837), Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Förmyndare ... H: Major Hinrich Hansson sampt Förwaltaren [Erich] Dyster för Sal: Hoppmannens [Wälb:de Johan Munks] begge kullers fäderne, katso 3864), 56 (Landt-Fischalen Wälb:de Jacob Hinrichson continuerade sin för detta så wäl emoot Kööpmannen Mårthen Struk, som Arrendatoren Fredrich Kramer, anstälte klaga), Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–21.7.1689 f. 197v, 199v (Abraham Persson, för detta Krögare uti H: Major Henrich Hanssons pante godz Raikowa, klagade öfwer bem:te Majoren ... H: Majoren Henrich Hansson Arrendator öfwer Cronogodzet Raikowa); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 5v (H: Majoren Edell och Manhafftig Hendrich Hanssons Son, Gouvernamentz Fiscalen Wählb:de Jacob Hendrichsson, inlade Pante brefwet öf:r Antosa Godz, bestående af 3 5/6 obzer, som bem:te hans Fader A:o 1677 sig tillpantat men sedermehra A:o 1682 emoth Raikowa Godz af 4 2/15 obzer afstådt), 39v (Landz Fiscalen Wählb:de Jacob Henrichsson); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 225v (Commissarien Wählb:de Anders Michellson inlade een Räckning dess medelst fordrandes af Majoren Edell och Manhafftig Hendrich Hansson 1588 D:r 7 ö: S:m:t, härrörande uthaf åthskillige Lefwereringar, som Commissarien berättar sig ifrå A:o 1674, och sedan tijd effter annan åth H:r Majoren giordt hafwa ... Majorens Son Landtz Fiscalen Wählb:de Jacob Hindrichsson framtedde sin Fullmacht af bem:te dess Fader ... Commissariens dotters Jungf: Barbaras kåsthålld ... Wijdare ingaf bem:te Landz Fiscal å sin Moders Fru Majorskans wägnar een Specification på dhe saaker, bem:te Fru Majorska af Commissariens förre hustru, hennes Syster, emottagit ... Commissarien begärte deremoot att förtecknas, dett hans hustru fördt alle dess skriffter till bem:te Majoren, som war hennes Systerman, hwarest hoon dem i 5 Åhrs tijd hållit); KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–20.2.1692 f. 18 (Landz Fiscalen Wählbetrodde Jacob Hinrichson föredrog rätten, huru såsom nu warande Amptmannen på Capurie Johan Andersson för detta warit Fiscalens Sahl: Faders Amptman på Pernispää i Jahmo lähn), 42–53 (För detta Mantahls Commissarien Wälb:de Anders Michelson inlade sidste häradzrättens afskied aff d: 15 Aug: 1691 berättandes det han till föllie deraf fuller sökt medh Majoren Edell och Manhafftigh Henrich Hanson /: som för någon tijdh aflijdit :/ om dehls illiqvide prætensioner richtigheet träffa, men Sahl: Majoren honom allenast swarat, det han sin Son Landz Fiscalen Wälb:de Jacoh Hinrichson saken under hender gifwit, beklagandes sigh Commissarien att Landz Fiscalen honom allenast uppehålla och i wijdlyfftigheet bringa sökte, badh fördenskull att Rätten des skiähl uptaga och dem åthskillia wille ... 5:o wore af Commissariens Sub Sig: C et D producerade och af Landz Fiscalen Sub Lit: B et C allegerade documenter nogsampt att see, det Fiscalens Fader af ingen gäldh wetat, uthan den som i framtijden till Fiscalens Studiers idkande giöras kunde; 6:o hade Commissarien intet hafft af nöden att uthhändiga een assignation på samme Arrende till Garasim Conratiof uppå 100 D:R K:m:t Sub Lit: E den Fiscalens Broder Johan i Stockholm skolat upburit ... berättade Commissarien att Sahl: Majoren i Räckningen Sub Num: 2 affördh 30 st: 6 D:rs plåtar, hwilka hoos Majorens Præceptor wore deponerade ... Sahl: Majorens Barns Præceptor Bagenmuhl), Kaprion läänin yläosan käräjät 11.–16.7.1692 f. 154v (Landz Fiscalen Wälb:de Jacob Henrichson inlade sidste Häradzrättens resolution i saaken contra Mantahls Commissarien Wähl:t Anders Michelson, angående Liskowa Arrende och Commissariens dotters Jungf: Barbaras kåsthåldh ... d: 14 inlade Landz Fiscalen åfw:de H: Johan Tollengreens skrifftl: attest, innehållande det Sahl: Majoren den tijdh Fiscalen i Åbo Studerat desse ordh på Raikova fält, Min Son skrijfwer migh till om p:g:r, iagh wille gärna hielpa honom, om Jagh allenast finge af min Swåger Anders Michelson p:g:r på Liskova arrende), 169 (För detta Mantahls Commissarien Wälb:de Anders Michelson berättade det han fuller allareda een godh dehl saker af dem hans Sahl: käreste hoos sin Syster Fru Majorskan dygdesamme Dorothea Dorea i förwahrning nedsatt ... Landz Fiscalen Wäl:t Jacob Hinrichson reserverade sigh å sin käre Moders wägnar actionen emoth Commissarien ang:de Nyklarne), Kaprion läänin alaosan käräjät 18.–23.7.1692 f. 201 (Landz Fiscalen Wälb: Jacoh Hinrichson i Podubia Godzetz wägnar jämpte Förlähningz hafwanden); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.7.1693 s. 388 (Landz Fiscalen Wälb.de Jacob Henrichson kom för Rätta och begiärte Rätten wille uti Twistigheeten emell: dess pantte by Raikowa och Befallningzmannens Erich Sigfridsons Enckias pantteby Muiskala som wed Synegången blifwit till detta Ting upskuten, nu mehra att ändtel:t uthslag gifwa. Leutenanten Edell och Manhafftig Christ:n Tollengreen (katso 2840) å dess Systers Befallningzmanskans dygdesamma hustru Anna Pährsdåtters wegnar), 418; KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin alaosan käräjät 20.–28.8.1694 s. 219; KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin alaosan käräjät 4.–9.2.1695 s. 193 (katso 1564), Kaprion läänin alaosan käräjät 25.–29.6.1695 s. 344; KA mf. ES 1811 (hh 13) Kupanitsan käräjät 29.2.–3.3.1696 s. 278 (Landz Fiscalen Wälb:de Jacob Hindrichsson på sin Swärfaders Stadz Majorens Edell och Manhafftigh Lars Bertillssons wägnar), Soikkolan ja Kattilan käräjät 25.–26.6.1696 s. 427, Hevaan ja Globitsan käräjät 27.6.1696 s. 456 (Landz Fiscalen Wälb:de Jacob Hindrichsson på sin K: Moders wägnar ... Fru Majorskan på Raikowa); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 417, Soikkolan ja Kattilan käräjät 10.–12.6.1697 s. 468 (Raikova); KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 3.–7.2.1698 s. 58 (Landz Fiscalen Wälbe:de Jacob Hindrichson anklagade samptelige Böndren af Iwanoffski by, att dhe sidstledne Kynderssmässo dagen under Gudz tiensten till Skogn farit att hugga weedh, hafwandes han sielf 2:ne hästar funnit widh wägen, då han hijt till Caporie till Swänska Gudztiensten reesa skulle), 80–100 (Studenten Mons:r Gustaf Adam Munck 4033 befullmächtigat af Stadz Majoren Edell och Manhafftig Lars Bertillson Lindh, framkom tillijka medh Amptman Lars Jönsson Järn, föreställandes Amptman Järn 1:o hwarföre han icke ährligen medh sine räckningar inkommit ...), Soikkolan ja Kattilan käräjät 3.–4.6.1698 s. 634 (Rådhmannen och Casseuren Wählachtadh Alexander Ekholm kärde till Sahl: Majorens Hindrich Hansons Enckiefru dygdesamme Dorothea Durea (vertaa U251) det hon af dess antecessoris Matrimonii frambledne Inspectorens Sahl: Jöran Fors Amptman på Nesnowa Magnus Ivansson A:o 1695 om hösten till Lähns tagit 7 tunnor Hafra och 4 t:r Rågh ... Landz Fiscalen Wälbe:de Jacob Hindrichson uppå sin Fru Stiuf Moders Majorskans wegnar Exciperade); KA mf. ES 1812 (hh 16) Kattilan ja Soikkolan käräjät 13.–14.1.1699 s. 96; KA mf. ES 1812 (hh 17) Vuoden 1700 tuomiokirjan lopussa s. 592 (Föregående Protocoll wara lijka lydande medh dett Concept som min Vicarius framledne Landz Fiscalen Sahl: Jacob Hindrichsson medh egen Hand fördt och effter sigh lembnat som migh widh min Hemkomst tillstält blef, betygar medh Häradz Signeter sampt mitt Nampns och Signeter undersättiande Narfven d: 26 Februarii Åhr 1703. And: Porteus. Häradz Höfdingen 3150); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion ja Unaditsan käräjät 2.–3.6.1702 s. 53 (Advocaten Mons:r Mårten Ranck 3643 befullmechtigadh af Sahl: Landz Fiscalens Jacob Hindrichssons Enckia kärde till Arrendatoren på Caibala Wälbe:de Mårten Erichsson Eenberg (katso U542) att han af Sahl: Landz Fiscalen widh dett fijenden i Landet inföll och dhe sigh öf:r till Finlandh retirerade tagit 2:ne Låddior tillähns att öfwer föra sine Saaker till Biörcköö; hwilcka honom sedan icke blifwit restituerade, Anhåller dy att samme Låddior effter dett wärde som dhe då kunnat gälla, medh all der af flytande skada och Rättegångz omkåstnadh måtte refunderas effter som Arrendatoren sigh eij welat der till beqwäma då han i godo derom ansökt blifwit; på Arrendatorens wägnar infan sigh Mons:r Aron Nycopensis tillståendes wähl att Arrendatoren Låddiorne bekommit, men dem för 30 D:r K:m:t frachtat, påståendes dem blifwit till Biörköö förde och icke öf:r een fierndels mijhl if:n den Ort der Sahl: Landz Fiscalen sigh uppehållit; effter som dhe, för motwäder eij kunnat skaffa dem Fiscalen till handa igen; menandes att Fiscalen ålegat, att sielf draga försorg för samme Låddior), 79 (Advocaten Mons:r Mårten Ranck påminte på Landz Fiscalens Enckias Christina Linds wägnar att han nu till Tingetz Sluth wäntat effter hennes wederpart Jeremei Martinoff i Climitina By, hwilcken hon låtit Skrifftel: Stemma för Rätta Angående dhe Saaker som Sahl: Landz Fiscalen widh dess Flycht, utj Jorden widh Raikova nedgräfwit, men han uptagit och sigh tillwällat), Kattilan ja Soikkolan käräjät 4.–5.6.1702 s. 99 (Christina Lind); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 212, Kaprion ja Globitsan käräjät 16.–17.4.1703 s. 254, 264, 270; KA mf. ES 1792 (ff 2) Ivangorodin läänin käräjät 11.–13.6.1688 f. 28 (Landz Fischalen Wälb:de Jacob Hindersson å dess käre Faders Majorens Edell och manhafftig Hindrich Hansons wägnar, effter upwijst Fullmacht, beswärade sig öf:r samptl: Mustila bönderna ... deras fiskeredskap), 34; KA mf. ES 1327 (l 5b) Ylim. käräjät Narvassa 10.7.1690 s. 235 (Stadz Majoren Larss Bertillson); KA mf. ES 1793 (ff 9) Ivangorodin läänin käräjät 8.–11.6.1696 s. 161 (Stadz Majoren Edel och Manhafftigh Lars Bertillson Lind); KA mf. ES 1173 (b 6) Porvoon RO 10.7.1701 (Dito instälte sigh Studiosus Erich Junstedt 4165 och anhölte oppå Stadz Maiorens i Narfwa Larss Bertillssons dotters J: Catharina Lindz wägnar att Borgarens Johan Torpmans här i Staden belägne huus och Gårdh kunde henne till säkerhet blifwa inprotocollerat för dhe 346 d:r k:m:t som han till hennes Fader är skyldig blefwen, dehls härrörande aff arrende Summan för Olfzstorp Gårdh, delss och aff missbygnadt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 425, 427, 433; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 22. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4190.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Henriksson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2751>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.