Helsingin yliopisto

Tiedot

10.7.1694 Gustaf Adam Munck Gustavus Adamus Johannis, Ingermannus 4033. * noin 1679. Vht: Tuutarin (Duderhof) vapaaherrakunnan hopmanni Inkerissä Johan Eriksson Munck († 1688) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Lietzen tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 10.7.1694 [Munck] Gust. Adam. I _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1694 d. 10. Julii] Gustavus Adamus Munck. Ingerm. — Tuomioistuimen vouti (gerichtsvogt) Narvassa. Raatimies 1723. ‡ Narvassa 24.2.1727.

Pso: 1723 Anna Falerius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Äidin aiempi pso: lainlukija Johan Falkius, myöh. Falk 1525 (yo 1662).

Eno: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Velipuoli: Narvan katedraalikoulun lehtori Henrik Munck 3864 (yo 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #273; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Förmyndare, katso 3864); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 170v; KA mf. ES 1811 (hh 13) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 7.–12.2.1696 s. 161 (Crono Befallningzman Wälb:de Daniel Kremer påminte nu inför Rätta, äfwen som han och för detta skall Skriffteligen giordt, Sahl: Hopmannens Johan Munckz Enkia Fr: Catharina Lietzen om den rest som Hon i Cronans Räkenskaper är Balanceradh före ... Sahl: Hopmans Son Studenten Mons:r Gustaf Adam Munck framwijste dett Contract, som för detta StåthHållaren Wälb:ne Hindrich Piper A:o 1680 d: 11 Martii på Cronans wägnar medh Sahl: Hoppmannen Slutit); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 465 (Studenten Mons:r Gustaf Adam Munck producerade på sin fru Moders Håppmanskans på Wiusaka Cronogodz Fru Catharina Lietzens wegnar een Supplique hoos hans Excell:s H:r Fäldtmarschalcken och Gouverneuren högwälborne Baron Otto Wilhelm Von Fersen d: 4 hujus producerad), Skuoritsan käräjät 22.–23.6.1697 s. 655 (Mons:r Gustaf Adam Munck befullmächtigadt af Arrendatoren Wähl:dh Abraham Rauthelio 2617); KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 3.–7.2.1698 s. 80 (Studenten Mons:r Gustaf Adam Munck befullmächtigat af Stadz Majoren Edell och Manhafftig Lars Bertillson Lindh, katso 2751), Soikkolan ja Kattilan käräjät 8.–10.2.1698 s. 135 (Mons:r Gustaf Adam Munck befullmächtigadt af Arrendatoren S:r Baltzar Schram), Hevaan ja Globitsan käräjät 10.2.1698 s. 195 (Monsieur Gustaf Adam Munck kom på sin Moders Fru Catharina Lietzens wegnar för rätta, klagandes att förledne höstas ifrån Wuisaka Swedie nedh widh Luska gräntzen dess Råg af fälltet stuhlitz till 300 bandh), Koprinan ja Tääkkelin käräjät 26.2.–1.3.1698 s. 501; KA mf. ES 1812 (hh 17) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–19.1.1700 s. 31 (Cronones Befallningzman Wälb:de Daniel Kremer upwijste för Rätten een Supplique som några bönder af Wuisaka Godz på Samptl: sine medh Bröders wägnar förledne Sommars hoos hans Excell:z H:r General och Gouverneuren Högwälborne Baron Otto Wellingk ingifwit klagandes öf:r Sahl: Hopmans och Arrendatorens Johan Muncks Enckia Hust: Catharina Lietzen att hon dem undertryckia will som skall sträfwa emot Kongl: Commissionens publication ... förekallades nu i Arrendatorskans Sons Notariens Mons:r Gustaf Adam Munckz sampt Håffz Amptmans Niclas Wichtmans närwaro Samptel: Böndren aff Wuisaka Godz), 39 (Arrendatoren Rauthelius sigh förklarade att han redan på 9:de åhret ifrån Wuisaka warit, och Seesta Godzet under arrende hafft, hafwandes hans Broder Petter Rauthelius (katso 8242) som numehra till Finlandh effter erhållit affskiedh förreest der Amptman warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 526–529, 611; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 38. — (anon.), Lisäyksiä – Tillägg. Munck. Genos 10 (1939) s. 27; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2514.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adam Munck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4033>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.