Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1681 Simon Frosterus Simon Jacobi, Uloensis 2948. Vht: Oulun kirkkoherra Jakob Frosterus 1062 (yo 1654/55, † 1710) ja hänen 1. puolisonsa Anna Olofsdotter. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 3.8.1677 Simon Jacobi Frosterus [Ulöenses, testimoniis laudabilibus instructi, ... ex schola NeoCarlebyensi, ... accessere.]. Ylioppilas Turussa sl. 1681 [Frosterus] Simon Jacobi Ostrob _ 151. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1681] Simon Jacobi Frosterus. | Collega Inferior Scholæ Uleaburgensis 1682; deinde Sacellanus in Haukipudas 1689. Obiit 1701. — Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1682. Iin Haukiputaan kappalainen 1689. † Haukiputaalla 1701.

Pso: Katarina Henriksdotter Forbus tämän 1. avioliitossa († 1749).

Pson seur. aviomies: Haukiputaan kappalainen Petter Uhlberg 4007 (yo 1694, † 1736).

Appi: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681).

Poika: vänrikki Jakob Frosterus, myöh. Froster 5009 (yo 1708, † 1753).

Vävy: Ylikiimingin pitäjänapulainen Daniel Keckman 4564 (yo 1700, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #291; KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 322 (Wellerde h:r Simon Frosterus inlade i Retten Doomaren Jöran Zadlers doom af åhr 1677 d: 5 och 6 Feb:, hwar uthinnan hans Modher Fadhers skuld aff Femhundrade ottatije tree D:r Km:t honom till dömes att bekomma af Nisius Kakinen i Uhlsalöö by, derföre Kakises hemman är 1678 d: 6 Feb: 3:ie gången opbuden och således blifwen lagstånden, begierandes ty, her öf:r werderingzmän, hwilka honom hemmanet kunde tillwerdera, hwar till honom blef nembder Lentzman Niels Arffman, Nembdemän Erich Mattika och Henrich Erfwasti); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 61, Oulun käräjät 27.–29.7.1685 s. 113, Limingan käräjät 5.8.1685 s. 146; KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 186 (Till Cappelans bohl förordnades ... I Haukipudas niuter Capplan dedh hemman der till allredan för detta tillförordnat ähr, ½ Mant:); KA mf. ES 2037 (rr 28) Iin käräjät 16.–17.2.1691 s. 148 (Caplan wedh Haukipudas Wellerde H:r Simon Jacobj Frosterus Inkom medh den beklagan att dedh ½ Mantahlet som finnes i Gambla Jordböckren annoterat för Caplans hemman ähr odugligh Jordh och ligger under Fää Feet aldeles afhyst platt ödhe uthan Gerdzlegårdh och någon Intagu, uthan förre Caplanerne hafft sine egne huus på serdeles stelle såssom Tårph föruthan detta Jordz åthniutande, effter dedh eij kan bruckas för dess Jorde mån, eij heller Engiar mehra än till ett Nötz opphelle, derföre begersse Matz Eskillsson Simpes ½ Mant:); KA mf. ES 2038 (rr 28) Iin käräjät 13.–15.7.1691 s. 57 (katso U433); KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin käräjät 11.–12.7.1692 s. 23 (Cappellan wed Hauki Pudas försambling wäll:de H:r Simon Frosterus Insinuerade i Rätten Högwälb:ne H:r Baron och Landzhöfdingens Herrn Didrich Wrangels resolution af d: 5 Octob: 1684 till Cronans Bef: Man wälbet:de Pehr Bärgenhemb, att han effter Sahl: Landzhöfdingens wälb:ne H:r Johan Graans resolution af d: 29 April 1656, så och herren Landzhöfdingens Wrangels egen skrifft af d: 26 Junii 1676, skolle tilhålla allmogen, som höra til Haukipudas Cappell i Ijå Sochn, att dhe forderligaste opbyggia huusen på der belägne Kyrckiojorden, och att dhe sådant måtte forderligast efferkomma, som till dato eij ännu ähr skeedt, uthan aldeles finnes afhyst och åkeren Ostängder i Linda, derföre förra Capplan Sahl: H:r Carl Balckholm det och förlåtit, och förmådt sig loff och tilstånd af en bonde Lars Erfwasti att fåå sättia sine huus på hans Holma, der han och någon åker sig opgräfftat, hwilket hans Son H:r Pehr U433, som ähr blefwen Coadjutor wed Haukipudas, sig til ägnar, hwar under han och sig förmått Kyrckio Jordens 1/2 Mant: på 10 åhrs frijheet för 1/8 Skatt, så Capplan H:r Simon befinner sig nu aldeles uthan huus och boställe, effter såsom honom Nys tilldehlt Capplans hemman Salmela skal wara afhyster och aldeles Odugeligh, så han der eij kan föda 3 Köör, och något afsijdes och långt ifrån Kyrckian belägen ...); KA mf. ES 2038 (rr 31) Iin käräjät 19.–20.2.1694 s. 290; KA mf. ES 2038 (rr 32) Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 41; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 440 (Thomas Bengdtiläs hem:n Oplystes H:r Simon Frosterus till säkerheet för hans fordran, Andra gången som aflopp klanderlööst); KA mf. ES 2041 (rr 36) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.–29.7.1699 s. 698 (Det föredrog Cappellan wedh Haukipudas Cappell H:r Simon Jacobi huru såssom han fullan war sinnadh att begiära Erich Tackulas 1/4 M:lls Ödelämbnade hem:n till Capellans Bohletz som af swaga Ägor består, understödh, Men emedan han kommit i erfarenheet att ber:de hem:n äfwen skall bestå af swaga Ägor, Alltså anhöllt han att Rätten wille effterlåta honom på frijheet optaga Johan Erfwastz Militiæ Ödes hem:n i Haukipudas byy); KA mf. ES 2041 (rr 37) Iin ja Pudasjärven käräjät 28.2.–1.3.1700 s. 512; KA mf. ES 2043 (rr 41) Iin ja Pudasjärven käräjät 8.–10.3.1704 s. 616, 634. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 194 (XLII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 247; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #291. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 209, 300; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 477 (Frosterus Taulu 10); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2335D, 2354D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6652.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2948>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.