Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Jakob Frosterus Jacobus Simonis, Ostrobotniensis 1062. * Oulussa 12.12.1632. Vht: Oulun kirkkoherra Simon Frosterus (Simon Erici, † 1647) ja hänen 2. puolisonsa Marina Jakobsdotter Reijer tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 6.11.1651 Jacobus Simonis Frosterus. Ylioppilas Turussa 1654/55 [Frosterus] Jac. Simonis Ostrob _ 51. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Iacobus Simonis Frosterus Upsaliæ depositus. | Pastor & Præpositus Uleaburgi 1677. Obiit 1710. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1655. — Oulun kirkkoherran (isänsä) apulainen 1655. Oulun kappalainen 1670, kirkkoherra 1677. Rovasti 1678. Viimein sokea. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1688. ‡ Oulussa 17.4.1710.

Pso: 1:o Anna Olofsdotter; 2:o Katarina Andersdotter Lythraeus († 1697).

Appi: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88.

Serkku: Vähänkyrön kirkkoherra Anders Fant 518 (yo 1646, † 1691).

Velipuoli: Pudasjärven kirkkoherra Daniel Nurckerus, myöh. Anglenius 329 (yo 1643, † 1685).

Poika: Haukiputaan kappalainen Simon Frosterus 2948 (yo 1681, † 1701).

Poika: kruununvouti Jakob Frosterus U452 († 1703).

Poika: Oulun kirkkoherra Anders Frosterus 3538 (yo 1688, † 1713).

Poika: Kemin kirkkoherra, FM Erik Frosterus 3613 (yo 1689, † 1740).

Poika: Oulun kappalainen, FM Zachris Frosterus 3960 (yo 1693, † 1708).

Poika: Paltamon kirkkoherra Abraham Frosterus 4284 (yo 1697, † 1726).

Lanko: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun ent. rehtori, FM Markus Zadelerus 579 (yo (1647), † 1662).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #111; Johannes Hissan tiedonanto 14.4.2012 (Korjaus Jakob Frosteruksen toisen vaimon kuolinaikaa. Hän ei kuollut 1707 vaan hautausmaksu kirjattiin Oulun kirkontileihin 15.8.1697 H. Probstens hustru Carin Lythræa, lähde Digitaaliarkisto Oulun seurakunnan kirkontilit 1687–1729 s. 163); KA mf. ES 2028 (rr 5) Oulun ja Hailuodon käräjät 27.2.1643 f. 208v (Företrädde för Rätten Hedherligh Wördigh och Wällärde her Simon Erici Frosterus och inladhe i Rätten Sochnenes bewijss och witnes schrifft medh innehåldh och förmählan at alldenstundh wälbe:te her Simon hafuer et odugeligit Laxpathu rum i Ulå åån så at hans derpå anwende bekåstnat åhrligen sigh högre stijgher ähn sielfua fänget ähr Huarföre effter hans ahnhållande och begäran så wäll såm för sijn långligh tienst han i församblingen hafft och uthstååt hafuer hafua de honom bewiliat et annat och på Lägligare ställe Patu rum N: wedh Uhlå fårs på Södre sijdhan at fikia, fahra och det Gudh täcktes der af gifua sigh till godhå niuta); KA mf. ES 2028 (rr 6) Saloisten käräjät 20.3.1645 f. 12v (her Simåns kär hustru Marina Jacobsdåtter ... hennes Son Simån Danielson 358), Oulun käräjät 3.2.1646 f. 78v (Ransackningen som Mestar Erich hölt emellan Her Abraham [Oulun Muhoksen kappalainen Abrahamus Erici Bång] och her Simon), Oulun ja Hailuodon käräjät 19.7.1648 f. 353v (Saligh Kyrkioheerdens her Simons enckia Hustro Marina Jacobzdotter upbödh Cauppila hemman om et Mantall första gångån aff bördemännerne att inlösas och bördas, Effter det 2 Capitlet i Jorda Balcken), Oulun ja Hailuodon käräjät 18.–19.7.1649 f. 448v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Oulun ja Hailuodon käräjät 19.7.1650 f. 67v; KA mf. ES 2031 (rr 11) Oulun käräjät 14.7.1663 f. 278 (stadz församblingz medharbetare D:nus Jacobus Frosterus), Kokkolan käräjät 9.8.1665 f. 736 (Kårpelax hemmanedt som Anders Frosterus kiöpt och af framledne Olof Michelsson sig tillhandlat hafwer upplystes andre gångon, och war eij någon som klandrade), Oulun käräjät 15.2.1666 f. 863v (Sochnens Män i gemehn, Och dee i synnerheet som hafwa Sijkefiskie på Nårr sijdan utj Uhlo fårs, samptychte och uppdroge af een godh willia, Onödgade och Otwungen wördige och wällärde H:r Henrich Josephi 375, och H:r Jacob Simonis huar dera twenne Kränkior eller Lippor på bem:te Nårr sijda Uhlo fårs uti Sijck fiskie Leken Jacobi tijdh utslå och åtniuta), Kokkolan käräjät 27.–28.7.1666 f. 921v (Matz Bengdtsson och Anders Håkonsson företrädde, och begerte att inbörda Huchtala hemmanedt, såssom Mågar uti gården, huilket Anders Frosterus, utaf sin Swähr Moders broder framledne Olof Michelsson innehafwer och besitter), 924 (Anders Andersson Frosterus angaf Erich Erichsson Witika att skola dess häst i hiäl slagit); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 27.–29.7.1669 f. 327v (Dett Jorde stycket wedh Temmexen Parrass som H:r Jacob Frosterus af een borgare wthj Whlo Jckoinen be:dh inlöst haf:r på Anders Grotz wegnar såsom näste bördeman, Wpplystes Förste gången, och war eij nogon som klandradhe), Limingan käräjät 16.–18.3.1671 f. 663v (Cappellan i Uhlo Wällärdhe H:r Jacob Frosterus kom för Rätta inläggiandess fordhom Handels mannens dhersammastedess Sahl: Andreas Grotz Änkias hust: Britha Jöransd:rs skrifft af den 17 Maij 1669 der uthinnan hon updrager och honom tillåter at inlössa Wittala Äng her sammastedess belägen af Jöran Ikoinen för 30 D:r Silf:r m:t och den sedan ewerdeligen för sigh och sijne Erfwingar att niuta och bruka), Limingan käräjät 26.–27.7.1671 f. 771; KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 195v (Cappellanen i Uhlo Wällärde H:r Jacobus Frosterus ... des Eng Wijttala benembd), Limingan käräjät 20.–27.10.1673 f. 279; KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 522, Limingan käräjät 15.–22.1.1674 f. 536v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 48 (Wördige och Wällärde H:r Jacobus Frosterus framlade een Kiöpeskrifft emellan sigh och bonden i Kifwi Niemi Pär Wesainen författat, den 25 Januarij 1670 af innehåldh att Wesainen hafwer honom försåldht och andragit een Engh Wäära åja ben:d), Oulun käräjät 6.–8.9.1675 f. 193v; KA mf. ES 2033 (rr 15) Limingan käräjät 29.–31.1.1678 f. 27v (Cauppila hemman som Michell Bengdtsson (katso 301) innehafwer ... ungefehr för 50 åhr sedhan, hafwer Sahl: Kyrkioherdhen H:r Simon Frosterus kiöpt Caupila hemman af een Enckia Margeta Käro wijdh nampn), Oulun käräjät 5.–7.2.1678 f. 39 (H:r Jacob Frosterus leth oplysa Nisius Kakises hemman på Uhlsahlöön 3:die gången, och war ingen som tillbod dhet inlösa som effter begiäran togz ad notam), 39 (Sammaledes leth H:r Jacob Frosterus oplysa Raumala Hemmaneth på Uhlsahlöön Andra gången, och war ingen som dher emoth klandradhe); KA mf. ES 2034 (rr 16) Oulun käräjät 17.–19.2.1679 f. 10 (Mariama Laxfiskie ställe), Oulun käräjät 20.–21.10.1679 f. 219v (Prästegårdz Huusen); KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 21.–23.6.1680 f. 156; KA mf. ES 2035 (rr 19) Oulun ja Hailuodon käräjät 19.–21.8.1682 s. 527 (Merikåski, katso 2111), 534, 535; KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–29.1.1683 s. 74 (Muhås Capelle), Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 307, 315 (Merikåski ... höst fiskie); KA mf. ES 2036 (rr 21) Oulun ja Hailuodon käräjät 3.–4.7.1684 s. 29 (wijdare inlade Michell Staffansson i Rätten, Malin Lars dåtters Jören Klukaris hustru i Sahlå Sochn kiöpe skrifft dat: d: 5 Martij 1617 att hoon hade för såldt dhee Engiar till Sahl: Kyrkioherden H:r Simon Frosterus då warande Skohlmästare här i Uhlå som Fordom Caplan Sahl: H: Philiph på Carlöö, effter Sahl: Hartwijk Hinderssons under Laghmans doombref af Åhr 1588 till hörige warit, dhem merbem: H: Frosterus A:o 1638 d: 12 Martij till Michells Fader Staffan Sigfredsson hade försåldt); KA mf. ES 2039 (rr 32) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–12.1.1695 s. 76 (Henrich Thomasson ifrån Carlöö föresteegh och förmedellst sitt nyligen optagne Crono Ödes hemman i Oja Kyläbyy giorde prætention på några Ängesstycken Kifwikarinänä, Wuotinkari och Sandoissenojanranda, hwilka Giästgifwaren der sammastädes Simon Michellsson skall innehafwa ... häremoot Insinuerade Giästgifwaren een häredz domb af d: 26 Julij 1652 förmälande att hans Farfader Staffan Sigfredsson då inlagdt Kyrkioheerdens i Uhleå Sahl: H:r Simons kiöpeskrifft daterat d: 12 Martij 1638 lydandes på dhe Ängiar bem:te H:r Simon hade försålldt till denne Staffan och Thomas Pikola, dem han hade kiöpt af Sahl: H:r Philpus Fordom Caplan i Salois, på hwilka Ängiar skall Sahl: Hardtwijk Hinderssons lagmans breef wara D:no Philippo gifwen); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–22.2.1698 s. 294 (Prästegården), Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 755 (förargelse i Kyrckian), 762; KA mf. ES 2042 (rr 39) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–28.8.1702 s. 665. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 65 (XV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 130; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #111; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #128. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 194, 198; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 477 (Frosterus Taulu 9); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 115 (af Frosterus Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D, 928D, 2170D, 2192D, 2328D, 2332D, 2335D, 2339D, 2345D, 2354D, 2935D, 2947D, 3367D, 4206D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5374; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 73; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #91D, 2273D, 3309D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.4.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1062>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.