Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Daniel Lundanus Daniel Michaelis, Australis 2976. Vht: apulaispappi Mikael Lundanus 1033 (yo (1654), † 1684) ja Anna Sarenius tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 2.5.1676 (in cl. rect. circ. infer., Daniel Michaelis Kicalensis). Ylioppilas Turussa 1681/82 [Lundanus] Dan. Michaelis Austr _ 152. — Kiikalan kirkkoherran apulainen (coadjutor) 1685, kappalainen (1690), vt. kirkkoherrana 1713–14. † kesällä 1714.

Pso: 1691 Beata Macrolander tämän 2. avioliitossa (‡ Laitilassa 1728).

Pson edell. aviomies: Antskogin ruukinsaarnaaja Mårten Kellander 2601 (yo 1677/78, † 1687).

Appi: Pohjan kirkkoherra Bengt Macrolander 120 (yo 1640, † 1677).

Poika: Urjalan kappalainen Benjamin Lundanus 5367 (yo 1722/23, † 1754).

Vävy: Kuolemajärven kappalainen Anders Wasenius 4756 (yo 1703, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 227 (Herr Olaus Birgeri Näsla. Klockare präst 1692, Sokne Adjunct 1698, död 1703. Han var commenderad till Nådårstjenst i Kisko 1695 och följ. åren, under hwilka Jacob Ruuth förestod S. Adjuncturet 1695 och 96, samt sedermera efter honom en Daniel Lundanus, som dog 1709.); KA mf. ES 1752 (cc 17) Kiskon käräjät 14.–15.2.1689 f. 30 (... förklarandes och nu Samptl. Kijkala Cappells boar tillhoopa 47 hemmans Åbor, at dhe åstundade dheras Coadjutor Wällärde H:r Daniel Lundanus fåå till Kyrckioheerde uthi den nyligen afledne H:r Lars Sarenij ställe och det för fölliande Orsaaker 1:o at bem:te dess Sahl. Moor Fader H:r Lars Sarenius mehr än 40 Åhr haar warit Predikant wed Cappellet, sambt hans Fader Sal. Michael Lundanus tient för Coadjutor uthi 20 Åhr, 2:o han Lundanus och på 5 Åhret uthi Sahl. Sarenij höga Ållder och siukliga lägenheet för honom Predikat, 3:o twenne fattige Präst Änckior Nämbl. dess Moder och Moor Moder dherigenom med 7 omyndige Barn kunna blifwa hullpne och försörgde som elliest af een Fremmande Pastoris tillkombst skulle råka uthi ett slutt och miserabelt tillstånd); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Kiskon käräjät 23.–24.9.1690 s. 237 (Capellan Wällärde H:r Daniel Lundanus); KA mf. ES 1754 (cc 23) Kiskon käräjät 18.–19.9.1696 s. 221 (Sacellanus uthj Kijkala Wällärde H:r Daniel Lundanus upwijste utj Rätten ett Kiöpebreef af d: 27 Jul: 1696, om Ryttare hemmanet Kijkala, dhet han sig af Magno Hammarman 1011 för 443 D:r K:m:t tillhandlat ... första gångon oplystes), s. 222 (wådeeld); KA mf. ES 1759 (cc 36) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.2.1708 f. 334 (stämbdt Bonden Peer Larsson if:n Kesälä ... att swara Cappellanen Wällärde H:r Daniel Lundanus angående öfwerwåldh och slagzmåhl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195 (XLII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 166 (1676:II), 168 (1677:II), 170 (1678:II), 171 (1679:I), 173 (1680:I), 175 (1681:I), 177 (1682:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 416, 430; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 167; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1991.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Lundanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2976>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.