Helsingin yliopisto

Tiedot

(1654) Mikael Lundanus Michael Zachariæ, Uskelensis 1033. Kotoisin Uskelasta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 19.4.1654. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.6.1657. — Kiikalan kirkkoherran apulainen (coadjutor) 1657. † Kiikalassa joulunpyhinä 1684.

Pso: ~1659 Anna Larsdotter Sarenius tämän 1. avioliitossa († 1726).

Pson seur. aviomies: Kiikalan kirkkoherra Henrik Karkuensis 1311 (yo 1659, † 1700).

Veli(puoli?): Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Erik Lucander 528 (yo (1646), † 1658).

Poika: Kiikalan kappalainen Daniel Lundanus 2976 (yo 1681/82, † 1714).

Poika: Nousiaisten kirkkoherra Zachris Lundanus 4028 (yo 1694, † 1737).

Poika: Kiikalan pitäjänapulainen Samuel Lundanus 4744 (yo 1703, † 1723).

Lanko: Turun kappalainen Johan Sarenius 1842 (yo (1666), † 1677).

Viittauksia: KA mf. ES 1750 (cc 13) Kiskon käräjät 3.–4.2.1685 f. 59 (Förekommo Sochnens Jnwånare i Kijkala Församblingh, gifwandes Klageligen tillkenna, huru såsom Coadjutoren hersammastädes Michael Zachariæ Lundanus nestförledne Juulehelgh, är igenom döden afleden, hwilckens dödeliga frånfälle the så myckit mehra Condolera, som han war en flijtigh alfwarsam och nijtelskande man, then ther med stoor åhåga här utj Församblingen in Gudz Ordz Tienare utj 28 Åhrs tijdh arbetade, och förmedelst sitt hastiga frånfälle lembnat Änckia efter sigh medh 9. mehrendels omyndige barn, Warandes ther före nu Närwarande Allmogens enhälleliga begieran att fåå dess Son Dn: Studiosum Danielem Michaelis Lundanum till deras Cappelan ...); KA mf. ES 1757 (cc 32) Halikon ja Uskelan käräjät 30.9.–1.10.1704 s. 367 (Fendrickens Husgafvels hustru Anna Lundana); KA mf. ES 1758 (cc 35) Kiskon ja Kiikalan käräjät 8.–9.2.1707 f. 359 (Emedan Skomakare Gesällen Erich Michelsson ifrån Åbo, låter anhålla om Laga bewijs öfwer dess Börd och Nembden sampt Tingzlaget nu intygade, att han är född i Kijkala by och Pastorat af ächta Säng, hafwandes hans Fader warit Capellan‹!› dersammastädes nu mehra framledne H:r Michell Lundanus och Modren, som änn lefwer, dygdesamme Anna Larsdotter Sarenia; dy som Erich sig och här å orthen erligen och wähl förhållit, blifwer honom detta deröfwer under Häradz Sigil sampt egen handz underskrift och Signete af Protocollet till bewijs meddehlt). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595 (Michael Zachariæ Uskelensis); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 79; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 265 (Sacell. hustru Hr. Jörans [Bergerus]. Hon klagar på Hr Mich. Zach., M. Eric[i] Lucand[ri] b[ro]r, att han uill förhålla hennes S. sons arff ...), 275, 279. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 430.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Lundanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1033>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.