Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1682 Erik Tarvonius Ericus, Pedersörensis 3001. Kotoisin Pietarsaaren pitäjästä. Ylioppilas Uppsalassa kesällä 1679 Ericus Tarvonius Pedersörensis O-Bothn. Ylioppilas Turussa sl. 1682 Tarvonius Eric. Ostrob _ 153. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1682] Ericus ‹Sukunimi Tarvonius on myöhemmin korjattu muotoon Tarnovius.›. Ups. dep. | Sacerdos in Limingo. | Sacellanus ibidem 1690. Obiit 1695. — Kruunupyyn kirkkoherran apulainen 1684. Lohtajan kappalainen 1686, Limingan 1690. † Limingassa 1695.

Pso: Margareta Gabrielsdotter Lithovius (elossa 1721).

Appi: Limingan kappalainen Gabriel Lithovius 1407 (yo (1660)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #297; KA valtakunnanregistratuura 17.8.1688 f. 512 (Till Landzhöfd:n Gustaff Grass att med flere undersökia huru sig förhåller med Erici Tarrovii wahl till Sacellanien i Limingo, och en af Biskopen dhem påträngd Limingius 3129 ben:d); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kruunupyyn käräjät 15.–16.8.1684 s. 173 (Hans Ehrewördigheet Probsten H:r Jacob Brennerus, leet igenom H:r Erich Tarvonium så nu som före, Rätten klageligen föredraga, att han eij kan ernå richtigheet dhen 150 D:r Kopp:r M:t som uthur Kyrckian togz till Klåckans inkiöph); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 536 (Mattz Greelsson ifrån Hopsala och Cronoby kärde till Ehrewördige och Sal: Probstens 16 dhersammestädes Enckia, dygdesamme Hustrw Elssa Larsdotter om 4 Loodh Eng i Herluåtå ... å hwilken Enckies wägner H:r Erich Tarwonius frambkom, berättandess sigh wara Fullmächtigat af Enckian, förmedelst des breff, men icke å Erfwingarnas wägnar); KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 92 (Högwelborne H: Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass tillsporde om Caplans bohlen her j Sochnen ... Åth trijdie Caplan H:r Erich Tarvonius Matz Thomasson Räjnä i Lappiniemj 1/2 Mant: deraf och 1/4 Inlagt j herskapz tijden), Limingan käräjät 16.–17.7.1690 s. 61; KA mf. ES 2038 (rr 28) Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 92; KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 1.–3.3.1694 s. 333; KA mf. ES 2041 (rr 37) Limingan käräjät 14.–19.2.1700 s. 362 (Capellanens Erich Tarvonii Enckia dygdesamme hustru Margaretha Lithovia); KA mf. ES 2041 (rr 38) Limingan käräjät 14.–18.2.1701 s. 256 (Sedan Rätten äre sinnadh att medelst doom afgiöra saaken emellan Klåckaren wedh Törnäfwä Cappell Michell Michellssonn Tarvonium Kärande och Bonden Henrich Näppä ifrån Törnäfwäbyy Swarande angående någon beskyllningh); KA mf. ES 2042 (rr 38) Limingan käräjät 3.–6.9.1701 s. 654; KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1052, 1067. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 201 (XLIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 402, 406; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 451 (Tarnovius); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 260; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #297. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 140 (Ericus Tarnovius), 188; K. Teräsvuori, Elephantin ja Tarwoniuksen suvuista. SSV 19–20 (1935–36) s. 168; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #41G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3916; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7758 (1718, leski), 8185 (1721, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Tarvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3001>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.