Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Nils Ringius Nicolaus Olai, Smolandus 16. * noin 1611. Kotoisin Växjöstä. FM (Strandberg II s. 86. Ei Turussa). Ylioppilas Turussa sl. 1640 Ringius Nic. Olai Smol _ 1. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] [Adventus et Inscriptio in Albo Academico.] Nicolaus Olai Ringius. \ [Abitus, Honores et Obitus.] Pastor in Ecclesia Korpoënsi. ‹Virheellinen tieto.›. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun konrehtori 1641, rehtori 1653. Uudenkaarlepyyn kirkkoherra 1654. † Uudessakaarlepyyssä 1680.

Pso: 1:o Anna Jakobsdotter Scepperus (hautakiven mukaan Anna Höök); 2:o Elsa Larsdotter Granberg tämän 3. avioliitossa.

Poika: Uppsalan yliopiston vouti Jakob Ringius U291 († 1692).

Poika: kihlakunnantuomari, FM Nils Ringius, aatel. 1687 Lindcrantz 2084 (yo 1670, † 1692).

Poika: Vaasan triviaalikoulun rehtori Karl Ringius 2085 (yo 1670, † 1687).

Poikapuoli: Lohtajan kappalainen Isak Lochtovius 1074 (yo 1655, † 1668).

Veljenpoika: Dädesjön komministeri Anders Ringius 2272 (yo 1673, † 1721).

Veljenpoika: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun opettaja Olof Ringius 2292 (yo 1673).

Lanko ja vävy: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Vertaa: sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms., Smål. osak. matr. #1; KA mf. ES 2029 (rr 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 10.9.1650 f. 193v (H:r Nils Ringius käradhe till Anders Jönsson i Såchlåt, att han skulle hafua slagit een Engh, såm tillydher hemmanet, såm honom aff H:s K: M:tt effterlåtit ähr att bruka); KA mf. ES 2029 (rr 8) Lohtajan käräjät 12.8.1653 f. 121v, Uudenkaarlepyyn käräjät 20.–21.8.1653 f. 139 (H:s G: N:s Greff Claudij Tottz recommendation Meddelt D:no Nicolao Ringio Blef Upläsen och då gofue Almogen eller gemehne Mann der uthinnan deras votum i Så måtto at dee willia blifua i Förstone wedh deras Förre Skrifft som dee H: Knuth 378 gifuit hafue och så Frambt det icke Sin Framgångh Nåår, då ingen Annan fram för H: Nills Begära), 139v (katso 72), Kaarleporin kreivikunnan käräjät 23.–24.2.1654 f. 324 (Framstegh Hopman: Ehreborn och Wäll:tt Peder Jönsson Werne, gifwandes tillkenna sigh hafua bekommit H:s G: N:es Högwälb:ne Herres Greff Claudij Tottz Bref af dhen 9 Novemb: 1653, medh Nådige Befallningh at han om pastoratet här i Carleborgh Ransaaka Skulle, emedan uthj Församblingenes voto war Twist, Huilkendera Sochnen, Anten H: Nicolaum Ringium eller Dnm: Canutum Carlmannum skulle begärat); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–27.4.1655 f. 121v, Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 139, Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 374v; KA mf. ES 2030 (rr 10) Uudenkaarlepyyn käräjät 15.1.1657 f. 48v, Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.9.1657 f. 79v; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 536 (Mattz Greelsson ifrån Hopsala och Cronoby kärde till Ehrewördige och Sal: Probstens dhersammestädes Enckia, dygdesamme Hustrw Elssa Larsdotter om 4 Loodh Eng i Herluåtå ... å hwilken Enckies wägner H:r Erich Tarwonius 3001 frambkom, berättandess sigh wara Fullmächtigat af Enckian, förmedelst des breff, men icke å Erfwingarnas wägnar); KA mf. ES 2077 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 19.–20.2.1663 (Kyrckieheerden H:r Nicolaus Ringius företrädde och gaff tilkänna huru såsom een Rija j Prästegårdh Sochnen tillhörigh, oförmodeligen af Wådh Eeldh, ähr opbrunnen); KA mf. ES 2078 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 28.2.1666 s. 27, Uudenkaarlepyyn käräjät 22.1.1667 s. 1; KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 21.–24.2.1668 s. 14 (Almoghen här i Lapo ähre skyldighe att wedergella Kyrckioheerden i NyCarleby den gestningh han i visitatione Episcopali för Lapo Sochn twänne reesor uthståt och hållit haf:r), Uudenkaarlepyyn käräjät 14.–15.12.1668 s. 25, 30, Uudenkaarlepyyn käräjät 8.–9.2.1669 s. 6, Uudenkaarlepyyn käräjät 15.–16.10.1669 s. 51, 56, Uudenkaarlepyyn käräjät 17.10.1670 f. 28; KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 2.12.1671 f. 29; KA mf. ES 2081 (ss 4) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–8.3.1682 s. 148, Uudenkaarlepyyn käräjät 26.–29.8.1682 s. 36; KA mf. ES 2092 (ss 28) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–7.9.1706 s. 695 (Nygård). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 26, 34, 61, 73, 77, 79, 87, 102, 129, 141, 149, 175, 179, 197; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 259, 265, 278, 279, 447, 461, 463, 481, 526, 540, 542; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 130, 140; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #1. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 86, 285, 288; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 7 (Lindcrantz Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 699 (Lindcrantz Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #958D, 1328D, 2566D, 2759D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9087; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 102; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3735.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.