Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Axel Insulanus Axelius Jacobi, Nylandus 3018. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Jakob Insulanus (Jacobus Magni, † 1689) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1682/83 [Insulanus] Axel Jacobi Nyl _ 154. — Mäntsälän kappalainen 168(8?). Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin (Joakim von Cronmanin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1687, rykmentinpastori 1692. Sakkolan kirkkoherra 1697, sotaa paossa pappina Kerimäellä 1710–12, palasi sittemmin (1721?) Sakkolaan. † (1731).

Pso: Margareta Brunnerus († 1721).

Veli: Mäntsälän kappalainen Jakob Insulanus 3546 (yo 1688/89, † 1715).

Tyttärenpoika: Räisälän kappalainen Axel Johan Spenner 7052 (yo 1745, † 1770).

Lanko: Kerimäen kirkkoherra Lars Brunnerus 3666 (yo 1690, † 1710).

Vävy: Räisälän kirkkoherra Lars Lithovius 5389 (yo 1723, † 1761).

Vävy(?): Toksovan apulaiskirkkoherra Henrik Voigt 5482 (yo 1725, † 1753).

Vävy: Toksovan kirkkoherra Adam Hultanus 5699 (yo 1729, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; KA valtakunnanregistratuura 26.9.1692 f. 470 (Regementz Predikantz Fullmacht för Axel Insulanus ... såsom Regementz Predikantz bestellningen under Wårt Safwolax och Nyslotz Lähns Infanterie Regemente för någon tijd sedan är kommen at blifwa ledig), 26.9.1692 f. 476 (Till Öfwerst Cronman Swar ang. Regementz Predikants bestellningen under dess Regemente), 29.7.1697 f. 533 (Kyrckioheerde Fullmacht för Axell Insulanus ... medelst Hendrich Poppii 2422 befordran till en annan lägenheet Pastoratet Sackula i Kexholms Lähn är kommit at blifwa ledigt), 16.11.1697 f. 697 (Regementz Predikantz Fullmakt för Gustaf Starck 3264 ... medelst Axel Insulani befordring till Sackola wid Wårt Sawolax och Nyslottz Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1782 (ee 4) Uudenkylän käräjät 21.8.1643 f. 240 (Effter såssåm D:nus Iacobus Magni ähr aff Ehrewörd: Herren Biskåpen M: Isaco Rotoviæ [Turun hiippakunnan piispa Isak Rothovius. Orimattila siirrettiin jonkin ajan kuluttua Viipurin hiippakuntaan] förordnadt till Kyrckieheerde wedh Orichmatilla Kyrckiegälldh, Under Huilcken Kyrckia ähr Intedt Prestebooll efftersåm Sochnemän widtnar, Oahnseedt adt hans förrige Antecessor, S: D:nus Iacobus Georgj (katso 300) Hafwer för een Tijdh sedhan effter öffwerheetens tillskyndellsse, Uptagidt edt ödhes hemman Uthi Orihmadtillaby, såm är belägin straxdt wedh Kyrckian); KA mf. ES 1783 (ee 6) Uudenkylän ja Iitin käräjät 13.1.1657 f. 589v (Företrädde Prousten och Kyrckioheerden i Hållola Wyrdige Man herr Anders Orre, och gaf tillkänna, huruledhes såsom Notarius Consistorij herr Samuel Reuter effter Consistorij befalning hafwer påmint honom för lagha Ting att andraga dhet hoordoms rychte som Kyrckioheerden i Orimattila herr Jacobus Magni för twenne Kånor dhen eena Walborgh Grellsdotter ifrån stoor Einäs by och Padasjåki Sochn, och den andre Gertrudh Matzdotter ifrån Mallaxby och Nyby Sochn, ähr kommen wthi och skulle dhem bägge medh Barn rådt hafwa, och fördenskull begäradhe att samma Saak till Laga förhöör och Ransakan wptagas måtte ... fältes herr Jacob först för Möökränckning medh Walborgh Grellsdotter till saak 40 d:r effter 3 Cap: i Giffterm: Balcken, och för första Lägersmåhlet igen medh Gertrudh till 3 d:r ... men för dhet andra och senare Lägersmåhlet medh Gertrudh skall han bötha 20 dal:r och kånan 15 dal: Sölf:r M:tt Såsom och dher till medh Uthstå Kyrckieplicht, och afbidia Församblingen ... Men Herr Jacob, som sigh emoot sitt Prästeligit Embete såledhes förseedt hafwer, hwadh wijdhkommer, så ställes sådant wthi dhet Wyrdige Consitorij godha betänckiande); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–19.2.1668 f. 7v (Amptmann Peer Joensson [Corylander] berättade sig stembdh pastorem i Mäntzälä Dn: Jacobum Magni ... men berättades wara reester till annat Ting i Hollola), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–17.10.1668 f. 48v (Emedhan Kyrkeheerden i Mäntzälä Dn: Jacobus Magnj nu andra gången stembder är ... att swara Höghwelborne H:r Gustaff Posses Ombudzman Per Jonsson), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.1.–1.2.1669 s. 24 (Heela Nämbden bekiände enhelligt at det ödeshemmanet i Hirfwihaara och Borgo Sochn hafwer in emot 40 åhr i Linda, som pastor i Mänsälä Jacobus Magni täncker optaga, för honom Caverade Erich Bärtillsson i Säling, Läntzman Hendrich Kniper, Lars Jörenson i Souckis och Erich Thomasson ibid:), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1669 s. 116 (pastor i Mänsälä H: Jacobus Magni Insulanus), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1670 s. 46; KA mf. ES 1729 (bb 30) Lammin käräjät 20.5.1710 f. 69; KA mf. ES 2006 (oo 7) Säämingin käräjät 6.–9.6.1693 s. 308 (men han eij hållit ord utan låtit wijga sigh medh een annan utj Narfwen af Regementz Pastore Mag: Johan Forstadio [Forsenius 2160?] ... som Regementz Pastorjs H:r Axel Insulani Skrifwelsse til sin Broder Länsmannen Anders Jacobsson Dat: Narven d: 23 Aprilis sistledne förmäler); KA mf. ES 1800 (gg 17) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–10.12.1698 f. 247 (... dhe omyndige barnens Förmyndare Probsten H:r Hind: Poppius 2422, Kyrckioherden H:r Axel Insulanus och Räntmestaren i Wijborg H:r Reinholt Witting); KA mf. ES 1802 (gg 27) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–14.5.1710 f. 282; KA mf. ES 1792 (ff 5) Ivangorodin läänin käräjät 7.–9.6.1692 s. 107 (Pastor Axell Insulanus. Contra Krögaren af Säbinä Johan Schilt); KA mf. ES 1793 (ff 11) Ivangorodin läänin käräjät 7.–12.2.1698 s. 1 (Sedan Regementz Pastoren af H:r Öfwerste Cronmans Regemente H:r Axcell N: uthj Ifvanogorådz Kyrckia förrättadt Tingz Predikan, trädde Allmogen tillsammans utj Tingzstugun, der dhen wahnlige Tingz freden först publiceradt wardt); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 6.3.1668, Helsingin KämnO 25.11.1690. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199 (XLIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #178. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 55, 257; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2636D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #162; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 107, 132; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6098, 6778 (1711, Insulana, Probstinna), 6840 (1711, Insulana, Probstinna); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #836D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Insulanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3018>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.