Helsingin yliopisto

Tiedot

1671/72 Johan Forsenius nuorempi Johannes Johannis, Lojoensis 2160. * noin 1660. Vht: Lohjan kirkkoherra, FM Johan Forsenius 275 (yo 1642, † 1675) ja Anna Johansdotter Bryggert. Ylioppilas Turussa 1671/72 [Forsenius] Joh. Joh. Lojoens _ 108. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1676 – sl. 1677. Respondentti 13.12.1676 pro exercitio, pr. Jakob Flachsenius 787. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1678 – kl. 1681. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1681. Respondentti 24.11.1682 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 7.12.1682. Oraatio 12.11.1685. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1685. Eversti Rembert von Funckenin värvätyn rykmentin rykmentinpastori Narvassa ja Iivananlinnassa 1686, samalla Narvan kaupungin papiston apulainen. Narvan tuomiokapitulin jäsen (1688–90). Inkoon kirkkoherra 1692 (ei ottanut virkaa vastaan). Lohjan kirkkoherra 1695 (virkaan 1697). Rovasti (1697). Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1698, saarnaaja pappeinkokouksessa 1700. † Lohjalla 15.3.1705.

Pso: 1684 Anna Johanna Molsdorffer (‡ 1694).

Poika: auskultantti Johan Forsenius 4638 (yo 1701, † 1708).

Poika: lääninsihteeri, FM Samuel Forsenius, myöh. Forseen 4906 (yo 1706, † 1744).

Poika: vääpeli Erik Forsenius 5143 (yo (1710), † 1714).

Lanko: Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 64b; KA valtakunnanregistratuura 16.6.1686 f. 321 (Regementz Predikantz fullmackt för Johanne Forsenio under Öfwerste Funks Regemente), 20.6.1689 f. 724 (Till Consistorium i Åbo för Mag. Johanne Forsenio ... Det är hos oss Consistorium i Narfwen med twänne Skrijfwelser inkomne, underdånigst intercederandes för Pastore vnder öfwerste Rembert von Funckens Regemente Mag. Johanne Forsenio, att kunna blifwa befordrat till någon lägenheet uthi Edert Stifft, där han födder ähr, gifwandes be:te Consistorium så wähl som öwersten honom ett mycket gått låford och wittnesbörd, i anseende så till dess Faders och förfäders meriter, som till dess egne berömmelige egenskaper, både i lähra och lefwerne; Fördenskull såsom Wij och finne honom förtient och Wärdig till att blifwa befordrad till någon bättre lägenheet ...), 30.8.1692 f. 428 (Collation för Mag. Johan Forsenio ... såsom medelst Mathias Kroks 2161 dödelige afgång, Ingo Pastorat i Nyland är kommit at blifua vacant och ledigt; Och Oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås, Regements Pastoren widh Öfwerste von Funckens anförtrodde Regiemente M. Johan Forsenius, huilken medelst dess wackre Studier, skickelige lefuerne och gode gåfwor i predijkande har giordt sig till sådan Nåd och befordring meriterat och wählförtiänt), 17.5.1693 f. 269 (Collation för Magister Gabriel Steenbergius 2391 ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Oss Wårt Consistorium i Åbo underdånigst tillkiänna gifwer dhet Magister Johan Torgenius, hwilken Wij medelst wår nådige Fullmacht af den 30 Aug. förledit åhr måtte förordna till Pastor i Ingo Sochen sig har uthlåtit att han heller wille förblifwa wid des förre Regementz beställning i Narfwen, föreslåendes Consistorium till bem:te Pastorats besättiande således en annan Prästman Mag:r Gabriel Steenbergium), 18.8.1695 f. 450 (Kyrkioherde Fullmakt för Magister Johan Forsenius på Loijo Pastorat i Åbo Stifft ... förmedelst Magister Gabriel Tammelini 1265 dödelige frånfälle Loijo Pastorat i Åbo Stifft är kommit att blifwa ledigt), 3.4.1696 f. 172 (Regementz Predikants Fulmackt för Mag. Erich Albogio 3315, wid Garnisonen i Narwen ... Regimentz Predikantz Embetet wid Garnisonen i Narven, medelst den förre Regiementz Predikantens Mag. Joh. Forsenij befordring til Lojo Pastorat i Nyland, är kommit at blifwa vacant och ledigt), 25.5.1705 f. 214 (Probst och Kyrkioherde fullmacht på Lojo Pastorat uti Åbo Stifft, för Kyrkioherden uti Somero wällärde Abraham Juslenius 2518 ... medelst Johan Forsenij dödelige frånfälle Lojo Pastorat uti Åbo Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–18.2.1698 s. 153; KA mf. ES 1890 (ll 22) Siuntion käräjät 12.–13.5.1705 s. 247 (Sahl: Probsten Magister Forsenius); KA mf. ES 1891 (ll 24) Tutkinta Lohjalla 17.12.1707 s. 836–840 (undersökt om een Qwins Person Christina Berg, som och kallas Christina Eleonora Bergia, hwilken efter den Högl: Kongl: Giötha Håff Rettz Skrifwelse, till den Högl: Kongl: Rätt i Åbo, skall hafwa farit Kongl: Maij:z Swenska och Tyska provincier igenom, och een dehls genom Collecter eendehls Stamböckers ombärande, sampt medelst Prästerskapetz förkunnande af Predikestohlarne, och gott Follkz tilltroende om hennes richtigheet, bedrägeligen sig Allmoser samblat och till practicerat, under förewändning, som skulle hon warit Probstens under Kongl: Armeen H:r Jacob Johan Tamelins Enckia, hwilken hon föregifwet, med trenne deres Barn, hafwa blefwet af Ryssen ynckeligen plågade och dödade, sampt deres ägendom dehls borttröfwadt och dehls afbränd, warit här å orthen för något brott angifwen eller dömbd, sampt huru det förewetter med det Pass hon under framl: Probstens här i Lojo Mag: Johan Forsenii Nampn haft. Useat lohjalaiset todistavat, että passia ei ole kirjoitettu Johan Forseniuksen käsialalla, mm. bem:te Probstz Forsenii bägge älldre Söner Auscultanten Johan och Stud: Samuel Forsenius. Mainittu nainen oli Lohjalla oleskellessaan kertonut miehensä olleen toisen niminen, josta päätellen sotarovasti Tamelin on keksitty henkilö); KA mf. ES 2006 (oo 7) Säämingin käräjät 6.–9.6.1693 s. 308 (utj Narfwen af Regementz Pastore Mag: Johan Forstadio, katso 3018); KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän ylim. käräjät 6.2.1703 s. 10 (såld åth då warande Kyrckio-heerde på Ivanogrodt H:r Mag: Forsenio); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin alaosan käräjät 31.7.–5.8.1693 s. 452; KA mf. ES 1792 (ff 1) Ivangorodin läänin käräjät 17.–21.1.1687 f. 24 (Regementz Pastoren Mag: Forsenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 312, 344, 362, 430, 433, 442 (en student Johannes Forzelius, tarkoittanee tätä), 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 111, 122, 208, 240, 396; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 9–10, 15–18, 75; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 367; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #116. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 346; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 262; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 293; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #970R, 1333G, 2164G, 4006R, 4195G, 4199G, 4201G, 4205D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 82; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #101; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 125; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1148R, 1268H (vih. 19.6.1684), 1283, 1286, 1288–1293, 1497, 2493, 2780, 2787G, 3359 (?), 3390, 3414G, 3451G, 3891R, 4190H.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forsenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2160>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsenius, Joh. Joh. Lojoens. p. 108 || Hans far i IX. Född 1660. Stipendiat 1676–81. Respondens 1675 u. Jac. Flachsenius, 1682 u. Sim. Tålpo. Magister 7.12.1682. Konrektor i Åbo skola 1685 (då han fick rangtvist med konsist. notarien J. Lauræus, enl. prot. 4.8.1685). Regementspastor i Narva 1686. Kh i Lojo 1695. Död 1705. Skrifter, se Stjernm. p. 115; Elmgr. I, 88.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.