Helsingin yliopisto

Tiedot

10.12.1675 Henrik Poppius Henricus Abrahami, Padasjokiensis 2422. * noin 1649. Vht: Padasjoen kirkkoherra Abraham (Abrahamus Nicolai) 264 (yo (1642), † 1671) ja Anna Hansdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 6.4.1671 (in cl. rect. circ. super., Henricus Abrahami Poppiius Padasjokiensis) – 21.1.1672 (testim., Henricus Abrahami Padasjokensis). Ylioppilas Turussa 10.12.1675 [Poppius] Henr. Padasjokiens _ 120. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1675] d. 10. Dec. Henricus Poppius. Padasjok. — Nevanlinnan ruots. kappalainen 1677. Sakkolan kirkkoherra 1682, Juvan 1697, pysyi virassa isonvihan yli. Rovasti 1698. † Juvalla 9.11.1730.

Pso: 1:o Elisabet Samuelsdotter Reuter; 2:o Katarina Elisabet Abrahamsdotter Brunnerus († 1752).

Appi: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679).

Poika: Juvan kirkkoherra Abraham Poppius 4439 (yo 1699, † 1753).

Poika: Lars Poppius 5527 (yo 1726, † 1757).

Lanko: Kerimäen kirkkoherra Lars Brunnerus 3666 (yo 1690, † 1710).

Vävy: Kerimäen kirkkoherra Lars Brunnerus 3666 (yo 1690, † 1710).

Vävy: Kerimäen kirkkoherra Johan Stråhlman 3826 (yo 1692, † 1737).

Vävy: Leppävirran kappalainen Johan Montanus, myöh. Montan 4482 (yo 1700, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #108; KA valtakunnanregistratuura 12.5.1697 f. 272 (Fullmacht för Henrich Poppius att wara kyrckioherde i Jockes uti Wiborgz Stifft ... medelst Abraham Brunneri (katso 3666) dödelige frånfälle Jockes Pastorat i Wiborgz Stifft är wordet vacant), 29.7.1697 f. 533 (Kyrckioheerde Fullmacht för Axell Insulanus 3018 ... medelst Hendrich Poppii befordran till en annan lägenheet Pastoratet Sackula i Kexholms Lähn är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1797 (gg 3) Sakkolan käräjät 30.–31.5.1684 f. 135 (Skreddaren Michel Poppius); KA mf. ES 1797 (gg 6) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 15.–22.3.1687 f. 110v; KA mf. ES 1798 (gg 7) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 19.–24.11.1688 f. 260; KA mf. ES 1798 (gg 8) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–26.1.1689 f. 10v; KA mf. ES 1798 (gg 9) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–25.9.1690 f. 88; KA mf. ES 1799 (gg 12) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 3.–8.4.1693 f. 94v; KA mf. ES 1799 (gg 13) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 30.10.–7.11.1694 f. 168; KA mf. ES 1799 (gg 15) Raudun ja Sakkolan käräjät 22.–23.9.1696 f. 32 (Kyrckieherden Ehrwyrdige och Wällärde H: Hendrich Poppius inlefwererade een opsattz å dhe proprie medel han till een Sölf:r Kalckz inköp jemwähl och för een ny bygningz förferdigande i Prestegården med een Kakel Ugns Skårsteens sampt Köök spijs opmurande haar anwändt); KA mf. ES 1800 (gg 16) Sakkolan käräjät 12.–13.4.1697 f. 124v (Kyrckieherden Ehrewyrdige och Wällärde H: Hendrich Poppius genom Coadjutoren Wällärde H: Otto Bergmann 3520 beswärade sig öfwer Eskill Låbro), Raudun ja Sakkolan käräjät 22.–26.11.1697 f. 361; KA mf. ES 1800 (gg 17) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–10.12.1698 f. 247 (Arrendatoren Wällbetrodde Reinholdt Kustor (katso 2745) gaaf Rätten tillkienna det han woore sinnad i herrans nampn å annat giffte gånga och fördenskulld Lijkmätigdt Kongl: Maij:tz allernådigste förordning haar sine 4 barns möderne sålunda afwittrat att han uthi Contant wed deras myndige åhr, dem tillhopa skall tillställa Tree hundrade dahl:r S:M:t och i medler tijdh med nödhwändig underhåld och kläder som een Rättsinnig fader ägnar och böör dem försee och accomodera för uthan at något af bem:te Summa berächna och Decourttera; hwillcken Summa som den uthi een proportionerad Consideration emot Arendat:s egendomb hoos dhe omyndige barnens Förmyndare Probsten H:r Hind: Poppius, Kyrckioherden H:r Axel Insulanus 3018 och Räntmestaren i Wijborg H:r Reinholt Witting skall wara kommen, så haar och Rätten denne i så måtto Arrendatorens giorde och af bem:te hans Swågrar accepterade Förordning till framdeles Effterrättelse ad acta publicera infört, och till laga betyg bem:te Arrendator detta meddelt och extraderat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 7; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 16; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 274; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 257; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1039 (Poppius Taulu 2); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 103 (Poppius Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2636D, 2636G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 104; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #261; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #836D, 3087.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Poppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2422>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.