Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Henrik Asp Henricus Georgii, Messukylensis 3024. * noin 1663. Vht: Messukylän Otavalan isäntä, kapteeni Jöran Mårtensson Asp († ~1688) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1682/83 Asp Henr. Georgii Messukyl _ 154. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Henricus Asp. | Sacellanus in Corpo. — Korppoon pitäjänapulainen 1687, kappalainen (1690). ‡ Korppoossa 1. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 12.6.1710.

Pso: Anna Oreus (elossa 1720).

Veli: Teiskon kappalainen Karl Asp 3457 (yo 1687).

Poika: Korppoon kappalainen Jöran Asp 4871 (yo 1705, † 1721).

Lanko(?): korpraali Johan Oraeus 4755 (yo 1703).

/ Kaima Henricus Georgii Asp (* 1622, † 1708) oli Vanajan Rengon kappalainen, vertaa 468. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #287; KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 21.–22.3.1660 f. 15v (Då leedt Hans Ehrewyrdigheet Höglärde, M:r Georgius Alanus U9 pastor uthi Åboo, och Theologiæ proffessor, wid Academien der samastädes ... tilkänna gifwa, huruledes han eet hemman i Wirmo Sochn Lemmetylä be:d sigh tilhandlat hafwer ... af sijne medharfwingar som ähr Wyrdige och Wällärde H:r Severino [Messukylän kirkkoherra Severinus Matthiæ Birkelman, † 1660, vertaa 767], Probst och Kyrckherde i Messukylä); KA mf. ES 1846 (kk 9) Korppoon käräjät 27.–28.8.1690 s. 119 (Capellanen Wällärde H:r Henrich Asp beklagade sig där öfwer, att ehuruwähl han förmådt sigh Högwälborne H:r Landzhöfdingens consens af d: 12 Martij förledne, at få byggia sigh huus på Kyrckiobackan, så hafwer lijkwähl Arrendatoren Claës Eekebohm satt sigh där emooth. Jatkuu s. 129 ja 15.–16.6.1691 s. 75); KA mf. ES 1849 (kk 15) Korppoon käräjät 4.–5.7.1698 f. 128 (Cappellan Wällärde H:r Henrich Asp, beswärade sig öf:r sin granne Nembdeman Matz Johansson, för det han satt låås för dheras samfeltte Brun i Hwäsby); KA mf. ES 1852 (kk 22) Korppoon käräjät 21.–23.2.1705 f. 47v (een Testamentz Skriftte lydande som föllier att A:o 1704 den 20 Julii woro wij Underteknade effter begiäran i Cappellanens Gården uthi Hwäsby, tå framledne Mätarens i Stockholm Petter Nielssons Nymans effterlefwerska Ehreborne och Dygdesamme hustro Walborg Mårthensdotter, hwilken lijtet tillförende ifrån Ståckholm dijt till sin Sahl: Broders Son Ehrewyrdige och Wällärde H:r Hinrich Asp Cappellan wid Korpo Moderkyrkia Kommen war, sig uthi wår närwaro och åhöran uthlät således, att som effter sin åstundan och anmodan genom twenne Skrifwelser, hwar af bemälte H:r Henrich Aspz Käre Maka Öfwerförd ifrån Stockholm hijt till honom i Korpo, så begiärte hon och hoos samme sin Sahl: Broders Son H:r Henrich Asp stadigt blifwa att han henne med kåst försörja, och elliest sin höga Ålderdom skiöta skulle); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 14.–16.6.1660 f. 494 (Framkom för Rätten, för detta Länssmans i Wirmo sochn, sahl: Isack Jörensons [Mynämäen Lemmettylän ratsutilan isäntä, nimismies Isak Jöransson] effterlefuerska, Probstens i Mässuby, sahl: H: Severini hustrus [Elisabet Claesdotter] Broderdotter, Hustru Elisabeth Carlsdotter upwijsandes et bref som sahl: Probsten henne för sin trogne tienst, sampt hafde möda och omak, uthaf sitt aflinge särskilt testamenterat hafuer, nembl: et Sölfbälte, med dubbel pantzar och förgylte spränger, en gamal söndrigh Sölffskål hwilcke både uthi Prästegården pantsatte ähre, sedan Åtawala hemman, medh des inventario och Rustningen etc: som sielfua testamentz brefuet det omstendeligare uthwijsar), 495v (Approberades sahl: Probstens i Birckala, H: Severini Mathiæ Testamente af dat: den 24 Martij sistledne, han nest för sin dödh sin brordotter hu: Beata Josephsdotter, och hans brorsons Enkia hustru Karin Gustafsdotter af sitt aflinge gifuit hafuer. Severinuksen veli Josef Mattsson oli Pirkkalan Sapalan isäntä), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.2.1661 f. 544 (Tillsades samptlige Mässuby boerne alfwarligen, at de efter hans Hög Wörd:tz Bis:pens och consistorij bref af Dato 9 Septemb: sistledne, uthan någon inwändning, låta hu: Elisabeth Clasdotter niuta efter Probsten i Messuby sahl: H: Severinum Mathiæ nåde åhret till goda, ifrån Walburgis sistledne och nu till nestkommande), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.10.1665 f. 825v (Leutenampten Ährligh och Manhafftigh Jören Mårthenson Asp ifron Åtauala), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–4.3.1666 f. 915v (Företrädde Leutnamptens Manhafftigh, Jören Mårtenssons hustro, i Åtawala, Och kärde till en dräng, Knut Hinderssonn j Härmälä, Om den Häst han förleden Sommars hadhe i Skoogenn medh een Yxe till dödz kastat, fordrandes af honom Hästens wärdhe), 919v; KA mf. ES 2001 (nn 62) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–9.2.1667 f. 1026v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 883v (Capitenens Manhaftigh Jören Mårthensson Asps Hustro dygdesamme Hustro Lijssbetta Claesdotter Kärdhe nu till Johan Mattzson i Messuby och Påål Erichsson ib:m om twenne Sölf:r Kädior, som dhe skola af bem:te hennes Man åhr 1674 till Läns tagit hafwa); KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 31.5.–2.6.1681 s. 180 (den högl: Kongl: Hof Rättz Resolution af d: 4 Martij 1680 om ett ny bygdt Torp Häppelä benembdt, som Sahl: Probsten H: Söfring Mathiæ uppå Messukylä Ägor ... skall upbygdt hafwa, och nu af H: Söfringz Brordotter Beata Josephzd:r beboos); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1683 s. 1109 (Capiteinen Jören Mårtenson Asp kom nu för Rätta och insinuerade Högwälb: H:r Landzhöfdingens Lorentz Creutz remissorial af d: 21 Junij 1683, lydandes det häredz Rätten om hans tillstånd och förmögenheet ransaka skulle, emädan bem:te Capiten om förskoning på tijende peng:r af gage i ödmiukheet sööker, altså opå tillfrågan swarade Nembden och i synnerheet Jöran Alpo i Messuby sampt Johan Persson i Nurmis med heela tingzlaget, det denne Asp ähr utaf itt fattigdt tillstånd och lijdit A:o 1677 ehn stor skada i det som honom genom ehn häfftig boskapz siuka 20 st: klafbundna nööth och enda Ryttare hästen störte det och Kyrckioherden wörd:ge H:r Magnus Wallæus med sin Attest af d: 24 Maij 1677 intygar, elliest och weet Nembden berätta samt heela menigheeten det Asp aldrig hafft Capitens gage utan allenast ehn gång blijfwit A:o 1677 commenderat att föra uth krijgzfolket till Riga och allenast hafft frij Skiutz tillbaka, men aldrig åtnutit Capitens lööhn, utan uppehållit sig i stoor armood /: emädan han på månge stellen gieldbunden ähr :/ på Otawalla Ryttare hemman i Birkala, som ähr af ringa och myckit swag lägenheet, nu uti sin höga Ålderdomb, hwilket sålunda som her för Rätta intygades, blef nu Actis publicis insererat och Capiteinen för ett laga bewijs, der med att wijdare i ödmiukheet sökia sig någon förskoning i ofwanbem:te bewillning, meddeelt), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–11.9.1685 s. 1804; KA mf. ES 1968 (nn 11) Kangasalan käräjät 12.–13.3.1694 f. 109v (Corpralen Erich Asp). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 20–21 (Leutnampten Jöran Mårtensson Asp, som är præp. [Severin Birkelman] arfvinge, fordrar ...); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #287. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 108; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #138D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6018 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2787G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Asp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3024>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.