Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Isak Tavast Isaacus Johannis, Ostrobotniensis 3052. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Johansdotter Pictorius. Ylioppilas Turussa kl. 1683 [Tavast] Isaac [Johannis Ostrob _ 155]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1683] Isacus Joh: Tavast. Ylioppilas Uppsalassa 5.10.1688 *Isacus Johannis Tawast. [Ost. Bothn. Testimonio Rectoris Acad. Aboensis muniti accesserunt.]. — Pyhäjoen siltavouti (1700). Elossa 1705.

Pso: 1696 Margareta Henriksdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #304; KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–7.2.1691 s. 170 (Militiæ Auditeuren wähl:t Jacob Pontus Tawaststierna 2497 blifwer Sonens Isaachs förmyndare); KA mf. ES 2038 (rr 31) Pyhäjoen käräjät 7.–8.8.1694 s. 197 (Utj twisten emellan Sahl: H:r Johan Tawastz Änkia, på hwars wägnar Sonen wedh nampn Isaac Tawast saaken dreef, och Bonden Sigfredh Jacobsson, angående ett Miärde ställe utj Paralachtj resolverades: Att ...); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 273 (Isaac Tavast inlade een skrift emoot dess Swågrar och hallfsyskon angående prioriteten till dess Faders Kyrckioheerdens här i Sochnen Sahl: H:r Johan Tavastz Bördehemman); KA mf. ES 2041 (rr 36) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1699 s. 933, 962 (Wedh det Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewyrdig och högwällärde Mag: Pehr Portinus 2114 opwijste ett kiöpebreef dat: d: 15 sidstl:ne om Wuotila 2/3 M:lls Börde hemman i Norrby som han sig med åthskillige i kiöpeskrifften opnämbde willckor och cauteler för 500 d:r k:m:t af Isaac Tawast tillhandlat, och anhöllt att Rätten detta deras ingångne kiöp opbiuda wille, framkom länssmans här sammastädes Johan Munselius och förmeente att detta kiöp så mycket mindre skulle kunna hafwa beståndh som att det honom, hwilcken disposition så wähl öfwer hemmanet som dhe der på befintlige löösören tillkommer, owitterligen skedt, anhållandes Munselius att i fall detta kiöp skulle winna sin framgång, det då Rätten wille antyda H:r Kyrckioheerden att han af kiöpeskillingen till Tawasten för eij det ringaste lefwererar än som Creditorerne till fullo för deras prætentioner blifwa förnögde, alldenstund han i föllie af sin uthgifne Cautions skrifft af d: 2 Aprilis 1696 bör wara Creditorernes Man och ståå och swara dem i fall dhe i sine prætentioners erhållande något skulle komma att brista); KA mf. ES 2041 (rr 37) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1700 s. 172, Pyhäjoen käräjät 14.–17.9.1700 s. 950, 957 (Broofougden Isaac Tawast); KA mf. ES 2041 (rr 38) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1701 s. 131 (Broofougden Isaac Tawast), 134; KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 741, Pyhäjoen käräjät 16.–18.9.1701 s. 772, 773 (katso 2114), Pyhäjoen ylim. käräjät 10.–21.3.1701 s. 902; KA mf. ES 2043 (rr 40) Pyhäjoen käräjät 19.–20.3.1703 s. 371; KA mf. ES 2043 (rr 41) Pyhäjoen käräjät 15.–17.9.1704 s. 1248 (Dhet angaf fullan Ländzman å Embetes wägnar Isaac Tawast för Sabbatz brått); KA mf. ES 2044 (rr 42) Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1705 s. 711–715, 723 (Härrörande den prætension Isaac Tawast giorde till H:r Christian Zimmerman 4646 angående åthskillige pertzedler dess Sahl:ge Moder Margeta Johans d:r gifwit till Zimmermans antecessor Matrimonii frambl:ne Cappellanen H:r Pehr Åhs 3266, enär han wedh förra gifftet hafft Tawastz Styfsyster Chirstin Munselia till ächta, bestående effter Isaac Tavastz nu föredragande pertzedlerna uthi Een Gullkeed om ett slag, 2:ne Gullringar, Een förgyllt Pocal och ett Sillfwerstoop med fleere huusgerådz Saker, hwilcka Tavast påstår Modren uthi dess Omyndige Åhr bortgifwit, och nu så mycket meera böra återställas, som att han för Wuotila- eller dess faders hemman måste Giällden betala, så alldenstundh Zimmerman, som nu frambl:ne Pehrs Åhs seenare hustru Maria Gumbse till ächta hafwer, deremoot opwijste kärandens Moders skrifftel:ge uthlåtelsse af d: 26 Septemb: 1694, deruthinnan hon betygar, sig för dess Måg H:r Pehrs henne bewijste understöd uthi hennes trångzmåhl, hafwa något smått uthi huusgerådz Saker honom wed dess afreesa till Pyhäjärfwi gifwit, hwar på hwarcken hon eller dess Barn och Arfwingar skohla någon Arfzprætension effter hennes dödh giöra ... H:r Pehrs senare giffte 1694 in Martio ... berättandes Johan Munselius som närmare wore effter dess Syster Chirstin att ärfwa, det hennes Mohrmoder Margeta Pehrsd:r (katso 988) gifwit henne ofwannämbde Gullkeedh), 735; KA mf. ES 1143–1144 (a 5) Pyhäjoen ylim. käräjät 10.2.1698 (Mons:r Isaac Tawast beswäradhe sig öfwer Befal: Wälbet:de Olof Sundel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 201 (XLIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 320; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #304. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1363; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2831 (?).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Tavast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3052>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.