Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Jakob Pontus Tavast, vuodesta 1687 Tavaststjerna Jacobus Pontus Erici, Ostrobotniensis 2497. * Pietarsaaressa 2.8.1666. Vht: Pohjois-Pohjanmaan kihlakunnantuomari Erik Henriksson Tavast (aateloituna 1687 Tavaststjerna, † 1693) ja hänen 1. puolisonsa Beata Johansdotter Pictorius. Ylioppilas Turussa sl. 1676 [Tavast] Jac. Erici Ostrob _ 126. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Jacobus Er. Tavast. | Militiæ Fiscalis. dein Iudex territorialis in Savolaxia. Ylioppilas Uppsalassa ? ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Turun hovioikeuden auskultantti. — Kuninkaallisen kanslian ylim. kanslisti. Pohjanmaan läänin sotatuomari 1686. Pohjois-Pohjanmaan tuomarin (isänsä) apulainen 1692. Suur-Savon tuomiokunnan tuomari 1693. † vahingonlaukaukseen 4.9.1716.

Pso: 1687 Margareta Henriksdotter Gråå († 1755).

Appi: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698).

Setä: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Eno: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Pojanpojan pojanpoika: Kuhmoisten kappalainen Karl Viktor Tavaststjerna 14062 (yo 1825, † 1871).

Tyttärenpoika: vääpeli Otto Magnus Weissman 6651 (yo 1740).

Lanko: kihlakunnantuomari Erik Rosendal 2158 (yo 1671/72, † 1705).

Vävy: varatuomari Karl Leijonberg 3722 (yo 1690/91, † 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #251; KA valtakunnanregistratuura 14.5.1674 f. 228 (Öppet breef för Inspectoren Erich Tawast på ett Siettedehls Mantahl ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att Oss hafwer Inspectoren öfwer Småtullarne i Österbottn Erich Tawast underdånigst tillkenna gifwit hurusåsom hans förfäder till myntningen här i Swerie A:o 1570 någre försträckningar till 10000 marker Sölfwer, och 40 lödig marker, giort hafwa, hwaremot dem är, förunt frijheet på deras hemman där i Österbotn af 6 mantahl, så lenge desse medel wore obetalte; Och såsom honom 1/6 däraf Pirilö benemd, till arfs fallit är ...), 14.5.1674 f. 230 (Permission för Inspectoren Tawast att få tillhandla sig 4 frälsehemman), 24.9.1675 f. 206 (Remissorial till Landzhöfdingen uti Österbotten om Kyrkioherdens Laurentij Prytz (katso 2861) klagan emot Inspectoren Erich Tawast), 4.3.1685 f. 64 (Til Åbo Hoffrät angående Häradzhöfdingen Erich Tawasten och Henrich Kluwensick 1811), 14.5.1685 f. 258 (Resolution för Häradzhöffdingen Erich Tawasteen), 10.11.1685 f. 600 (Till Åbo Håfrätt, at någon af Assessorerne skal sig antaga inspectionen öfwer militie auditeurerne i Finland ... Såsom Wi hafwe i nåder gåtfunnit at förordna en militie auditeur uti hwart Höfdingedöme i Finland, som alle twistigheter, militiæ hemmanen därsammastädes angående, lagligen skal utföra, ock därjämte resolverat, at någon af Assessorerne i Håfrätten skal sig antaga inspectionen öfwer desse auditeurer), 22.5.1686 f. 292 (Militie Auditeurs Fullmacht för Jacob Pontus Tawast ... uti Österbottn), 10.2.1687 f. 79 (Skölldebref för [Häradzhöfdinge öfwer dhet Norre Contractet uti Österbotten] Erich Tawast), 12.11.1687 f. 640 (Tillstånd för Militie Auditeuren Jacobus Pontus Tawastierna, att träda i ofrälsse giffte ... medh Capitein Gråås ogiffte dotter Margaretha Gråå ... och nådel: tillägne henne dher jempte Adeligit Ståndh, Nampn och wärde, så att hon här effter må kalla och schrifwa sigh Tawastiärna), 23.9.1689 f. 906 (Till Landzhöfdingen Gustaf Grass Swar om Häradzhöfdingen Tawaststiernas ansökning, att få bruka sin Sohn [Militie Auditeuren Jacob Pontus Tawaststierna], såsom Vicarius ... Altså kunne Wij eij heller till åfwanber:de förslag samtyckia, utan måste bem:te Häradzhöfdinge Tawastierna ettdera träda aldeles af tiänsten till sin Sohn eller och sielf förrätta dhen samma), 16.1.1693 f. 53 (Häradzhöfdinge Fullmackt för Jacob Tawastierna ... at wara Häradzhöfdige öfwer store Safwolax), 2.3.1693 f. 138, 29.10.1698 f. 604 (Till Cammar Revision angående Häradshöfdingen Tavastiernas gravation); KA mf. ES 2083 (ss 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.7.–2.8.1690 s. 147 (Wälborne Fruu Maria Rosendahl Leet Insinuera sin Kere Mans H:r Häredzhöfdingens Wälborne Erich Tawastiernas med Handh och Sigill bekrefftade Morgon gofwo breef af Åbo d: 20 Maij 1684); KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–7.2.1691 s. 170 (Militiæ Auditeuren wähl:t Jacob Pontus Tawaststierna blifwer Sonens Isaachs 3052 förmyndare); KA mf. ES 2084 (ss 14) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.2.1692 s. 302 (wåd Eldh); KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 125, 126 (katso 3048), 131 (Häradshöfdingens Wälbördige Jacob Pontus Tawastiernas Fullmechtige Mons:r Johan Matelin 3616 anhölt Syningz Män på Skogzhugge som Borgerskapet föröfwat på Pirilöö ägor); KA mf. ES 2085 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.8.1694 s. 86 (Pirilöö); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 378; KA mf. ES 2088 (ss 22) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.8.1700 s. 576, 579; KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.8.1658 f. 483v (Pirilöö Hemmanedt uplysth aff Erich Tawast 1 gångn, det han uthj sin giäldz afbetalningh bekommit haff:r, effter Hustru Margreta i Pirilö dödh, och war eij någon som her emot något klandradhe); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.2.1661 f. 82; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.1.–1.2.1670 f. 362, 363, 366v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.8.1670 f. 485 (Caplan wördig och wellerde H:r Johan Tauast, företredde och gaf tillkenna, huruledes hans broder och Hopmannen welb:d Erich Tauast, hafuer sigh för någon tijdh sedhan tillhandlat een lindha, sampt eett quarn rum, af fordom Pastoris Hersammastedes wellerde H:r Caroli Canutj effterlåtne Enckia, dygdesamme Hust: Anna Hanssd:r, och skall be:te lindha och quarnstelle wara belägit i Edzewe åminnet, hart ner Hans Andersson Koll, huar upå H:r Johan och sielfua Kiöpebrefuet Insinuerade, huilket lyder i Bookstafwen som fölier ... Jacobs Stadh d: 18 Augu: 1665 ... Dn: Jacobus Westzyntius 1750 /: huilken nu war tillstedes :/ wille eij heller der å inspråck giöra), Kemin käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 501 (fordom Pastoris Sahl: H:r Johannis Pictorij (katso 988) hemman Rautia be:dh det bem:te [Inspectoren wehlb:dh Erich] Tawast nu äger); KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 108v (Kiskilä hemman, katso 1251); KA mf. ES 2036 (rr 22) Limingan käräjät 5.8.1685 s. 168 (katso 4305); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 120 (Rautiala hemmanet); KA mf. ES 2036 (rr 24) Saloisten käräjät 5.3.1687 s. 214 (Anbelangande den afwitring som Mester Johan Salonius 2443, och H:r Peer Schroderus, af min [Erik Tavaststjerna] Persson willia hafwa sin emellan förrettat, befinner migh för Swåger Lagett icke dher uthinnan kunna uthlåtha, utan lemnar dedh Under H:r Bårgmestarens Hindrich Kortz, afhielpande, effter han dedh och af begynnelsen sigh företagit och på begynt), Kemin käräjät 21.–23.7.1687 s. 366 (Militiæ Auditeuren Jacob Pontus Tawasteen); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 167 (katso 859); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 18; KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 101 (Mons: Jacob Skåtte företrädde å satte Ting och opwijste samptl: Nämbdemännernes skrifft, i hwilken dhe bewilia å Sochnens wegnar Militiæ Audit: Jacob Pontus Tawaststierna för någre särdeles Motiver skul til fiskie i Uhlåforsen twenne Lippställen), 106, Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 237 (Häredzhöfdingen Neckade sig med Enckan [Anna Eriksdotter Granberg, katso 4173] wara hwarcken hull eller skyll, uthan hans Sahl: hustro som för 9 åhr sedan döder warit til 4:de eller 5:te leed med Enckian). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 163 (XXXVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #251. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 98 (Köpmannasläkter i Åbo, Tavast Tab. 2); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 202 (Tawaststjerna Tab. 2); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 42; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1462D, 2935D, 4214D; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1196 (Tavaststjerna Tab. 2); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8152; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #62; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #798D, 4285D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Pontus Tavaststjerna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2497>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.